Gimnazjum Publiczne nr 1

ul. Partyzantów 39, 07-300 Ostrów Mazowiecka

tel.(0-29) 74-528-34

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 36 sztuk nowego oprogramowania systemowego Microsoft Windows 10 Professional 32bit/64bit BOX PL USB dla Gimnazjum Publicznego nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gimnazjum Publiczne nr 1

ul. Partyzantów 39

07-300 Ostrów Mazowiecka

NIP: 759-15-20-515, REGON 550719337

 II. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa do Gimnazjum Publicznego nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej 36 sztuk nowego oprogramowania systemowego Microsoft Windows 10 Professional 32bit/64bit BOX PL USB. Każdy pakiet powinien zawierać: certyfikat, oryginalny nośnik USB i oprogramowaniem MS Windows 10 Professional w wersji 32/64 Bit BOX PL, licencję z kluczem aktywacyjnym, książeczkę/instrukcję.

2.Termin wykonania zamówienia: maksimum 7 dni od złożenia zamówienia drogą pisemną lub elektroniczną.

III. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Cena powinna obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie dostawca przy realizacji zamówienia.

IV. KRYTERIUM OCENY OFERTY

Najniższa cena. (100%)

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wypełniony formularz oferty (załącznik Nr 1) powinien być:

  • opatrzony pieczątką firmową
  • zawierać nazwę oraz adres lub siedzibę Oferenta,
  • opatrzony podpisem osoby upoważnionej do składania ofert w imieniu oferenta

2. Do oferty należy dołączyć wydruki, specyfikacje umożliwiające Zamawiającemu zweryfikowanie oferowanych  produktów.

3. Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta na jest zakup i dostawę 36 sztuk nowego oprogramowania systemowego Microsoft Windows 10 Professional 32bit/64bit BOX PL USB. -dla Gimnazjum Publicznego nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej”.

 VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna być dostarczona na adres: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pok. nr 1 – Kancelaria Ogólna) do dnia 13.05.2016r. do godz. 11.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.05.2016r. o godz. 11.20 w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, pok. Nr 103.
  3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmieniać lub wycofać swoją ofertę.
  4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnienia brakujących dokumentów.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

  1. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyny, bądź w razie braku środków finansowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP).
  2. Szczegółowych informacji (w zakresie merytorycznym) udziela Pan Zbigniew Wajszczyk pod numerem tel. (29) 745-28-34
  3. Informacji dot. postępowania udzielają: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Dyrektor szkoły

mgr Ewa Subda

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe (PDF)

Załączniki Nr 1- Formularz oferty (PDF, DOC)

Wytworzył:
Ewa Subda
(2016-05-06)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-05-06 12:39:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2016-05-06 12:45:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki