☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 20.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. , poz. 2164) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka, Gminy Ostrów Mazowiecka, Gminy Wąsewo i Gminy Zaręby Kościelne wraz z opiekunami do Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie w roku szkolnym 2016/2017.

I. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

  1. Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka, Gminy Ostrów Mazowiecka, Gminy Wąsewo i Gminy Zaręby Kościelne wraz z opiekunami do Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie w roku szkolnym 2016/2017.

Ilość przewożonych osób:

-uczniów: 21-24 osób,

-opiekunów: 1 osoba.

Trasa przejazdu:

Przejazd I dowóz uczniów do szkoły - Ostrów Mazowiecka, ul. Brokowska 37 – Nowa Grabownica 5 – Ostrów Mazowiecka, ul. Brokowska 37 - Ostrów Mazowiecka, ul. L. Mieczkowskiego 25 (Dworzec autobusowy) – Ostrów Mazowiecka, ul. Lubiejewska (cmentarz parafialny) – Stare Lubiejewo, ul. Słoneczna 4  (Zespół Szkół Specjalnych) – Ostrów Mazowiecka,  ul. L. Mieczkowskiego 25  (Dworzec autobusowy). ok.23,5 km

Przejazd II – odbiór uczniów ze szkoły - Ostrów Mazowiecka, ul. L. Mieczkowskiego 25 (Dworzec autobusowy) - Stare Lubiejewo, ul. Słoneczna 4 (Zespół Szkół Specjalnych) - Ostrów Mazowiecka, ul. Lubiejewska (cmentarz parafialny) - Ostrów Mazowiecka, ul. L. Mieczkowskiego 25 (Dworzec autobusowy) - Ostrów Mazowiecka, ul. Brokowska 37 –  Nowa Grabownica 5 – Ostrów Mazowiecka, ul. Brokowska 37. ok.23,5 km

Zaleca się, aby Oferent zweryfikował długość trasy przed złożeniem oferty.

Oferta musi zawierać rozdzielenie kosztów przejazdu na 2 odcinki:

1. Ostrów Mazowiecka, ul. Brokowska 37 – Nowa Grabownica 5 – Ostrów Mazowiecka, ul. Brokowska 37; - 2 przejazdy (łącznie ok. 22 km)

2. Ostrów Mazowiecka, ul. Brokowska 37 - Ostrów Mazowiecka, ul. L. Mieczkowskiego 25 (Dworzec autobusowy) – Ostrów Mazowiecka, ul. Lubiejewska (cmentarz parafialny) – Stare Lubiejewo, ul. Słoneczna 4  (Zespół Szkół Specjalnych) – Ostrów Mazowiecka, ul. L. Mieczkowskiego 25  (Dworzec autobusowy) i z powrotem (łącznie 25 km)

Ilość przejazdów:

2 przejazdy dziennie –  I. dowóz uczniów do szkoły (zajęcia rozpoczynają się o godz.8:00)

II. odbiór uczniów ze szkoły (zajęcia kończą się ok. godz. 14:50)

Szczegółowy rozkład  godzin przyjazdu i odjazdu z poszczególnych przystanków ustalony zostanie w uzgodnieniu z Wykonawcą po podaniu przez Szkołę rozkładu zajęć.

  1. Wykonawca musi zapewnić sprawność techniczną pojazdów służących do wykonania usługi. Pojazdy muszą spełniać wszelkie wymagania techniczne i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przewozu osób niepełnosprawnych. Zamawiający wymaga, aby pojazd był wyprodukowany nie wcześniej niż w 2000 roku, posiadał sprawną klimatyzację oraz wszystkie fotele wyposażone w sprawne pasy bezpieczeństwa. Wykonawca zagwarantuje przewożonym uczniom oraz ich opiekunom miejsca siedzące w pojeździe. Wykonawca zobowiąże się nie przewozić pojazdem, w czasie dowozu uczniów, osób trzecich. Proponowana w ofercie cena ma uwzględniać wszystkie koszty techniczne i osobowe wynikające ze świadczonej usługi. Faktury/rachunki dla Miasta Ostrów Mazowiecka, za faktycznie zrealizowane usługi przewozowe, będą wystawiane przez Wykonawcę po zakończeniu miesiąca kalendarzowego.
  2. Wykonawca, na dzień podpisania umowy, przedstawi ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.), obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie NNW. Wykonawca przedstawi kopie dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków.
  3. Wykonawca musi świadczyć usługę ze szczególną starannością i troską o życie i zdrowie pasażerów niepełnosprawnych Wykonawca musi zapewnić sprawność techniczną pojazdów służących do wykonania usługi. Pojazdy muszą spełniać wszelkie wymagania techniczne bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Proponowana w ofercie cena ma uwzględniać wszystkie koszty techniczne i osobowe wynikające ze świadczonej usługi.
  5. Faktury/rachunki za faktycznie zrealizowane usługi przewozowe, będą wystawiane po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.

 

II. Termin wykonania zamówienia: 01 września 2016r. do 30 czerwca 2017r. (max 191 dni zajęć edukacyjnych)

III. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena za jeden dzień wykonywanej usługi.

IV. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu ofertyzałącznik nr 1 do zapytania.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka, Gminy Ostrów Mazowiecka, Gminy Wąsewo i Gminy Zaręby Kościelne wraz z opiekunami do Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie w roku szkolnym 2016/2017”.

(Prosimy nie zamieszczać na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy).

Oferty należy składać do dnia 20.07.2016r. do godz. 11.00.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w dniu 20.07.2016r.o godz. 11.20, pok. Nr 103.

VI. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

  1. Pani Dorota Ambroziak - Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka, tel.: (29)679-54-53, Pani Marzena Grabowska Pan Michał Kazimierski, tel. (29)679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem  i dostarczeniem oferty.

 

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert PDF

Formularz Oferty (PDF, DOC)

Wzór Umowy PDF

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-07-08)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2016-07-08 10:18:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-12-27 15:56:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814220