ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1

im. Papieża Jana Pawła II

07-300 Ostrów Mazowiecka

ul. Stefana Grota Roweckiego 6

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) - art. 4 pkt 8

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie remontu posadzki w małej sali gimnastycznej oraz malowanie balustrady schodowej w Zespole Szkół Publicznych nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej.

Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu posadzki w małej sali gimnastycznej  oraz malowanie balustrady schodowej w Zespole szkół Publicznych nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej.

 1. Zamówienie należy wykonać zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu, przedmiarze robót oraz wzorze umowy.
 2. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, weryfikacji załączonej dokumentacji oraz prawidłowego obliczenia ceny ryczałtowej.
 3. Przewidzianą formą wynagrodzenia jest ryczałt. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego, obejmuje ono koszt wszystkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy (m.in. koszty robocizny, materiałów z uwzględnieniem kosztów zakupu, koszty pracy sprzętu koszty dojazdu/dostaw do siedziby Zamawiającego oraz wszelkie obciążenia kosztowe niezbędne do wykonania zamówienia) i nie będzie podlegało podwyższeniu. Wszelkie informacje kosztorysowo-ilościowe mają charakter szacunkowy i orientacyjny. Wykonawca ma obowiązek samemu określić szczegółowy zakres oraz ilość robót i dostaw koniecznych do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia i na tej podstawie obliczyć cenę.
 4. Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od daty zawarcia umowy.
 5. Warunki płatności: przelew 21 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Wykonawca powinien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował należycie co najmniej dwie prace polegające na Wykonaniu remontu tożsamego z przedmiotem zamówienia. (Dokumenty potwierdzające spełnianie powyższego warunku Wykonawca załączy do oferty).
 2. Wykonawca powinien dysponować osobą posiadającą doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

III. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

IV. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1.

Do formularza należy dołączyć:

 1. Wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – załącznik nr 2.
 2. Kserokopie dokumentów np. referencji (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzających należyte wykonanie co najmniej 2 prac polegających na wykonaniu remontu tożsamego z przedmiotem zamówienia.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Miasto Ostrów Mazowiecka i opatrzonej napisem: „Oferta wykonanie remontu posadzki w małej sali gimnastycznej  oraz malowanie balustrady schodowej w Zespole szkół Publicznych nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej.

Oferty należy składać do dnia 17.06.2016r. do godz. 12.00.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w dniu 17.06.2016r.o godz. 12.15, pok. Nr 103.

VI. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Dorota Brzostek – Dyrektor ZSP 1, tel. (29) 745-33-32, e-mail: zsp1ostrow@gmail.com;
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym PDF

2) Formularz Oferty DOC, PDF

2) Wykaz Usług  DOC, PDF

3) Przedmiar robót  PDF

4) Wzór Umowy PDF

 

 

 

Wytworzył:
Dorota Brzostek
(2016-06-09)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-06-09 16:23:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2016-06-09 16:28:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki