☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 21.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Zakup, dostawę oraz montaż lamp oświetlenia ulicznego w pasach drogowych ulic Miasta Ostrów Mazowiecka.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup, dostawa i montaż 4 sztuk lamp oświetlenia ulicznego wraz ze źródłem światła w pasach drogowych ulic:

 • Borowikowej - do powieszenia jedna oprawa oświetleniowa typu SGS 102 SONT 70 W (drugi lub trzeci słup – do uzgodnienia z Zamawiającym);
 • Łącznej - do powieszenia jedna oprawa oświetleniowa typu SGS 102 SONT 70W (przy posesji nr 71)
 • Sikorskiego - do powieszenia jedna oprawa oświetleniowa typu SGS 103/104 SONT 150 W (przed wiaduktem)
 • Legionowej - do powieszenia jedna oprawa oświetleniowa typu  SGS 102 SONT 150W (przy skrzyżowaniu z ulicą Bema).

Wysięgniki, zaciski, mocowania, bezpieczniki i inne materiały niezbędne do wykonania zamówienia zapewnia na swój koszt Wykonawca.

 1. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz prawidłowego obliczenia ceny ryczałtowej.
 2. Przewidzianą formą wynagrodzenia jest ryczałt. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego, obejmuje ono koszt wszystkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy (m.in. koszty robocizny, materiałów z uwzględnieniem kosztów zakupu, koszty pracy sprzętu koszty dojazdu/dostaw oraz wszelkie obciążenia kosztowe niezbędne do wykonania zamówienia) i nie będzie podlegało podwyższeniu. Zaleca się szczegółowe dokonanie wizji lokalnej.
 3. Termin realizacji zamówienia: do 31 maja 2016r.
 4. Szczegółowe obowiązki i prawa określone są we wzorze umowy.
 5. Warunki płatności: przelew 21 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Warunki udziału w postępowaniu

 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien dysponować co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności sieci i urządzeń elektroenergetycznych, uprawnieniami SEP-D do 1 kV,  PPN (prace pod napięciem),
 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi dysponować przynajmniej jednym podnośnikiem koszowym.

III. Kryteria oceny ofert:

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:

cena –  waga 100% ,

 1. Punkty przyznawane za podane w ust. 1 kryterium będą liczone według następującego wzoru:

Cena (koszt):

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

 - Cof -  cena podana w ofercie

IV. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:

 1. Wykaz sprzętu oraz Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– załącznik nr 3
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień (upr. budowlane w specjalności sieci i urządzeń elektroenergetycznych, SEP-D do 1 kV, PPN) przez osobę/osoby wskazane w Wykazie osób

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zakup, dostawa oraz montaż słupów i lamp oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”

Oferty należy składać do dnia 20.05.2016r. do godz. 11.00.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2016r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

VI. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Grzegorz Czyronis, tel. (29) 679-54-44
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie sprawdzać stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Zaproszenie do składania ofert PDF

2) Formularz Oferty DOC, PDF

3) Wykaz sprzętu oraz wykaz osób DOC, PDF

4) Wzór Umowy PDF

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-05-12)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-05-12 12:11:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-12-27 15:56:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814220