Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

07-300 Ostrów Mazowiecka

ul. Trębickiego 10

 

4/ZC/2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. - Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

I. Zamawiający :

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. H. Trębickiego 10,

 NIP: 759-14-77-110, REGON: 000330980, tel.29 645 21 31.

II. Przedmiot zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest naprawa parkietu hali sportowej w obiekcie MOSiR przy ul. Warchalskiego 3.

III. Zakres zamówienia:

 ZAKRES PRAC:

 1)        Demontaż osprzętu sportowego,

 2)        Demontaż systemowych listew przypodłogowych z ewentualną wymianą listew uszkodzonych nie nadających się do ponownego montażu,

3)         Miejscowa naprawa uszkodzonych paneli sportowych (poprzez wymianę poszczególnych elementów),

4)         Szpachlowanie całości,

5)         Szlifowanie całości posadzki sportowej w celu uzyskania równości zgodnej z normą PN- EN 14-904 dla posadzek sportowych,

6)         Wykonanie warstwy podkładowej,

7)         Trzykrotne malowanie lakierem sportowym zgodnym z norma PN-EN 14904,

8)         Malowanie linii boisk sportowych (siatkówka, piłka ręczna, koszykówka),

9)         Ponowny montaż systemowych listew przypodłogowych oraz osprzętu sportowego.

Do oferty należy dołączyć karty techniczne proponowanych lakierów potwierdzone przez producenta (z pieczątką i podpisem producenta). Lakier sportowy do parkietu dwukomponentowy, wodorozcieńczalny lakier nawierzchniowy na bazie żywic poliuretanowych nie zawierających szkodliwych związków NMP, a zarazem z wysoką elastycznością powłoki oraz odpornością na ścieranie. Lakier musi spełniać wszystkie wymagania stawiane w normie PN-EN 14904 oraz posiadać klasyfikacje Bfls1 w zakresie reakcji na ogień PN-EN 13501-1. Wykonawca może zastosować lakier o parametrach nie gorszych niż wymienione powyżej.

 Szczegółowe informacje dotyczące prac pod nr telefonu 29 645 21 49 – Cezary Piechowicz.

IV. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności:

 1. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty zlecenia.

 2. Płatność nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury vat na wskazany rachunek bankowy.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

  1. Oferta powinna zawierać cenę netto, brutto, stawkę vat. Wypełniona czytelnie, trwale, bez skreśleń (maszynowo lub ręcznie).

 2. Oferta powinna być sporządzona na druku „Zapytanie cenowe” (załącznik Nr 3 do Regulaminu) do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej Zamawiającego  www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka.

 3. Do oferty powinno być dołączone oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia i w pełni je akceptuje oraz, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania w/w robót (do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka).

 4. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres siedziby Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

Do oferty należy dołączyć minimum jedną referencję o podobnym zakresie prac na kwotę min. 50 000 zł.

Spełnienie w/w wymagań nie wynika z przeznaczenia obiektu do rozgrywek międzynarodowych, lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez Wykonawców-oferentów produktów zamiennych o niskim standardzie.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Kompletną Ofertę należy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Trębickiego 10 do sekretariatu do

 dnia 28.07.2016 r. do godziny 16:00.

 2. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na remont parkietu hali sportowej ul. Warchalskiego”.

 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2016 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Trębickiego 10 o godzinie 10:00 w pokoju nr 1-34.

 4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury bez podania przyczyn.

VII. Ocena ofert:

 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert komisyjnie na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena – 100%

 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający umieści ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.ostrowmaz.pl, www.mosir.ostrowmaz.pl, telewizji lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 3. Złożenie niekompletnej oferty skutkuje jej odrzuceniem.

 

VIII. Kontakt z Wykonawcą

 Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą jest:

  1. w zakresie merytorycznym: Cezary Piechowicz tel. 29 645 21 49
  2. w zakresie formalnym: Anna Kordek tel. 29 645 21 37.

 DYREKTOR

 Bartłomiej Pieńkowski

Załączniki:

Zakres prac

Wzór umowy

Oświadczenie

Zapytanie ofertowe

Wytworzył:
Bartłomiej Pieńkowski
(2016-07-15)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-07-15 15:18:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-07-15 15:26:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki