☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Poniedziałek 23.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

 

Kogo dotyczy

Obywateli RP wyjeżdżających za granicę kraju z zamiarem stałego albo czasowego pobytu

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”
 2. Dowód osobisty lub ważny paszport.

W przypadku zgłoszenia wyjazdu przez pełnomocnika dodatkowo:

- pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu poza granice RP z zamiarem stałego albo czasowego pobytu,

- dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport.

Formularze/wnioski do pobrania

 

Wzór formularza zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

 

Opłaty

 1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
 2. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł. 

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Organizacji, Spraw Obywatelskich i Promocji

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, parter - pok. nr 4

Godziny przyjęć: Poniedziałek – Piątek 8.00 – 16.00, Wtorek 8.00 – 18.00

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2017 r. poz. 1257 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017r., poz. 657 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017r., poz.2411)

Tryb odwoławczy

Brak, czynność materialno-techniczna.

Uwagi i dodatkowe informacje

 1. Obywatel Polski, który wyjeżdża poza granice RP z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, obowiązany jest zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie to skutkuje wymeldowaniem z pobytu stałego/czasowego.
 2. Obywatel Polski, który wyjeżdża poza granice RP – bez zamiaru stałego tam pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
 3. Zgłoszenia wyjazdu należy dokonać najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego.
 4. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP można złożyć:

a) w formie pisemnej, na formularzu, albo

b) w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

 1. Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz.1257 ze zm.),  po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 2. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 3. Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego można dokonać pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

 

 

Wytworzył:
Ewa Dziurda
(2018-01-02)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-05-17 14:51:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Grochowski Krzysztof
(2020-06-04 12:47:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1531389