☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 20.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postepowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej na parterze i I piętrze budynku Ratusza w Ostrowi Mazowieckiej wraz z wykonywaniem bezpłatnych przeglądów i konserwacji (II etap).

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej na parterze i I piętrze budynku Ratusza w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka wraz z wykonywaniem bezpłatnych przeglądów i konserwacji (II etap).
 2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu, dokumentacji projektowej oraz wzorze umowy. Uwaga!!! Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w całym budynku. Część prac została wykonana w poprzednim roku (W I etapie wykonano instalację w piwnicy oraz na II piętrze, zaprogramowano i uruchomiono system, na parterze oraz I piętrze budynku wykonano prace niezbędne do połączenia zgodnie z projektem elementów instalacji z II piętra z elementami znajdującymi się w piwnicy).
 3. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca:
 1. Zainstaluje system na parterze oraz I piętrze, zaprogramuje i uruchomi system w zakresie: Oprzewodowanie i montaż Systemu Sygnalizacji Pożarowej (parter) oraz Oprzewodowanie i Montaż Systemu Sygnalizacji Pożarowej (piętro I).
 2. Na parterze oraz na I piętrze budynku wykona prace niezbędne do połączenia zgodnie z projektem elementów instalacji z II piętra z elementami znajdującymi się w piwnicy.
 3. Demontaż czujki L1/E21 oraz montaż w jej miejscu optycznej czujki dymu typu DUR-4043 wraz z doprowadzeniem instalacji kablowej.
 4. Po wykonaniu zamówienia sporządzi inwentaryzację powykonawczą z obmiarem robót w trzech egzemplarzach i przekaże ją Zamawiającemu;
 5. Wykona inne niezbędne prace, konieczne do prawidłowego ukończenia zamówienia;
 6. Będzie wykonywał bezpłatne przeglądy i konserwację systemu na warunkach określonych w umowie.
 1. Prace mogą być wykonywane wyłącznie poza godzinami pracy Urzędu tj. od godz. 16-ej do godz. 23-ej w dniach poniedziałek-piątek. Po zakończeniu prac w każdym dniu należy przywrócić czystości porządek w pomieszczeniach.
 2. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, weryfikacji załączonej dokumentacji oraz prawidłowego obliczenia ceny ryczałtowej.
 3. Przewidzianą formą wynagrodzenia jest ryczałt. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego, kwota o której mowa w ust. 1 obejmuje koszt wszystkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i nie będzie podlegało podwyższeniu. Wszelkie informacje kosztorysowo-ilościowe mają charakter szacunkowy i orientacyjny. Wykonawca ma obowiązek samemu określić szczegółowy zakres oraz ilość robót i dostaw koniecznych do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia i na tej podstawie obliczyć cenę. Cena musi zawierać w sobie koszty robocizny, materiałów z uwzględnieniem kosztów zakupu, koszty pracy sprzętu koszty dojazdu/dostaw do siedziby Zamawiającego, koszty wykonywania bezpłatnych przeglądów i konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej oraz wszelkie obciążenia kosztowe niezbędne do wykonania zamówienia.
 4. Termin realizacji zamówienia: 2 tygodnie od daty zawarcia umowy.
 5. Warunki płatności: przelew 21 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Wykonawca powinien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej dwie prace polegające na wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji pożarowej na kwotę min. 90 000 zł (łącznie);
 2. Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie niższą niż 100.000,00zł.

Dokumenty potwierdzające spełnianie powyższego warunku Wykonawca załączy do oferty.

III. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

IV. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 Do formularza należy dołączyć:

 1. Wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – załącznik nr 2.
 2. Kserokopie dokumentów np. referencji (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzających należyte wykonanie co najmniej 2 prac polegających na wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji pożarowej na kwotę min. 90 000 zł (łącznie);
 3. Kserokopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu (poświadczona za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Ratusza w Ostrowi Mazowieckiej wraz z wykonywaniem bezpłatnych przeglądów i konserwacji”.

Oferty należy składać do dnia 21.06.2016r. do godz. 11.00.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2016r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

VI. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Artur Kołodziej - insp. ds. informatyki, tel (29) 679-54-65, e-mail: admin@ostrowmaz.pl
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

3) Wykaz prac (DOC, PDF)

4) Wzór Umowy PDF

5) Dokumentacja ZIP

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-06-10)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-06-10 16:12:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-12-27 15:56:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814220