Dowody osobiste

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie/ wymianę dowodu osobistego składa się w siedzibie dowolnego organu gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie pisemnej- należy wydrukować dwustronnie w formacie A4 lub w wersji elektronicznej – dla dzieci do 12 roku życia. Odbywa się w drodze skierowania przez wnioskodawcę do organu wybranej gminy wypełnionego elektronicznego formularza opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym lub  podpisem zaufanym.

Fotografia dołączona do wniosku:
Pamiętaj, że jeśli zdjęcie nie będzie spełniać wymagań, urzędnik poprosi cię o uzupełnienie wniosku.
Do wniosku załącza się: jedną kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie. Bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, odzwierciedlającą w sposób nie budzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, załączając orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 rok życia.
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, załączając zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego  zarejestrowanego  w Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, iż taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.
Osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów fotografii określonych w ust. 3, może załączyć fotografię niespełniającą tych wymogów. 
Fotografia dziecka do 5 roku życia może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyraz twarzy lub z otwartymi ustami.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do wniosku składnego w postaci elektronicznej załącza się plik zwierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x  633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35mm x 45 mm, spełniającą wymogi o których mowa wyżej.


Opłata skarbowa:
Nie pobiera się
Inne opłaty:
Nie pobiera się.
Opłata ewidencyjna:
Nie pobiera się.
Miejsce złożenia wniosku

Dowody osobiste:
Tel: (29) 679-54-24 pokój nr 4

Termin odpowiedzi
Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym zawiadamia się osobę ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego lub osobę składającą wniosek na jej rzecz, zwaną "wnioskodawcą".
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.

WAŻNE INFORMACJE:
Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic. Dowód osobisty uprawnia do przekraczania granic ww. państw.
Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty. 
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.
Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia, od której chwilowo fizycznie nie ma możliwości pobrania odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania.
Uwaga: Dotychczasowe dowody osobiste zachowują swoją ważność do czasu upływu terminów w nich zawartych.

Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.
Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego, składanie podpisu osobistego, potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osobiście osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator.
Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek sama, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
Organ gminy potwierdza tożsamość i obywatelstwo osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego tej osoby, a w przypadku osoby, która nabyła obywatelstwo polskie - na podstawie dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Organ gminy może potwierdzić tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie innego dokumentu zawierającego fotografię, jeżeli osoba ta nie posiada ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego.
W przypadku gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej, tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego potwierdza się przy odbiorze dowodu osobistego.

Kiedy muszę wymienić dowód osobisty i w jakim terminie ? Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:

 

 • upływu terminu ważności dowodu osobistego albo upływu terminu ważności dowodu osobistego w przypadku, o którym mowa w art.12g ust. 3; 

 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego oraz zmiany nazwy miejsca urodzenia;

 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;

 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;

 • unieważnienia certyfikatów,

 • ubezwłasnowolnienia całkowitego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego, albo ubezwłasnowolnienia częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego;

 •  przekazania do organu gminy lub do konsula Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;

 •  żądania wymiany dowodu osobistego:
  - na dowód osobisty z warstwą elektroniczną, w  którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia, uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu osobistego,
  - którego warstwa elektroniczna nie zawiera odcisków palców.

 • uprawdopodobnienia przez posiadacza dowodu osobistego podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych, w tym serii
  i numeru dowodu osobistego.

Podejrzewasz, że twoje dane osobowe (w tym seria i numer dowodu osobistego zostały wykorzystane w nieuprawniony sposób - np. ktoś zaciągnął na twoje dane kredyt w banku albo podpisał umowę z operatorem telekomunikacyjnym (kradzież tożsamości). W pierwszej kolejności powiadom o tym organy ścigania, następnie możesz zgłosić fakt podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych w urzędzie dowolnej gminy albo przez internet. Do zgłoszenia można załączyć dokument uprawdopodobniający podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. Po zgłoszeniu urzędnik unieważni dowód osobisty. Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dokonuje się na formularzu.

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;

 • niezwłocznie w pozostałych przypadkach.

Odbiór dowodu osobistego.
Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic, opiekun, a dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Dowód osobisty może również odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która: nie ukończyła 5 roku życia; ukończyła 5 rok życia i nie ukończyła 12 roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.

Przy odbiorze dowodu osobistego przedkłada się dotychczasowy dowód osobisty,  o ile nie została zgłoszona jego utrata.
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub której dowód osobisty został uszkodzony zgłasza ten fakt niezwłocznie osobiście organowi dowolnej gminy. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można również dokonać w formie elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem albo podpisem zaufanym.
W przypadku zgłoszenia Policji utraty dowodu osobistego w wyniku przestępstwa faktu tego nie należy już zgłaszać do Organu Gminy.

 • Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne może dokonać posiadacz dowodu osobistego.

 • Posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który utracił dowód osobisty lub dowód osobisty został uszkodzony, zgłasza niezwłocznie ten fakt dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można również dokonać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub za pomocą  telefaksu.

 • Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej dokonuje jeden z rodziców, opiekun lub kurator.

 • Dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej RP utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego lub przekazania do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej RP przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego.

 • Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć niezwłocznie.

Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty, a jeżeli zgłoszenie nastąpiło na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, konsulowi albo za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, uszkodzony dowód osobisty przekazuje się pocztą albo osobiście wystawcy dowodu osobistego.
Posiadacz dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony w przypadku jego odnalezienia jest obowiązany niezwłocznie przekazać go organowi dowolnej gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgłoszenie utarty lub uszkodzenia dowodu osobistego powoduje jego unieważnienie (jest to czynność nieodwracalna). 
Warstwa elektroniczna dowodu osobistego – ustalenie kodów dla certyfikatów identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego.
Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego jest możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego kodów dla każdego z tych certyfikatów.
Ustalenie kodów (po raz pierwszy), o których mowa wyżej, następuje w siedzibie organu gminy przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie po jego odbiorze w dowolnym organie gminy.

W przypadku zablokowania kodu dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego posiadacz dowodu osobistego może odblokować certyfikat przy użyciu kodu odblokowującego, który otrzymał przy odbiorze dowodu osobistego.
Czynności zmiany kodów, posiadacz dowodu osobistego może dokonać w siedzibie dowolnego organu gminy lub przy użyciu przeznaczonej do tego aplikacji. Minister właściwy do spraw wewnętrznych udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej aplikację umożliwiającą dokonanie takiej czynności.

E-dowód (czyli dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 roku) służy dodatkowo do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. Pozwala między innymi:

 • zalogować się do portali administracji publicznej, na przykład ePUAP,

 • elektronicznie podpisać dokumenty podpisem osobistym,

 • elektronicznie podpisać się w usługach online administracji publicznej,

 •  korzystać z automatycznych bramek granicznych na przykład na lotniskach.

Dowód wydawany po 7 listopada 2021 r. zachowuje dotychczasowe funkcjonalności e-dowodu.
Zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. 
W przypadku czasowej utraty kontroli nad dowodem osobistym (posiadacz nie wie gdzie jest jego dowód osobisty), dokonuje zgłoszenia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.
Zawieszenie następuje na okres nie dłuższy niż 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia. Zawieszenie następuje z dniem zgłoszenia.

Zgłoszenie zawieszenia dokonuje:

 • posiadacz dowodu osobistego – mający pełną zdolność do czynności prawnych,

 • rodzic, opiekun x lub kurator - w imieniu posiadacza dowodu osobistego, który nie posiada zdolności do czynności prawnych lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

 • pełnomocnik składając pełnomocnictwo szczególnym do dokonania takiej czynności.

Zawieszenie certyfikatów, powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego.
Podpis osobisty posiadacza dowodu osobistego złożony w okresie zawieszenia albo po unieważnieniu certyfikatu podpisu osobistego nie wywołuje skutków prawnych. Późniejsze cofnięcie zawieszenia certyfikatu nie wpływa na ważność czynności dokonanej w okresie zawieszenia.

Zgłoszenia zawieszenie dokonuje się:

 1.  Osobiście w siedzibie dowolnego organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem zgłaszającego. 

 2.  W formie dokumentu elektronicznego opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym do organu gminy, który wydał dowód osobisty, a w przypadku zgłoszenia przez osobę, (rodzic, opiekun lub kurator) która dokonuje zgłoszenia w imieniu posiadacza dowodu osobistego, również podpisem osobistym.

Prz użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu posiadacza dowodu osobistego w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów dowodzie osobistym dokonuje się na formularzu:
W okresie 14 dni od dnia zgłoszenia zawieszenia, posiadacz dowodu osobistego może dokonać zgłoszenia cofnięcia zawieszenia, na takich samych zasadach jak zgłoszenie zawieszenia.
Jeżeli w okresie 14 dni od dnia zgłoszenia zawieszenia nie nastąpi cofnięcie zawieszenia – certyfikaty i dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa.

 

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021r.poz.816, ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021r. poz.1865,),

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (t.j.Dz.U.2019.400).

Załączniki

Wytworzył:
Siekierska Marta
(2016-05-13)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-05-16 15:07:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Siekierska Marta
(2022-07-13 10:29:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki