Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=145112


Ostrów Mazowiecka: Świadczenie usług cateringowych dla dzieci, które będą uczęszczać w roku szkolnym 2016/2017 do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej
Numer ogłoszenia: 159565 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedszkole Nr 1 , ul. Batorego 16, 07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7453551, faks 0-29 745 11 02.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=145112

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejskie Przedszkole.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług cateringowych dla dzieci, które będą uczęszczać w roku szkolnym 2016/2017 do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla dzieci, które będą uczęszczać w roku szkolnym 2016/2017 do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 3. Miejsce realizacji: Ostrów Mazowiecka (oddział Miejskiego Przedszkola Nr 1, znajdujący się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Partyzantów 21), 4. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i dostawę wyżywienia dla ok. 50 dzieci w wieku 6 lat. 5. Wykonawca będzie przygotowywał trzy posiłki dziennie tj. śniadanie, obiad i podwieczorek dla grupy ok. 50 dzieci. Wartość kaloryczna posiłków: 1400 - 1700 kcal. 6. Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach: - śniadania - godz. 8.45 - 9.15, obiad - 11.45 - 12.00 i podwieczorek - godz. 14.45-15.15, 7. Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy tj. 01.09.2016r do 30.06.2017 - 200 dni tj. 10.000 śniadań, 10.000 obiadów dwudaniowych, 10.000 podwieczorków. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w ilości przedmiotu zamówienia. Liczba dzieci może nieznacznie wzrosnąć (o jedno dziecko) lub zmniejszyć np. z powodu absencji w danych miesiącach lub wypisania dzieci z przedszkola (Zamawiający szacuje, iż ilość przedmiotu zamówienia może się zmniejszyć o 40%). Rozliczenie finansowe Wykonawcy usługi z przedszkolem odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń w przypadku nie zrealizowania całości przedmiotu zamówienia. 9. Dzienny jadłospis obejmuje: śniadanie- zupa mleczna lub potrawy mleczne i mleko- pochodne, kanapka, herbata itp.:, obiad- zupa, drugie danie: ziemniaki (lub zamiennie ryż, kasza, kopytka, makaron itp.) - dania mięsne Np. sztuka mięsa, udziec kurczaka, kotlet schabowy, stek z piersi z kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp. ryba, pierogi, naleśniki, knedle itp. - surówka, kompot lub napój. Podwieczorek - kanapka lub słodka bułka (ciasta, ciastka) lub desery mleczne, owoce (w tym sezonowe) kisiel, budyń, herbata lub napój mleczny itp., woda mineralna. 10. Jadłospis układany będzie przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą na okres 10 dni. 11. Posiłki muszą być urozmaicone, na bazie produktów najwyższej jakości, zgodnych ze standardami HACCP. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych, nie mogą być przygotowywane z półproduktów. Posiłki muszą być wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki oraz uwzględniać polską tradycję kulinarną. 12. Wykonawca dostarczy posiłki własnym transportem i samodzielnie je przygotowuje. Wykonawca dba o właściwy stan dostarczania posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne) oraz właściwie dobranie do wieku dzieci. 13. Do obowiązków Wykonawcy należy także codzienny odbiór naczyń, sztućców i odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. 14. Wykonawca musi posiadać pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 15. Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. 16. Posiłki wykonawca dostarczać będzie własnym transportem w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przywożonych potraw. Środek transportu musi być dopuszczony decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia dzieci. Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędną ilość naczyń i sztućców. Zamawiający nie dopuszcza użycia naczyń i sztućców jednorazowego użytku. 17. W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł. 18. W cenie oferty należy uwzględnić koszt posiłków standardowych i dietetycznych w razie konieczności. 19. Faktury za realizację usługi będą wystawiane raz w miesiącu do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 20. Cena jednego zestawu winna zawierać koszt przygotowania i dostarczania posiłku. 21. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 22. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez Dyrektorem Przedszkola z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 23. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9, 55.32.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Należy wykazać się wykonaniem lub wykonywaniem (w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej dwóch usług polegających na przygotowywaniu i dostawie wyżywienia o wartości co najmniej 70 000,00 zł brutto łącznie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 99
 • 2 - Termin płatności faktury - 1

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: 1)zmiany wynagrodzenia brutto (przy zachowaniu ceny netto bez zmian) w przypadku gdy ustawodawca zmieni przepisy dotyczące stawki procentowej należnego podatku VAT, 2)wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej umowy, 3)zmianę w części dotyczącej powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia i/lub zakresu podwykonawstwa w przypadku podjęcia przez Wykonawcę decyzji o wykonaniu części zamówienia przy pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa bądź podwykonawcy wskazanego w ofercie lub rezygnacji z podwykonawstwa. Wykonawca jest obowiązany do poinformowania Zamawiającego o zmianach w tym zakresie. 4)innej sytuacji, niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej istotny wpływ na realizację usługi.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=145112
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego, w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Maz., pokój nr: 201.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2016 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego, w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Maz., pokój nr: 1 (Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Informacja o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 159565-2016 z dnia 2016-07-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostrów Mazowiecka
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla dzieci, które będą uczęszczać w roku szkolnym 2016/2017 do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert...
Termin składania ofert: 2016-08-03


Numer ogłoszenia: 159633 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 159565 - 2016 data 26.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Batorego 16, 07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie, tel. 0-29 7453551, fax. 0-29 745 11 02.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 03.08.2016 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego, w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Maz., pokój nr: 1 (Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta)..
 • W ogłoszeniu powinno być: 03.08.2016 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Maz., pokój nr: 1 (Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta)..

Ogłoszenie  o zmianie ogłoszenia


OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1

ul. Batorego 16

07-300 Ostrów Mazowiecka,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Świadczenie usług cateringowych dla dzieci, które będą uczęszczać w roku szkolnym 2016/2017 do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej.

Wybrano ofertę:

Handel Usługi Gastronomia, Elżbieta Żebrowska,

ul. Pawła Jasienicy 23,

07-300 Jasienica

 

za cenę jednostkową: 14.00 zł brutto (Dzienna racja żywieniowa oraz koszt dziennego przygotowania posiłku dla jednego dziecka przedszkolnego - Przewidywana wartość wynagrodzeń 140.000,00 zł brutto), termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164).

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Termin płatności faktury

Razem

1

Handel Usługi Gastronomia Elżbieta Żebrowska

ul. Pawła Jasienicy 23, 07-300 Jasienica

(1)

  99,00

  1,00

  100,00

1

Bar KARMAZYN Ewelina Cieśluk

Grady 3A, 07-311 Wąsewo

 (2)

  95,92

  1,00

  96,92

W toku postępowania nie odrzucono żadnej  oferty oraz nie wykluczono z postępowania żadnego Wykonawcy.

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ostrów Mazowiecka dnia: 2016-08-09

Do pobrania:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wytworzył:
Małgorzata Zalewska
(2016-07-26)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-07-26 16:29:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2016-08-09 14:15:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki