Miejskie Przedszkole Nr 3

ul. Armii Krajowej 2

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 3 zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Świadczenie usług cateringowych dla dzieci, które będą uczęszczać w roku szkolnym 2016/2017 do Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej.

I. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla dzieci, które będą uczęszczać w roku szkolnym 2016/2017 do Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

3. Miejsce realizacji: Ostrów Mazowiecka (oddział Miejskiego Przedszkola Nr 3, znajdujący się w budynku Zespołu Szkól Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Widnichowskiej 4),

4. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i dostawę wyżywienia dla około 25 dzieci w wieku 5-6 lat.

5. Wykonawca będzie przygotowywał trzy posiłki dziennie tj. śniadanie, obiad i podwieczorek dla grupy ok. 30 dzieci. Wartość kaloryczna posiłków: 1400 - 1700 kcal.

6. Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach:

- śniadania - godz. 8.45 - 9.15, obiad - 11.45 - 12.00 i podwieczorek - godz. 14.45-15.15,

7. Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy tj. 01.09.2016r do 30.06.2017 - 200 dni tj. 5.000 śniadań, 5.000 obiadów dwudaniowych, 5.000 podwieczorków.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w ilości przedmiotu zamówienia. Liczba dzieci może wzrosnąć (około dwie/trzy osoby) lub zmniejszyć się np. z powodu absencji w danych miesiącach lub wypisania dzieci z przedszkola (Zamawiający szacuje, iż zakres przedmiotu zamówienia może się zmniejszyć o 40%). Rozliczenie finansowe Wykonawcy usługi z przedszkolem  odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń w przypadku nie zrealizowania całości przedmiotu zamówienia. 

9. Dzienny jadłospis obejmuje: śniadanie- zupa mleczna lub potrawy mleczne i mleko- pochodne, kanapka, herbata itp.:, obiad- zupa, drugie danie: ziemniaki (lub zamiennie ryż, kasza, kopytka, makaron itp.) - dania mięsne Np. sztuka mięsa, udziec kurczaka, kotlet schabowy, stek z piersi z kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp. ryba, pierogi, naleśniki, knedle itp. - surówka, kompot lub napój. Podwieczorek - kanapka lub słodka bułka (ciasta, ciastka) lub desery mleczne, owoce (w tym sezonowe) kisiel, budyń, herbata lub napój mleczny itp., woda mineralna.

10. Jadłospis układany będzie przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą na okres 10 dni.

11. Posiłki muszą być urozmaicone, na bazie produktów najwyższej jakości, zgodnych ze standardami HACCP. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych, nie mogą być przygotowywane z półproduktów. Posiłki muszą być wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki oraz uwzględniać polską tradycję kulinarną.

12. Wykonawca dostarczy posiłki własnym transportem i samodzielnie je przygotowuje. Wykonawca dba o właściwy stan dostarczania posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne) oraz właściwie dobranie do wieku dzieci.

13. Do obowiązków Wykonawcy należy także codzienny odbiór naczyń, sztućców i odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości.

14. Wykonawca musi posiadać pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

15. Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

16. Posiłki wykonawca dostarczać będzie własnym transportem w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przywożonych potraw. Środek transportu musi być dopuszczony decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia dzieci. Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędną ilość naczyń i sztućców. Zamawiający nie dopuszcza użycia naczyń i sztućców jednorazowego użytku.

17. W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.

18. W cenie oferty należy uwzględnić koszt posiłków standardowych i dietetycznych w razie konieczności.

19. Faktury za realizację usługi będą wystawiane raz w miesiącu do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

20. Cena jednego zestawu winna zawierać koszt przygotowania i dostarczania posiłku.

21. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

22. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez Dyrektorem Przedszkola z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

23. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

24. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia:

Należy wykazać się wykonaniem lub wykonywaniem (w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej dwóch usług polegających na przygotowywaniu i dostawie wyżywienia o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto łącznie.

25. Termin wykonywania zamówienia: od 01.09.2016r. do 30.06.2017r.

26. Warunki płatności: przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej rachunku/faktury.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listownie – liczy się data wpływu) w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (Pokój nr 1 - Kancelaria Urzędu Miasta) na Formularzu oferty – załącznik nr 1.

W formularzu oferty Wykonawca powinien podać cenę w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915): przygotowania posiłku dla jednego dziecka przedszkolnego. Kwota dziennej racji żywieniowej wynosi 7,00 zł brutto. Wykonawca podaje kwotę dziennego przygotowania posiłku dla jednego dziecka przedszkolnego. Suma ww. kwot stanowi dzienny koszt przygotowania i dostarczenia posiłków dla jednego dziecka.

Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Do formularza należy dołączyć:

  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2),
  2. Wykaz wykonanych, lub wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów (np. referencji), czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 3).

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, opatrzonej napisem: „Oferta na Świadczenie usług cateringowych dla dzieci, które będą uczęszczać w roku szkolnym 2016/2017 do Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej”.

Oferty należy składać do dnia 19.08.2016r. do godz. 11.00,

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2016r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

  1. w zakresie merytorycznym: Pani Małgorzata Gołaszewska – Dyrektor, tel. (29) 746-23-01
  2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska; Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem  i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym PDF
  2. Formularz oferty (DOC, PDF)
  3. Wykaz usług (DOC, PDF)
  4. Oświadczenie (DOC, PDF)
  5. Wzór Umowy PDF

 

Wytworzył:
Małgorzata Gołaszewska
(2016-08-11)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-08-11 17:37:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2016-08-11 17:42:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki