☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Poniedziałek 23.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP

 

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP

Kogo dotyczy

Obywateli RP dokonujących wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”.
 2. Dowód osobisty lub ważny paszport.

W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

– pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,

– dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport.

Formularze/wnioski do pobrania

Wzór formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego.

Wzór formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.

Opłaty

 1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
 2. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia na wniosek osoby dokonującej wymeldowania lub jej pełnomocnika – 17 zł.
 3. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł. 

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Organizacji, Spraw Obywatelskich i Promocji

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, parter - pok. nr 4

Godziny przyjęć: Poniedziałek – Piątek 8.00 – 16.00, Wtorek 8.00 – 18.00

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2017r., poz. 1257 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017r., poz. 657 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017r., poz.2411)

Tryb odwoławczy

Brak, czynność materialno-techniczna.

Uwagi i dodatkowe informacje

 1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego pobytu obowiązany jest wymeldować się.
 2. Osoba może się wymeldować z miejsca pobytu stałego/czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.
 3. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można złożyć w:

a) w formie pisemnej, na formularzu, albo

b) w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

 1. Wymeldowania z pobytu stałego/czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego  się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz.1257 ze zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 2. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun  prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 3. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.
 4. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.
 5. Organ gminy wydaje (z urzędu lub na wniosek) decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego albo czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się (patrz karta informacyjna „Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej”).

 

 

Wytworzył:
Ewa Dziurda
(2018-01-02)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-05-17 14:33:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Grochowski Krzysztof
(2020-06-04 12:44:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1531389