☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 21.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

 Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i dostawę do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Generatora Ozonu DRP-30,7 VW wraz z akcesoriami.

I. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego Generatora Ozonu DRP-30,7 VW - 1 szt. (w cenie urządzenia dwa przeglądy techniczne po 11 i 22 miesiącach). Zestaw powinien  zawierać:
 • generator ozonu:
 1. kompresor powietrza 10 l/min
 2. dyfuzory wodne
 3. rurki silikonowe
 4. szczegółową instrukcję obsługi
 5. pisemną kartę gwarancyjną
 • półmaskę wielokrotnego użytku do ochrony dróg oddechowych z wymiennymi filtrami z węglem aktywnym (1 szt. wraz z 3 kompletami filtrów).
 1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego (Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3-go Maja 66), wniesie do wyznaczonego pomieszczenia na własny koszt i ryzyko. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
 2. Wykonawca dołączy do oferty specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń.
 3. Gwarancje: 24 miesiące
 4. Cena ma uwzględniać koszty transportu i wniesienia do siedziby Zamawiającego, oraz wykonania dwóch przeglądów generatora ozonu.
 5.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez usterek. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany w terminie do 7 dni.
 6. Termin realizacji zamówienia:10 dni od daty podpisania umowy.
 7. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

 II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:

1) Wydruki, katalogi lub specyfikacje techniczne umożliwiające Zamawiającemu zweryfikowanie oferowanych urządzeń.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na: Zakup i dostawę do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Generatora Ozonu”.

Oferty należy składać do dnia 13.05.2016r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2016r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

IV. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Renata Stepnowska –  tel. (29) 679-54-78
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie sprawdzać stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

Załączniki:

1) Zaproszenie do składania ofert PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

2) Wzór Umowy PDF

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-05-06)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-05-06 14:52:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-12-27 15:56:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814220