☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 20.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

GKS.604.7.2016

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 7, ust.2 pkt 2, art. 74 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.1 i ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.poz.373 ze zm.) w związku z art. 104 i art. 108 ust.1 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Dubois 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p.n:

,, Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie ostrowskim poprzez budowę lądowiska oraz przebudowę i doposażenie SOR na działkach ewidencyjnych o nr 4541/7
 i 4542/2 , obręb 0001 Ostrów Mazowiecka) przy ul. Stanisława Dubois 68 w Ostrowi Mazowieckiej

 

II. Niniejszej decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 30.03.2016 roku  wnioskodawca: Samodzielny Publiczny Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  realizacji przedsięwzięcia p.n.: Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie ostrowskim poprzez budowę lądowiska oraz przebudowę i doposażenie SOR” dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotne w Ostrowi Mazowieckiej. W dniu 07.04.2016 r Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, na podstawie art. 64 ust 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego wezwał inwestora do uzupełnienia braków formalnych. W dniu 18.04.2016 r  wnioskodawca uzupełnił brakujące załączniki. W dniu 20.04 2016 r na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego wezwano inwestora do złożenia wyjaśnień zapisu dotyczącego kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia zawartego w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 21.04.2016 r. inwestor wyjaśnił zaistniałe wątpliwości.

 Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 59 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 2016., poz. 71) realizowane przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tj. ;,Lotniska inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 30 lub lądowiska, z wyłączeniem centrów urazowych, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U, Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) przeznaczonych wyłącznie dla śmigłowców ratunkowych”.

Zgodnie z art.71 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej na podstawie art. 74 ust. 1 cyt. ustawy przez właściwego ze względu na miejsce realizacji inwestycji wójta, burmistrza bądź prezydenta. Zawiadomieniem z dnia 22.04.2016 r Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka wszczął postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 20. Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko zastosowano przepis 49  Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie zawiadamiania stron o czynnościach organu poprzez publiczne obwieszczenie.

W dniu 22.04.2016 r. na podstawie art. 64 ust 1 pkt1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o wyrażenie opinii w kwestii konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-II.4240.638.2016.MŚ. z dnia 28 kwietnia  2016r. wydał opinię, stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie pismem znak ZS.9022.845.2016 z dnia 11  maja 2016 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

W postępowaniu wzięto pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia  oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, opinie  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

Przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, ich wzajemne proporcje, usytuowanie przedsięwzięcia zgodnie z uwarunkowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 23 października 2008 r Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka postanowieniem z dnia 23 lutego 2016 r odstąpił od nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny odziaływania  przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z wydaniem niniejszej decyzji, uzasadnienie decyzji winno zawierać informacje o uwarunkowaniach wymienionych w art. 63 ust.1 powyższej regulacji.

O braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przesądziły następujące kryteria:

I. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia  z uwzględnieniem skali i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.

1).Przedsięwzięcie polegać będzie na poprawie efektywności systemu ratownictwa w powiecie ostrowskim poprzez budowę lądowiska oraz przebudowę i doposażenie SOR na działkach o nr ew. 4641/7 i 4542/2 w obrębie 0001 Ostrów Mazowiecka, przy ul. Stanisława Dubois 68 w Ostrowi Mazowieckiej. Inwestycja realizowana będzie na terenie nieruchomości o powierzchni 3,555 ha.

Lądowisko zostanie połączone wolnostojącym, podwójnym szybem dźwigów szpitalnych i krótkim łącznikiem w poziomie parteru z Oddziałem Ratunkowym, znajdującym się na parterze budynku ,,C”.

Lądowisko będzie miało kształt okręgu o średnicy 18,0 m i powierzchnię około 270 m ².

Wykonane zostanie w postaci okrągłej płyty żelbetowej wspartej na słupach żelbetowych. Poziom płyty lądowiska będzie znajdował się na wysokości około 19,0 m ± 2.0 m n.p.t. (ok. 142,0 m n.p.m.).

Powierzchnia dróg ewakuacyjnych, ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń związanych z budową lądowiska wyniesie około 30 m². Całkowita powierzchnia lądowiska oraz dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych wyniesie około 300 m².

Winda i słupy podporowe lądowiska wraz z fundamentami, zajmować będą około 55 m² powierzchni terenu. Pozostałe elementy lądowiska zlokalizowane będą ponad dachami szpitala.

2). Przedsięwzięcie nie należy do grupy przedsięwzięć mogących powodować znaczne uciążliwości dla środowiska, nie przewiduje się możliwości wystąpienie kumulacji oddziaływań w związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia

3). Eksploatacja lądowiska związana będzie z poborem energii elektrycznej do funkcjonowania oświetlania oraz poborem wody na potrzeby bytowe i ppoż.

4). Podczas realizacji planowanej inwestycji nastąpi krótkotrwały wzrost hałasu i niezorganizowanej emisji substancji  pochodzących głownie z zanieczyszczeń motoryzacyjnych i powietrza. Pracujące maszyny i sprzęt budowlany będą źródłem wibracji  i podwyższonego hałasu, co spowoduje zwiększenie zapylenia i zanieczyszczenia  powietrza. Oddziaływania te będą miały charakter przejściowy i po zakończeniu budowy zostaną usunięte.

Odpady gromadzone będą selektywnie w wyznaczonych miejscach i przekazywane upragnionym podmiotom do unieszkodliwienia lub odzysku.

Ścieki bytowe gromadzone będą w przenośnych sanitariatach i wywożone przez uprawniony podmiot do oczyszczalni ścieków.

Po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany i zagospodarowany.

W ramach rozwiązań chroniących środowisko dla przedmiotowej inwestycji planuje się;

- małą częstotliwość lądowań - lądowania odbywać się będą ok. 4-5 razy w miesiącu (maksymalnie raz na dobę);

- wyniesienie płyty lądowiska ponad poziom sąsiedniej zabudowy , zachowanie czystości na płycie, ograniczy do minimum uciążliwość pyłową przez lądujący śmigłowiec;

- zastosowanie systemu HAPI umożliwi  podejście śmigłowca do lądowania za zmniejszonych obrotach silnika, a tym samym zmniejszy emisję hałasu;

- odprowadzenie (ze szczelnej powierzchni lądowiska) wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej;

- zastosowanie separatora substancji ropopochodnych do podczyszczania wód opadowych;

- prowadzenie prac serwisowych, napraw i tankowania śmigłowców poza obszarem lądowiska w wyznaczonym do tego celu miejscach.

Planowana inwestycja w fazie eksploatacji powodować będzie pobór energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania oświetlenia oraz wody na potrzeby bytowe i ppoż.

 5). Przy stosowaniu się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa i regularniej konserwacji urządzeń  nie zachodzi niebezpieczeństwo wystąpienia poważnej awarii.

II. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, zdolności samooczyszczania się środowiska,  i odnawiania zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1).W miejscu realizacji inwestycji nie występują obszary błotne i o płytkim zaleganiu wód gruntowych.

2) Planowane przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi, poza obszarami wybrzeży, otoczony jest kompleksem leśnym.

3) W miejscu realizacji inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, strefy ujęć wody i obszary chronione zbiorników wód śródlądowych. Najbliżej położony obszar Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków - Puszcza Biała PLB 140007 znajduję się w odległości ok. 600 m od terenu inwestycji.

4).W miejscu realizacji inwestycji nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

5) W rejonie realizacji przedsięwzięcia  nie występują, jeziora, uzdrowiska, i obszary ochrony uzdrowiskowej.

III. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania w odniesieniu do uwarunkowań wymiennych w pkt I i II.

1).Uwzględniając skalę i charakter prowadzonej działalności zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

2).Ze względu na lokalizację i rodzaj planowanej inwestycji nie wystąpi transgeniczne oddziaływanie na środowisko.

3).Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko. Informacje zawarte w karcie potwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Bezpośrednie oddziaływanie będzie miało zasięg lokalny i ograniczy się do terenu, na  którym realizowane będzie przedsięwzięcie.

4).Oddziaływania na etapie realizacji inwestycji będą krótkotrwale i odwracalne. Oddziaływania na etapie eksploatacji nie powinny spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska.

 

Zgodnie z art. 108 ust 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postepowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) decyzji, od która służy  odwołanie może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, bądź ze względu na ważny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

W przypadku niesfinansowania budowy i modernizacji w zakresie aktualnych wymogów wprowadzonych przez zmienione Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (t. j. :Dz.U. z 2015 r., poz. 178)  dotyczących szpitalnych oddziałów ratunkowych , ( w ramach konkursu o środki unijne, bez których podmiot leczniczy nie będzie w stanie sfinansować budowy i modernizacji istniejącego SOR) spowoduje to likwidację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej i konieczność transportu pacjentów wymagających niezwłocznej , specjalistycznej pomocy lekarskiej do SOR-ów w innych , znacznie oddalonych szpitali, co zmniejszy ich szanse na otrzymanie specjalistycznej pomocy w jak najkrótszym czasie, a nawet przeżycie.

 

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

z up. BURMISTRZA

Bożena Szostak

Sekretarz Miasta

 

 

GKS.604.7.2016

 

Załącznik do decyzji GKS.604.7.2016

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia  zgodnie z art. 82.ust.3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2016 r, poz. 353 ze zm.)

 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na  ,,Poprawie efektywności systemu ratownictwa w powiecie ostrowskim poprzez budowę lądowiska oraz przebudowę i doposażenie SOR na działkach o nr ew.4541/7 i 4542/2 obręb Ostrów Mazowiecka przy ul. Stanisława Dubois 68 w Ostrowi Mazowieckiej

Charakteryzuje się ono następującymi parametrami technicznymi:

  1. Położenie nieruchomości o nr ew. 4541/7 i 4542/2
  1. W kierunku zachodnim – ulica St. Dubois (75 m), pod drugiej stronie ulicy w odległości 107,5 m znajdują się tereny zabudowy jednorodzinnej;
  2. W kierunku zachodnim – teren szpitala, teren leśny oraz ulica Surowskiego; dalej tereny zabudowy mieszkaniowej jedno – wielorodzinnej (217 m) oraz usługowej;
  3.  W kierunku południowym – teren szpitala z budynkami szpitalnymi oraz tereny leśne;
  4. W kierunku wschodnim – ulica Szpitalna oraz tereny leśne, w a w odległości około 100 m znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej.
  1. Lądowisko będzie miało kształt okręgu o średnicy około 18 m (powierzchni około 270 m².

Wykonane zostanie z płyty żelbetowej wspartej na słupach żelbetowych. Poziom płyty lądowiska będzie znajdował się na wysokości 19,0 m ± 2,0 m n.p.t. (ok. 142 m n.p.m.) Powierzchnia dróg ewakuacyjnych, ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń związanych z budową lądowiska wyniesie około 30 m². Całkowita powierzchnia lądowiska  z drogami komunikacyjnymi i ewakuacyjnymi wyniesie około 300 m²

  1. Lądowisko przystosowane będzie do lądowania i startowania  lekkich śmigłowców Eurocopter EC-135

Lądowisko zostanie wyposażone w:

- siatkę o szerokości 2.0 m umieszczoną wokół płyty lądowiska zabezpieczająca przed upadkiem;

- oznakowanie nawigacyjne dzienne – na nawierzchni przyziemia, w jego centrum, wykonanie zostanie oznakowanie: czerwona litera H na tle białego krzyża;

- oświetlenie projektorowe lądowiska oraz pomostów komunikacyjnych;

- oznakowanie przeszkodowe dzienne w postaci biało-czerwonej szachownicy, które zostanie umieszczone na zadaszonej części pomostu łączącego lądowisko z winda;

- oświetlenie przeszkodowe, które zostaną umieszczone: na szczycie wskaźnika kierunku wiatru, na rogach dachu nadbudówki szybu windy;

- pomosty komunikacyjne i schody ewakuacyjne prowadzące z płyty lądowiska do ewakuacyjnych klatek schodowych lub windy;

- wskaźnik kierunku wiatru;

- układy sterujące i zasilające oświetlenie  oraz pozostałe wyposażenie lądowiska;

W dyspozytorni, dyżurce SOR, zainstalowany będzie panel sterujący oświetleniem projektorowym i nawigacyjnym , oraz systemy służące do komunikacji z osobami znajdującymi się na pomoście przy lądowisku oraz z pilotami śmigłowca. Z dyspozytorni SOR b będzie odbywał się sterowanie (włączanie i wyłączanie) oświetleniem nawigacyjnym i projektorowym.

 

Na lądowisku nie przewiduje się żadnych praz serwisowych, napraw i tankowania śmigłowców. Wszystkie czynności związane z obsługą śmigłowców wykonywane będą na terenie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zlokalizowanego w Warszawie lub Płocku.

Eksploatacja lądowiska nie wymaga żadnych materiałów i surowców z wyjątkiem energii elektrycznej. Energia elektryczna wykorzystywana będzie do oświetlenia i zasilania urządzeń.

Wody opadowe ujmowane będą w system odwodnienia i odprowadzane do kanalizacji deszczowej na terenie szpitala.

Wytworzył:
Bożena Szostak
(2016-06-03)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-06-06 14:39:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-12-27 15:56:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814220