Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mdkostrowmaz.pl/


Ostrów Mazowiecka: Rozbudowa i przebudowa kina OSTROVIA w Ostrowi Mazowieckiej: Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Ostrowi Mazowieckiej - II etap
Numer ogłoszenia: 117273 - 2016; data zamieszczenia: 04.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Dom Kultury , ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7462703, faks 0-29 7462703.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mdkostrowmaz.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa kina OSTROVIA w Ostrowi Mazowieckiej: Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Ostrowi Mazowieckiej - II etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie modernizacji sali widowiskowo-kinowej w Ostrowi Mazowieckiej (ul. 11 Listopada 5) -II etap. Opis przedmiotu zamówienia: Architektura (roboty budowlane): - rozsunięcie, przebudowa drzwi wejściowych na salę widowiskowo - kinową, - budowa balkonu na sali widowiskowo - kinowej, - wszystkie prace związane z przebudową podłogi i wymianą foteli, - demontaż historycznego kanału wentylacyjnego znajdującego się pod sceną i zagospodarowanie go jako pomieszczenia pomocniczego na sprzęt akustyczny. - zamurowanie istniejących okien od strony podwórza, - remont podłogi scenicznej i schodów na scenę, - wykonanie schodów z półpiętra (magazyn) na scenę. Garderoba za sceną: - rozbiórka ściany między dwoma pomieszczeniami, - budowa nowych ścianek działowych zgodnie z projektem (WC, prysznic, umywalka, korytarz), - instalowanie drzwi do pomieszczeń, - prace wykończeniowe w pomieszczeniach (glazura, terakota, malowanie, itd.), - wentylacja, - kanalizacja na tym poziomie, - instalacja c.o., - woda zgodnie z projektem, - instalacja elektryczna zgodnie z projektem (kontynuacja wykonanej instalacji), - instalacje p.poż. zgodnie z planem (instalacje alarmowe). - prace związane z doprowadzeniem garderoby do stanu według projektu. Pokój operatorów (operatornia): - rozbiórka ścian, utworzenie korytarza na nowo wybudowany balkon, - dobudowanie ścian działowych, przebudowa zgodnie z projektem (WC, prysznic, umywalka), - instalacja wodna, - c.o., - kanalizacja - prace wykończeniowe w pomieszczeniach (glazura, terakota, malowanie, itd.), - wstawienie okna zewnętrznego szt. 1, - wstawienie okna weneckiego dla akustyka/operatora z widokiem na salę widowiskową, - instalacja elektryczna i alarmowa w nowo powstałych pomieszczeniach zgodnie z projektem ( kontynuacja wykonanej instalacji), - rozdzielnia elektryczna w pokoju operatorów, - wymiana podłogi w pokoju operatorów, korytarz, balkon. Akustyka: - położenie wykładzin akustycznych (sala, scena, pokój operatorów), łącznie z sufitem zgodnie z projektem, - inne prace związane z akustyką na scenie - zgodnie z projektem. Kanalizacja: - wymiana głównego pionu od piwnicy do pomieszczeń poddanych modernizacji (z pozostawieniem zaślepek, gałęzi rur planowanych w projekcie, np. do toalet na parterze), Centralne ogrzewanie: - całościowa wymiana instalacji w modernizowanej Sali widowiskowo - kinowej z poprowadzeniem głównego pionu od piwnicy do pomieszczeń modernizowanych(z pozostawieniem technicznego połączenia pozostałych istniejących części instalacji zgodnie z projektem, umożliwiających później wyłączenie nieistniejących pomieszczeń na parterze - budowane w następnym etapie, zawory, zaślepki). Woda: - doprowadzenie nowych instalacji pionowych na poziom pierwszego piętra i poziomu operatorni (tymczasowe przyłączenie pozostałych instalacji zawory, zaślepki). Zakres prac obejmujący Wykonanie robót modernizacji sali widowiskowo-kinowej w Ostrowi Mazowieckiej - II etap, polega na kontynuacji rozpoczętego wcześniej remontu i modernizacji kina. Jednym z pierwszych elementów wykonania zadania powinno być rozsunięcie drzwi wejściowych na salę widowiskowo - kinową połączone z montażem nadproża. Wykonana jest instalacja nagłośnienia kinowego do 3 D i instalacja nagłośnienia koncertowo - kinowego. Wykonana jest również częściowa instalacja elektryczna zgodnie z projektem na poziomie pierwszego piętra w sali widowiskowo- kinowej z wyprowadzonego pionu od licznika. Instalacji nie wykonano na brakujących, niepobudowanych, zaplanowanych w projekcie do wybudowania, chodzi o węzeł sanitarny w garderobie za sceną i węzeł sanitarny i korytarz w pokoju operatorów. Elementy te mają powstać w tym etapie i po ich wybudowaniu należy położyć instalację elektryczną, alarmową i inne zaplanowane media. Do wbudowania w ścianę zgodnie z projektem są przewody elektryczne (pion) zasilające salę widowiskowo kinową i pomieszczenie operatorów (robota konieczna przed wykonaniem schodów z półpiętra przy pokoju VIP na poziom sceny. Roboty sanitarno - kanalizacyjne zaplanowane w II etapie rozpocząć trzeba od wymiany pionu rozpoczynając pracę od węzła w piwnicy. Wymóg związany jest z tym, że piony przebiegają w ścianach i wydobywa się z nich obecnie przykry zapach. Zmusza nas do tego również zaplanowana do położenia wykładzina akustyczna w sali widowiskowo - kinowej, która przykryje ściany sali kinowej. Odgałęzienia na parterze , które funkcjonują należy technicznie podłączyć do nowych pionów, a na nieistniejące jeszcze węzły należy zostawić odgałęzione i zaślepienie. Roboty związane z centralnym ogrzewaniem i wodą zaplanowane w etapie II należy rozpocząć również od wymiany pionów rozpoczynając od węzła znajdującego w piwnicy. