☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 20.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę i rozbudowę ciągu ulic Lubiejewska – Bolesława Prusa  (zgodnie z załączonym schematem) oraz budowę ronda w rejonie skrzyżowania ulic Pocztowa -Lubiejewska- Sikorskiego -Prusa i budowę ronda w rejonie ulic Jagiellońska - Zwycięstwa wraz z przygotowaniem wniosku ZRID i uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

I. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. W zakresie przedmiotu zamówienia należy Opracować kompletną dokumentację projektową i kosztorysową na budowę i rozbudowę ciągu ulic Lubiejewska – Bolesława Prusa  (zgodnie z załączonym schematem) oraz budowę ronda w rejonie skrzyżowania ulic Pocztowa -Lubiejewska- Sikorskiego -Prusa i budowę ronda w rejonie ulic Jagiellońska - Zwycięstwa wraz z przygotowaniem wniosku ZRID i uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

2. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać:

 1. wyznaczenie granic pasa drogowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 2016 poz. 124 ) i projektowanie w tych granicach,
 2. dokonanie podziału działek leżących w granicach projektowanego pasa drogowego,
 3. zaprojektowanie jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, przystanków komunikacyjnych, parkingów z uwzględnieniem wszystkich zjazdów ulic i wjazdów na posesje prywatne:
 1. pas ruchu –szerokość normatywna niestandardowa 3,00 m lub standardowa 2,75m,
 2. pobocza – szerokość normatywna niestandardowa (większa niż 0,75m) lub standardowa (równa 0,75m),
 3. ruch pieszych – po chodniku odsuniętym od jezdni o szerokości co najmniej 1,50m lub po chodniku usytuowanym przy jezdni o szerokości co najmniej 2,00m,
 4. ruch rowerzystów – poza jezdnią po ścieżce rowerowej dwukierunkowej o szerokości co najmniej 2,00m lub jednokierunkowej o szerokości co najmniej 1,50m,
 5. uspokojenie ruchu – przejścia dla pieszych, o ile będzie taka możliwość wyposażonych w wyspy dzielące (tzw. azyle),
 6. przystanki komunikacyjne – wyposażone w perony
 1. geometrię wlotów krzyżujących się ulic wykonać zgodnie z postanowieniami obowiązującego Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego w Ostrowi Mazowieckiej,
 2. budowę infrastruktury technicznej tj.: należy przewidzieć regulację ewentualnych istniejących urządzeń podziemnych, rozwiązać odprowadzenie wody deszczowej: system odwodnienia – studzienki spustowe (wpusty uliczne) poza jezdnią 

3. Dokumentacja powinna zawierać:

 1. projekty budowlano – wykonawcze:
 1. branża drogowa – 6 egz.,
 2. branża sanitarna - 6 egz.,
 3. branża elektroenergetyczna- 6 egz.
 4. branża teletechniczna – 6 egz.
 5. branża telekomunikacyjna – 6 egz.
 1. projekt czasowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem- 4 egz.,
 2. projekt stałej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem- - 4 egz.,
 3. przedmiar robót całego zadania (na poszczególne branże) - 2 egz.,
 4. kosztorysy inwestorskie całego zadania (na poszczególne branże) - 2 egz.,
 5. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (na poszczególne branże) - 2 egz.,
 6.  informacja BiOZ – 2 egz.,
 7.  mapa do celów projektowych,
 8.  mapa ewidencyjna z oznaczeniem zakresu robót i wykaz właścicieli nieruchomości z naniesioną (na czerwono) zajętości terenu pod projektowane drogi,
 9. wykonanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie przygotowania do uregulowania stanu prawnego gruntów tj.: wydzielenia pasa drogowego, dokonania podziałów geodezyjnych.
 10. dokumentację geologiczną – 2 egz.
 11. uwzględnienie ewentualnej wycinki drzew kolidujących z uzyskaniem wymaganych parametrów drogi lub ich zabezpieczenia,
 12. wymagane opinie, ekspertyzy, uzgodnienia właściwych organów, pozwolenia i inne niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych oraz warunki techniczne wymagane dla przedmiotu umowy wraz z przygotowaniem kompletnego wniosku na ZRID i uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,
 13. inne opracowania niezbędne do uzyskania rezultatu umowy.

4. Zamawiający wymaga, aby:

 1. dokumentacja była sporządzona i przekazana w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD - część opisowa, rysunki w formacje PDF, kosztorysy i przedmiar robót w formie edytowalnej,
 2. dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy była zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
 3. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowiły integralną część przedmiotu odbioru,

5. Obowiązki Wykonawcy są określone szczegółowo w projekcie umowy (Załącznik nr 3).

Uwaga!

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym proponowany przedmiot zamówienia w zakresie przebiegu ulicy, konstrukcji nawierzchni, zakresu projektowania koniecznych sieci i przyłączy oraz przebudowy ewentualnych kolizji.

Kosztorysy inwestorskie należy opracować w oparciu o:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Dokumentację projektową oraz kosztorysy nakładcze należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy opracować w oparciu o Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

II. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

Zamawiający wymaga dysponowania projektantami branży drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. z 2016, poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278) wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do projektowania w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65).

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzające spełnienie warunku dysponowania projektantami branży drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

III. Termin wykonania zamówienia: 26.09.2016 r.

IV. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

VI. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej ( osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie zamawiającego ( Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznika nr 1 do zapytania. Do formularzu należy dołączyć:

1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2) – w szczególności  dysponowaniu projektantami branży drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej zgodnie z ustawą Prawo  budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego. 

Oferta powinna opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na zamawiającego i opatrzonej napisem: ”Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę i rozbudowę ciągu ulic Lubiejewska – Bolesława Prusa oraz budowę ronda w rejonie skrzyżowania ulic Pocztowa -Lubiejewska- Sikorskiego -Prusa i budowę ronda w rejonie ulic Jagiellońska – Zwycięstwa, wraz z przygotowaniem wniosku ZRID i uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej”.

Oferty należy składać do dnia 23.05.2016r. do godz. 11.00.

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2016r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

VIII. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Daniel Choinka tel. (29) 679-54-61
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejsza stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym (PDF)

2. Formularz ofertowy (DOC, PDF)

3. Oświadczenie (DOC, PDF)

4. Wzór Umowy (PDF)

5. Szkic z lokalizacją proponowanej budowy (JPG)

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-05-16)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-05-16 13:53:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-12-27 15:56:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814220