☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 20.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania cenowego na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa ciągu ulic: Bursztynowa, Szpitalna, Bielska w Ostrowi Mazowieckiej” z budową kanalizacji deszczowej, budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulic oraz przebudowa ulicy Bursztynowej wraz z budową kanalizacji deszczowej za pomocą Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i jego Koordynatora.

Rozbudowa ciągu ulic Bursztynowa, Szpitalna, Bielska

-  odcinek ulicy Szpitalnej o długości od km 0+000 do km 0+217,74;

-  odcinek ulicy Bielskiej o długości od km 0+180,00 do km 0+594,96= 0+414,96;

-  odcinek ulicy Bursztynowej o długości od 0+000 do 0+048,00.

Przebudowa ulicy Bursztynowej

- odcinek ulicy Bursztynowej o długości od km 0+000 do 0+250,00 ( odcinek jezdni od km 0+000 do km 0+090 został wykonany)

I. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa ciągu ulic: Bursztynowa, Szpitalna, Bielska w Ostrowi Mazowieckiej” z budową kanalizacji deszczowej, budową elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulic oraz przebudową ulicy Bursztynowej wraz z budową kanalizacji deszczowej za pomocą Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego na poszczególne branże i jego Koordynatora.

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje nadzór inwestorski nad przebiegiem robót budowlanych w/w inwestycji przez odpowiednich dla branży i rodzaju robót Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego o specjalnościach:

a) drogowej

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

3. Do obowiązków Inspektora należeć będzie pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290). Koordynator Zespołu jest zobowiązany do pobytu na budowie w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz na każde wezwanie Zamawiającego. Koordynator wraz z Inspektorami zapewni we własnym zakresie i na własny koszt transport w celu dotarcia na budowę.

4. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy Nadzoru w stosunku do Zamawiającego określa wzorzec umowy stanowiący integralną część dokumentacji przetargowej (załącznik nr 2).

5. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

Wykonawcy wykażą, że dysponują lub będą dysponować na czas realizacji zamówienia przynajmniej jedną osobą posiadającą wpis na listę członków izby samorządu zawodowego i uprawnienia w specjalności:

a) drogowej lub równoważnej (na drogi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych) - bez ograniczeń,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych -bez ograniczeń,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - bez ograniczeń,

- lub uprawnienia budowlane udzielone w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o których mowa wyżej, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub też kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65 ).

6. Wykonawcy wykażą się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej dwóch usług w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym tożsamym z zadaniem opisanym w ust. 1.

7. Termin wykonywania zamówienia: 15.10.2016r. .(termin zakończenia i odbioru robót, może ulec przesunięciu)

8. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej  na formularzu oferty – załącznik nr 1  na adres e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Do formularza należy dołączyć (w wersji cyfrowej):

  1. Wykaz wykonanych usług oraz Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– załącznik nr 3 i 4.
  2. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług oraz posiadanie uprawnień przez osoby wskazane w Wykazie osób.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w wersji pisemnej (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria Urzędu Miasta) W takim przypadku oferta powinna być opakowana w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa ciągu ulic: Bursztynowa, Szpitalna, Bielska w Ostrowi Mazowieckiej” z budową kanalizacji deszczowej, budową elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulic oraz przebudowa ulicy Bursztynowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej za pomocą Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i jego Koordynatora.".

Oferty należy składać do dnia 17.05.2016r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce zapoznania się z treścią ofert: 17.05.2016r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

  1. w zakresie merytorycznym: Pan Daniel Choinka, tel. (29)679-54-61
  2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

1) Zaproszenie do składania ofert PDF

2) Formularz Oferty DOC, PDF

3) Wykaz usług oraz wykaz osób DOC, PDF

4) Wzór Umowy PDF

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-05-12)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-05-12 16:56:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-12-27 15:56:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814220