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem. 2.Szczegółowy zakres robót do realizacji określony jest w załączonej dokumentacji. 3.Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie, czy dostarczona dokumentacja jest kompletna i bez wad lub błędów dających się wykryć przy zachowaniu poziomu należytej staranności. Ujawnione w dokumentacji ewentualne pomyłki i błędy, wykryte w trakcie realizacji robót budowlanych, należy bezwzględnie zgłaszać Zamawiającemu w celu dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia przez Projektanta stosownych zmian. Ujawnione błędy nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do nieprawidłowego wykonania i realizacji robót budowlanych, niezgodnego z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i sztuką budowlaną. 4.Wykonawca zobowiązuje się zorganizować roboty w sposób wykluczający narażenie użytkowników obiektu i osoby trzecie na jakiekolwiek niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót. Wykonawca zastosuje szczególne środki ostrożności i zabezpieczenia podczas realizacji zadania. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o obowiązujące normy i przepisy, przy zachowaniu przepisów BHP i p.poż. 5.Wszystkie roboty w zakresie umowy należy wykonać pod nadzorem - kierownika budowy, - inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga obecności na terenie remontu co najmniej kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń w każdy dzień, w którym prowadzone będą roboty budowlane. 6.Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu certyfikatów, deklaracji jakości, atestów i aprobat technicznych stosowanych materiałów zgodnych z Polskimi Normami, a po zakończeniu zadania złożenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z obmiarem robót w trzech egzemplarzach. 7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia rodzaju i kolorystki stosowanych materiałów. 8.Jeżeli w jakimkolwiek miejscu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w jej załącznikach (w szczególności w projektach, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacja technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia - dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych Oznacza to, że przewidziane przez Wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń. Zamawiający dopuszcza rynkowe odpowiedniki o parametrach nie gorszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiały (wyroby); urządzenia są równoważne w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) i urządzenia do użytkowania oraz potwierdzające że są one rzeczywiście równoważne. 9.Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami, na kwotę nie niższą niż wartość kontraktu brutto. 10.Uwagi końcowe: Z uwagi na charakter budynku wszystkie projektowane prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,. Materiały użyte do budowy winny posiadać atest oraz być dopuszczone do powszechnego stosowania. Po wykonaniu robót wykonać niezbędne pomiary w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, dokonać niezbędnych prób instalacji wodno- kanalizacyjnej i sprawności działania pozostałych wszelkich instalacji. Roboty elektryczne wykonać, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych. 10.Szczegółowy zakres robót do realizacji określony jest w załączonym projekcie Budowlanym i projekcie Wykonawczym, wykonanym przez Firmę Produkcyjno-Usługowo-Handlową VITARO. 11.Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, która jest konieczna do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 12.Wybrany Wykonawca ma przedstawić aktualną polisę ubezpieczeniową lub inny dokument, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.11.13.00-1, 45.22.00.00-5, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.50.00.00-2, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.33.20.00-3, 45.33.10.00-6, 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.21.00-8, 45.31.73.00-5, 45.31.43.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000.00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2016-07-20 do godz. 12:00

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Należy wykazać wykonanie minimum dwóch robót budowlanych o łącznej wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto, dotyczących remontu lub modernizacji budynku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia będzie dysponował: 1) kierownikiem budowy posiadającym dopuszczalne przepisami prawa uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi objętymi niniejszym zamówieniem, 2) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej bez ograniczeń, 3) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej bez ograniczeń, - wpisanymi do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (lub równoważnej), posiadającymi aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; 4) osobą posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń pożarowych. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje osobami z ww. uprawnieniami, Zamawiający uzna warunek również za spełniony, jeżeli ww. osoba nabyła prawo do wykonywania ww. zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r. poz.65).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji i rękojmi - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty: 1)W części dotyczącej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych, w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p. lub robót zamiennych, których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania robót objętych niniejszą umową, b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia; c) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany; d) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy(nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę); e) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej również tych polegających na niezgodności dokumentacji projektowej z przepisami prawa; f) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, albo innych zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy (np. protesty mieszkańców, niewybuchy, wykopaliska) oraz działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach a-f, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. 2)W części dotyczącej materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, z powodu: a)niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów; b)pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. Każdorazowo na taką zmianę z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazić zgodę projektant, który wykonał dokumentację oraz Zamawiający. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę. 3)W części dotyczącej konieczności zastosowania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz informacją o konieczności lub nie zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. 4)W części dotyczącej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu robót. 5)W części dotyczącej powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia i/lub zakresu podwykonawstwa w przypadku: podjęcia przez Wykonawcę decyzji o wykonaniu części zamówienia przy pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa bądź podwykonawcy lub rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy. Wykonawca jest obowiązany do poinformowania Zamawiającego o zmianach w tym zakresie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P. z. p. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 P.z.p., Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.mdkostrowmaz.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: elektornicznie email:sekretariat@mdkostrowmaz.pl, adres strony internetowej http://www.bip.mdkostrowmaz.pl/.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2016 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr: 10 sekretariat Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ

Załącznik 1. Oświadczenie

Załacznik 2. Wykaz osób

Załacznik 3. Oświadczenie

Załacznik 4. Oświadczenie

Załącznik 5. Informacja

Załącznik 6. Wykaz wykonanych robót

Załącznik 7. Wzór oferty

Załącznik 8. Wzór umowy

Przedmiar elektryczny

Przedmiar konstrukcyjny

Przedmiar etap III

Przedmiar sanitarny

Projekt - opis techniczny budowlany

Projekt - opis techniczny wykonawczy

 

 


Szanowni Państwo!

Zamawiający przedstawia odpowiedź na zapytania w sprawie załącznika „Branża architektura” oraz informuje, iż nastąpiła zmiana w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu na „Modernizację Sali widowiskowo-kinowej w Ostrowi Mazowieckiej- II etap”.

Załączniki:

1. Informacja o zmianie załącznika do SIWZ

2. Informacja o zmianie w SIWZ

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.


 

 

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach SIWZ
 

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na „Rozbudowę i przebudowę kina „OSTROVIA” w Ostrowi Mazowieckiej: Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Ostrowi Mazowieckiej- II etap” dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji SIWZ:

pozycja 10.2.

zapis brzmi: wadium należy wnieść w terminie do dnia 2016-07-20 do godz. 12:00.

powinno być: wadium należy wnieść w terminie do dnia 2016-08-04 do godz. 12:00.

pozycja 12.12.

zapis brzmi: Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Wykonanie Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Ostrowi Mazowieckiej- II etap. NIE OTWIERAĆ przed: 2016-07-20 godz. 12:20”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, aby umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

powinno być: Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Wykonanie Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Ostrowi Mazowieckiej- II etap. NIE OTWIERAĆ przed: 2016-08-04 godz. 12:20”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, aby umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

pozycja 13.1.

zapis brzmi: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój nr:10 sekretariat Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka do dnia 2016-07-20 do godz. 12:00.

powinno być: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój nr:10 sekretariat Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka do dnia 2016-08-04 do godz. 12:00.

pozycja 13.3.

zapis brzmi: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2016-07-20 o godz. 12:20, w siedzibie Zamawiającego,  w siedzibie Zamawiającego, pokój- „sala mała”.

powinno być: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2016-08-04 o godz. 12:20, w siedzibie Zamawiającego, pokój- „sala mała”.

W związku ze zmianą terminu składania ofert uległ zmianie termin realizacji zamówienia na  18.11.2016 r. Wobec powyższego zmienia się treść załączników: formularza oferty i wzoru umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia.

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany załącznika w SIWZ „Przedmiar branża konstrukcyjna KWIECIEŃ 2016”  na właściwy „Przedmiar branża konstrukcyjna 27.11.2015”.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Załączniki:


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 117273 - 2016 data 04.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Dom Kultury, ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7462703, fax. 0-29 7462703.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
 • W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:10 000.00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2016-07-20 do godz. 12:00..
 • W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:10 000.00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2016-07-26 do godz. 12:00..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2016 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr: 10 sekretariat Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2016 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr: 10 sekretariat Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka, termin otwarcia 26.07.2016 godz. 12:20.

Szanowni Państwo!

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie w sprawie procedury przetargu nieograniczonego na „Modernizację Sali widowiskowo-kinowej w Ostrowi Mazowieckiej - II etap”:

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. art. 38 PRAWO ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH prosimy o udzielenie wyjaśnień na poniższe pytania dotyczące przetargu na "Rozbudowę i przebudowę kina "OSTROVIA" w Ostrowi Mazowieckiej: Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Ostrowi Mazowieckiej - II etap".

 1. Prosimy o udostępnienie dokumentacji na elektrykę, nie ma możliwości wyceny rozdzielni elektrycznych bez schematów rozdzielnil

 2. ?Prosimy o udostępnienie dokumentacji na systemy niskoprądowe: pożarówkę, oddymianie, włamaniówkę. Czy jest to rozbudowa istniejących systemów? jeżeli tak to prosimy o podanie typów/producentów systemów.

 3. Prosimy o podanie jakie materiały należy skalkulować w pozycjach kosztorysu elektrycznego: 119, 137, 153, 183, 187, 192-196, 198, 213, 226, 248.

Zamawiający przedstawia odpowiedź na zapytania:

Zamawiający udostępnia w/w dokumentację (punkty 1, 2, 3) oraz zmienia „Przedmiar branża konstrukcyjna KWIECIEŃ 2016”  na właściwy „Przedmiar branża konstrukcyjna 27.11.2015”.

 

Załączniki:

 

 

Wytworzył:
Jacek Kalinowski
(2016-07-04)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-07-04 15:23:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2016-07-20 22:52:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki