Szkoła Podstawowa nr 1
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Partyzantów 39, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j.: Dz.U. z 2015r., poz. 2164) - art. 4 pkt 8

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania cenowego na: Zakup, dostawę i montaż 3 fabrycznie nowych zestawów interaktywnych (tablicy interaktywnej z projektorem krótkoogniskowym i uchwytem) dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej.

I. Opis i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup, dostawa i montaż 3 fabrycznie nowych zestawów interaktywnych (tablicy interaktywnej z projektorem krótkoogniskowym i uchwytem) dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej.
 2. Wykonawca na własny koszt i ryzyko dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego (Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Partyzantów 39, 07-300 Ostrów Mazowiecka) oraz wniesie i zamontuje w wyznaczonych pomieszczeniach.
 3. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2
 5. Wykonawca dołączy do oferty specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń.
 6. Cena ma uwzględniać koszty transportu i wniesienia do siedziby Zamawiającego oraz koszty montażu.
 7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez usterek. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany w terminie do 7 dni.
 8. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty zawarcia umowy.
 9. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1. Do formularza należy dołączyć specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Miasto Ostrów Mazowiecka i opatrzonej napisem: „Zakup, dostawa i montaż 3 fabrycznie nowych zestawów interaktywnych (tablicy interaktywnej z projektorem krótkoogniskowym i uchwytem) dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej”.

Oferty należy składać do dnia 05.07.2016r. do godz. 12.00.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w dniu 05.07.2016r.o godz. 12.20, pok. Nr 103.

IV. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Łukasz Kuczyński, tel. (29) 745-38-41, Pani Dorota Ziemczyk – Dyrektor SZP nr 1, tel. (29) 745-38-41, e-mail: sp1@ostrowmaz;
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie sprawdzać skrzynkę pocztową). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert PDF
 2. Formularz oferty DOC, PDF
 3. Opis przedmiotu zamówienia PDF
 4. Wzór Umowy PDF
Wytworzył:
Dorota Ziemczyk
(2016-06-28)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-06-28 15:56:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2016-06-28 16:04:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki