Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Rozwoju Gospodarczego

   Zakres zadań na stanowisku

 

 1. koordynowanie działań związanych z procesem pozyskiwania środków unijnych w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych,
 2. podejmowanie współpracy z organami i agendami zarządzającymi i wdrażającymi fundusze pomocowe krajowe i unijne w celu pozyskiwania dodatkowych funduszy dla budżetu Miasta,
 3. analizowanie wytycznych krajowych i unijnych dotyczących pozyskiwania środków pomocowych,
 4. opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących pozyskiwania środków pomocowych  dla Urzędu, współpraca przy pozyskiwaniu środków dla jednostek organizacyjnych miasta, udzielanie informacji o możliwości pozyskania środków dla innych podmiotów z terenu miasta,
 5. monitorowanie informacji z zakresu programów pomocowych unijnych  i krajowych, w tym harmonogramów konkursów, wytycznych dla wnioskodawców i ogłoszeń o konkursach,
 6. prowadzenie współpracy z wydziałami Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania dodatkowych funduszy na realizację zadań Miasta,
 7. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie tworzenia i realizacji projektów prospołecznych i informacyjnych,
 8. udział w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych do funduszy zewnętrznych,
 9. składanie wniosków aplikacyjnych do instytucji pośredniczących, w tym dbanie o utrzymanie wyznaczonych terminów,
 10. monitorowanie utrzymania trwałości projektów zgodnie z wymogami umów o dofinansowanie,
 11. opracowywanie aktualnej informacji o pozyskanych środkach pomocowych z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych i spółek Miasta,
 12. monitorowanie i stałe informowanie przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek światowych, kultury i sportu oraz kościołów  o funduszach pomocowych.

 

 

Wymagania niezbędne (formalne)

 

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
 2. Trzyletni staż pracy.
 3. Obywatelstwo polskie.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie obowiązków.
 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

Wymagania dodatkowe    

 1. Preferowane wykształcenie w zakresie administracji publicznej.
 2. Znajomość zagadnień dotyczących prawnych i ekonomicznych uwarunkowań pozyskiwania środków zewnętrznych, w szczególności  z funduszy unijnych.
 3. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks  Postępowania Administracyjnego, finansów publicznych, prawo  zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do wyżej  wymienionych aktów prawnych.
 4. Obsługa urządzeń biurowych.

 

Warunki pracy na stanowisku

 1. Miejsce świadczenia pracy: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo,  8 godzin dziennie. 
 3. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 m-cy.
 4. Praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  był wyższy niż 6 %.

 

 

Wymagane dokumenty

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej  (Curriculum Vitae), własnoręcznie podpisany.

2. List motywacyjny, własnoręcznie podpisany.

3. Kserokopia dowodu osobistego.

4. Kwestionariusz osobowy.

5. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.

6. Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego  miejsca pracy).

7. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

8. Oświadczenia kandydata o:

a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystania z pełni praw publicznych,

b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

c) stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,

d) treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych

 w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji zgodnie

 z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie  danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r.,

poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą  z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych

 (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).

 

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w kancelarii (parter, pokój nr 1) do dnia 23 sierpnia 2016 r. z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych” wraz z podaniem imienia i nazwiska.

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane  w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa,   test kwalifikacyjny, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie.
 

Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (www.bip.ostrowmaz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

 

 

 

 

                                                          

Ostrów Mazowiecka, dnia 12 sierpnia 2016 r.

Wytworzył:
Zbigniew Chrupek
(2016-08-12)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2016-08-12 14:03:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2016-08-18 11:07:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki