ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2

im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej

07-300 Ostrów Mazowiecka

ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) - art. 4 pkt 8

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Wykonanie robót remontowych w zakresie wymiany luksferów i wymiany stolarki drzwiowej na parterze budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 2.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są Roboty remontowe w zakresie wymiany luksferów i wymiany stolarki drzwiowej na parterze budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 2.
 2. W zakresie zamówienia znajdują się w szczególności: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, montaż drzwi oraz prace wykończeniowe. Szczegółowy opis prac do wykonania  w załączonym przedmiarze (zał. nr 3).
 3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu, przedmiarze robót oraz wzorze umowy.
 4. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, weryfikacji załączonej dokumentacji oraz prawidłowego obliczenia ceny ryczałtowej.
 5. Przewidzianą formą wynagrodzenia jest ryczałt. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego, obejmuje ono koszt wszystkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy (m.in. koszty robocizny, materiałów z uwzględnieniem kosztów zakupu i dostawy, koszty pracy sprzętu, koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego oraz wszelkie obciążenia kosztowe niezbędne do wykonania zamówienia) i nie będzie podlegało podwyższeniu. Materiały rozbiórkowe należy wywieźć na wysypisko na koszt Wykonawcy.
 6. Termin realizacji zamówienia: do 19.08.2016r.
 7. Warunki płatności: przelew 21 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca powinien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował należycie co najmniej 2 prace tożsame z przedmiotem zamówienia polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń. (Dokumenty potwierdzające spełnianie powyższego warunku Wykonawca załączy do oferty).

III. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

IV. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1. Do formularza należy dołączyć:

 1. Wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – załącznik nr 2.
 2. Kserokopie dokumentów np. referencji (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzających należyte wykonanie co najmniej 2 prac tożsamych z przedmiotem zamówienia, polegających na wykonaniu remontu pomieszczeń.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Miasto Ostrów Mazowiecka i opatrzonej napisem: „Oferta na Wykonanie robót remontowych w zakresie wymiany luksferów i wymiany stolarki drzwiowej na parterze budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 2”.

Oferty należy składać do dnia 10.06.2016r. do godz. 11.00.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w dniu 10.06.2016r.o godz. 11.20, pok. Nr 103.

VI. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Dorota Pasztaleniec – Dyrektor ZSP2, Pani Maria Snopczyńska - Kacperczyk – Sekretarz Szkoły, tel.  (29) 745-44-12,
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

2) Wykaz Prac (DOC, PDF)

3) Przedmiar robót ZIP

4) Wzór Umowy PDF

Wytworzył:
Dorota Pasztaleniec
(2016-06-02)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-06-02 15:38:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2016-06-02 15:41:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki