Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP

 

Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP

Kogo dotyczy

Osób meldujących się na pobyt czasowy ponad 3 miesiące.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego” (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 2. Dowód osobisty lub ważny paszport.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym może być: umowa cywilno-prawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu – do wglądu (w oryginale).

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

    – pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,

    – dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport.

Formularze/wnioski do pobrania

 Wzór formularza zgłoszenia pobytu czasowego

Opłaty

 1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
 2. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia na wniosek osoby dokonującej zameldowania na pobyt czasowy lub jej pełnomocnika – 17 zł.
 3. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł. 

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, parter - pok. nr 4

Godziny przyjęć: Poniedziałek – Piątek 8.00 – 16.00

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie. W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego osoba otrzymuje (na wniosek) zaświadczenie ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)

 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r., poz. 1191)

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)

 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017r., poz.2411)

Tryb odwoławczy

Brak, czynność materialno-techniczna.

Uwagi i dodatkowe informacje

 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

 2. Zgłoszenia zameldowania na pobyt stały dokonuje się na piśmie utrwalonym w postaci:

a) papierowej, albo

b) elektronicznej

 1. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu, przy czym pobyt czasowy jest rozumiany jako przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.

 2. Osoba zgłaszająca pobyt czasowy może otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na własny wniosek. Zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.

 3. W przypadku zmiany miejsca pobytu czasowego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu czasowego. Czynności tej można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu czasowego.

 4. Zameldowania na pobyt czasowy można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.

 5. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 6. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Zameldowania dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.

 7. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej. W tym trybie rozstrzygane są też wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem (patrz karta informacyjna „Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej”).

   

 

Wytworzył:
Ewa Dziurda
(2018-01-02)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-05-17 14:29:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Dziurda
(2022-07-01 09:39:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki