☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Poniedziałek 23.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zameldowanie na pobyt stały obywatela polskiego

 

Zameldowanie na pobyt stały

Kogo dotyczy

Obywateli RP meldujących się na pobyt stały

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 2. Dowód osobisty lub ważny paszport.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym może być: umowa cywilno-prawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu – do wglądu (w oryginale).

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

     – pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,

     – dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport.

Formularze/wnioski do pobrania

Wzór formularza zgłoszenia pobytu stałego

Opłaty

 1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
 2. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł. 

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Promocji.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, parter - pok. nr 4

Godziny przyjęć: Poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00, Wtorek 8.00 – 18.00

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie. Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje zaświadczenie ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2017r,. poz. 1257 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017r., poz. 657 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017r., poz.2411)

Tryb odwoławczy

Brak, czynność materialno-techniczna.

Uwagi i dodatkowe informacje

 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 2. Zgłoszenia zameldowania na pobyt stały dokonuje się:

a) w formie pisemnej, na formularzu, albo

b) w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

 1. Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje zaświadczenie ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.
 2. W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego.
 3. Zameldowania w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 4. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 5. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Zameldowania dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.
 6. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości, o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej. W tym trybie rozstrzygane są też wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem (patrz karta informacyjna „Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej”).

 

 

Wytworzył:
Ewa Dziurda
(2018-01-02)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-05-17 14:13:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Grochowski Krzysztof
(2020-06-04 12:40:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1531389