ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1

im. Papieża Jana Pawła II

07-300 Ostrów Mazowiecka

ul. Stefana Grota Roweckiego 6

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postepowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) - art. 4 pkt 8

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Wykonanie, dostawę i montaż mebli do biblioteki szkolnej ZSP nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Stefana Grota Roweckiego 6”.

I. Opis i zakres zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie, dostawa i montaż mebli do biblioteki szkolnej ZSP nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Stefana Grota Roweckiego 6”. (Szczegółowy opis w załączniku nr 3).

2. Wykonawca na własny koszt i ryzyko dostarczy oraz zamontuje przedmiot umowy w bibliotece ZSP nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Stefana Grota Roweckiego 6.

3. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

4. Wykonawca dołączy do oferty specyfikacje techniczne szaf.

5. Cena ma uwzględniać koszty transportu, wniesienia do siedziby Zamawiającego i zamontowania.

6. Termin realizacji zamówienia: W ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.

7. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Wykonanie, dostawa i montaż mebli do biblioteki szkolnej ZSP nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Stefana Grota Roweckiego 6”.

Oferty należy składać do dnia 23.06.2016r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w dniu 23.06.2016r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

1. w zakresie merytorycznym: Pani Dorota Brzostek – Dyrektor ZSP 1, tel (29) 745-33-32, e-mail: zsp1ostrow@gmail.com;

2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie sprawdzać stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Zaproszenie do składania ofert PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

3) Szczegółowa oferta cenowa (DOC, PDF)

4) Opis przedmiotu zamówienia ZIP

5) Wzór Umowy PDF

Wytworzył:
Dorota Brzostek
(2016-06-15)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-06-15 09:54:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2016-06-15 09:57:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki