Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

Stanowiska ds. obsługi kancelarii w Wydziale Organizacyjnym

   Zakres zadań na stanowisku

1. Przyjmowanie pism, dokumentów oraz przesyłek adresowanych do Burmistrza, Rady Miasta oraz Urzędu Miasta, w tym ofert wpływających w związku z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych, ofert dotyczących naboru na wolne stanowiska urzędnicze, ofert w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych, a następnie po dokonaniu dekretacji przekazywanie ich naczelnikom, kierownikom, samodzielnym stanowiskom pracy do załatwienia zgodnie z zakresem działania.

2. Prowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów.

3. Odbieranie i rejestrowanie korespondencji przychodzącej elektroniczną platformą E-PUAP.

4. Przyjmowanie, sprawdzanie i segregowanie korespondencji wychodzącej z poszczególnych wydziałów.

5. Prowadzenie wysyłki elektronicznej pism wychodzących.

6. Prowadzenie książki nadawczej pism wychodzących.

7. Dostarczanie korespondencji wychodzącej i przesyłek do Urzędu Pocztowego, prowadzenie postępowań związanych ze składaniem reklamacji w Urzędzie Pocztowym, nadawanie paczek i przesyłek kurierskich.

8. Obsługa poczty elektronicznej, przyjmowanie oraz nadawanie e-maili i faxów.

9. Prowadzenie rejestru oraz spraw dotyczących zamieszczania na tablicy ogłoszeń: informacji przekazywanych Burmistrzowi do publikacji, informacji i ustanowieniu kuratora, dla strony której miejsce pobytu nie jest znane, obwieszczeń o licytacji, o terminie opisu i oszacowania nieruchomości, dokonywanie zwrotu do właściwego organu komunikatów, zarządzeń, ogłoszeń.

Wymagania niezbędne (formalne)

1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
2. Trzyletni staż pracy.
3. Obywatelstwo polskie.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie obowiązków.
7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

1

Wymagania dodatkowe

1. Preferowane wykształcenie w zakresie administracji publicznej.

2. Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi elektronicznego obiegu dokumentów.

3. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks Postępowania Administracyjnego, finansów publicznych, oraz przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych aktów prawnych.
4. Obsługa urządzeń biurowych.

Warunki pracy na stanowisku

1. Miejsce świadczenia pracy: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.

3. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 m-cy.

4. Praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (Curriculum Vitae), własnoręcznie podpisany

2. List motywacyjny, własnoręcznie podpisany

3. Kserokopia dowodu osobistego.

4. Kwestionariusz osobowy

5. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie

6. Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy)

7. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.)

9. Oświadczenia kandydata o

a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,
d) treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.)

2

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w kancelarii (parter, pokój nr 1) do dnia 13 czerwca 2016 r. z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelarii” wraz z podaniem imienia i nazwiska.

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie.

Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (www.bip.ostrowmaz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

Burmistrz

/-/ Jerzy Bauer

Ostrów Mazowiecka, dnia 1 czerwca 2016 r.

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-06-01)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-06-01 15:46:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-06-01 15:51:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki