☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 21.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ostrów Mazowiecka, lipca 2016 r.

 

PNR.6733.5.2016

 

OBWIESZCZENIE


 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778),


 

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

zawiadamia strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :

budowie parkingu miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną (odwodnieniem parkingu oraz oświetleniem) na części działek o nr ewidencyjnych 4039, 4032/47, 4032/48, 4032/49, 4032/37 przy ulicy Rubinkowskiego w Ostrowi Mazowieckiej.

Akta przedmiotowej sprawy znajdują się w Wydziale Strategii, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, pokój 111.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 27.07.2016 r. - 09.08.2016 r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. 3 Maja 66 w Ostrowi Mazowieckiej oraz na słupie ogłoszeniowym przy ul. Widnichowskiej (naprzeciw Szkoły Podstawowej Nr 3) Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 11.08.2016r.

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-07-27)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2016-07-27 11:38:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-12-27 15:56:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814220