Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

Stanowisko ds. pracowniczych w Wydziale Organizacji, Spraw Obywatelskich i Promocji

   Zakres zadań na stanowisku

 1. wsparcie w opracowywaniu projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu  i przedstawianie wniosków usprawniających,
 2. wsparcie opracowania, realizacji i monitorowania procesów związanych z:
  1. naborem nowych pracowników,
  2. systemem szkoleń dla pracowników,
  3. budowaniem ścieżki awansu zawodowego,
  4. systemem wynagradzania pracowników,
  5. systemem oceny pracowników;
 3. wsparcie przy wdrażaniu nowych metod organizacyjnych pracy w Urzędzie;
 4. opracowanie i prowadzenie działań związanych z badaniem poziomu zaangażowania pracowników;
 5. monitorowanie organizacji pracy w urzędzie i wsparcie w przygotowywaniu propozycji zmian w tym zakresie (czyt.: w zakresie Regulaminu Organizacyjnego);
 6. opracowywanie analiz i informacji o sytuacji kadrowej w Urzędzie oraz sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w tym zakresie;
 7. dokonywanie analiz i sprawozdań dotyczących zadań realizowanych w zakresie obsługi interesanta;
 8. prowadzenie badań ankietowych i analiz dotyczących satysfakcji Klienta Urzędu;
 9. opracowywanie projektów aktów wewnętrznych Burmistrza i prowadzenie ich zbioru;
 10. prowadzenie prac związanych z przygotowywaniem opisów stanowisk pracy;
 11. prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu wraz z opracowywaniem regulaminu korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 12.  kompletowanie sprawozdań z realizacji zadań komórek organizacyjnych Urzędu  i gminnych jednostek organizacyjnych;
 13. prowadzenie działań związanych z komunikacją wewnętrzną w Urzędzie.

 

 

Wymagania niezbędne (formalne)

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie
 2. Trzyletni staż pracy.
 3. Obywatelstwo polskie.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
  publicznych.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie obowiązków.
 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

Wymagania dodatkowe

 

 1. Preferowane wykształcenie w zakresie psychologii, zarządzania personelem i pokrewne.
 2. Znajomość zagadnień z zakresu zarządzania personelem i organizacją.            
 3. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach  samorządowych,  Kodeks pracy, Kodeks Postępowania  Administracyjnego, finansów publicznych oraz  przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych aktów prawnych.
 4. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. Doświadczenie w redagowaniu tekstów prasowych (prowadzenie komunikacji wewnętrznej).

 

Warunki pracy na stanowisku

 1. Miejsce świadczenia pracy: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka 
 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo,  8 godzin dziennie.
 3. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 m-cy.
 4. Praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  był wyższy niż 6 %.

 

 

Wymagane dokumenty

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej  (Curriculum Vitae), własnoręcznie podpisany.

2. List motywacyjny, własnoręcznie podpisany.

3. Kserokopia dowodu osobistego.

4. Kwestionariusz osobowy.

5. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.

6. Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego  miejsca pracy).

7. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

8. Oświadczenia kandydata o:

a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystania z pełni praw publicznych,

b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c) stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,

d) treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji zgodnie

z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie  danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r.,

 poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych

(tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).

 

 

 

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w kancelarii (parter, pokój nr 1) do dnia 23 sierpnia 2016 r. z dopiskiem

na kopercie: „Nabór  na wolne stanowisko urzędnicze ds. pracowniczych” wraz

z podaniem imienia i nazwiska.

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony

w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane

w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa,

test kwalifikacyjny, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie.

 

Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (www.bip.ostrowmaz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

 

 

 

Ostrów Mazowiecka, dnia 12 sierpnia 2016 r.

Wytworzył:
Zbigniew Chrupek
(2016-08-12)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2016-08-12 14:07:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2016-08-18 11:07:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki