DYREKTOR

Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych

 w Ostrowi Mazowieckiej

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadrowo-administracyjnych

 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. Prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy dotyczących pracowników Zakładu oraz wspieranie merytoryczne w powyższym zakresie dyrektorów jednostek oświatowych obsługiwanych przez Zakład.
 2. Prowadzenie spraw kadrowych.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu bhp i przeciwpożarowych.
 4. Prowadzenie składnicy akt Zakładu.
 5. Prowadzenie spraw administracyjnych, w tym w zakresie: Instrukcja kancelaryjna, Jednolity rzeczowy wykaz akt, kontrola zarządcza i inne.
 6. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrowi Mazowieckiej i prowadzenie spraw dotyczących: odbywania stażu, zatrudnienia w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
 7. Prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją placówek oświatowych obsługiwanych przez Zakład.

 

Wymagania niezbędne (formalne)

 1. Wykształcenie minimum średnie o profilu ekonomicznym lub wyższe magisterskie o podobnym profilu.
 2. Dwuletni ogólny staż pracy.
 3. Obywatelstwo polskie.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie obowiązków.
 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Znajomość ustaw: karta nauczyciela, kodeks pracy, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa zamówień publicznych.
 9. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu biurowego oraz programu inwentarzowego STOCK.

 

Wymagania dodatkowe

 1. Wskazane co najmniej roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 2. Znajomość programu płacowego VULCAN.
 3. Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych, w szczególności wynikających z ustaw: karta nauczyciela, o pracownikach samorządowych i kodeks pracy
 4. Zdolność szybkiego przyswajania informacji.
 5. Dyspozycyjność.
 6. Umiejętność pracy w zespole, rzetelność, komunikatywność.

 

Warunki pracy ma stanowisku

 1. Miejsce świadczenia pracy: Miejski Zakład Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej ul. Warchalskiego 3.
 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.
 3. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 m-cy (art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).
 4. Praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia (kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem):

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (Curriculum Vitae), własnoręcznie podpisany.
 2. List motywacyjny, własnoręcznie podpisany.
 3. Kserokopia dowodu osobistego.
 4. Kwestionariusz osobowy.DOC PDF
 5. Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy).
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 7. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, inne.
 8. Kserokopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).
 9. Oświadczenia kandydata o:
  1. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  2. braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,
  4. treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135, ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.)”.

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów

Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Warchalskiego 3 (drugie piętro, pokój nr 24) do dnia 12 sierpnia 2016 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadrowo-administracyjnych w Miejskim Zakładzie Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej” wraz z podaniem imienia i nazwiska.

 

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu oferty do Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych.

Oferty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu, nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych.

 

 

 Dyrektor MZOJO

Danuta Włodarczyk

 

Ostrów Mazowiecka, dnia 25 lipca 2016 r.

Wytworzył:
Danuta Włodarczyk
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2016-07-29 13:18:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2016-07-29 13:47:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki