☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest  zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Środa 31.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Rozwoju Gospodarczego

realizuje powierzone zadania w ramach funkcjonujących w jego strukturze Zespołów zadaniowych.

I. Zespół do spraw rozwoju gospodarczego i pozyskiwania funduszy zewnętrznych

realizuje zadania w zakresie:

1) koordynowanie działań związanych z procesem pozyskiwania środków unijnych w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych;

2) podejmowanie współpracy z organami i agendami zarządzającymi i wdrażającymi fundusze pomocowe krajowe i unijne w celu pozyskiwania dodatkowych funduszy dla budżetu Miasta;

3) analizowanie wytycznych krajowych i unijnych dotyczących pozyskiwania środków pomocowych;

4) opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących pozyskiwania środków pomocowych dla Urzędu, współpracy przy pozyskiwaniu środków dla jednostek organizacyjnych Miasta, udzielanie informacji o możliwości pozyskania środków dla innych podmiotów z terenu Miasta;

5) monitorowanie informacji z zakresu programów pomocowych unijnych i krajowych, w tym harmonogramów konkursów, wytycznych dla wnioskodawców i ogłoszeń o konkursach;

6) prowadzenie współpracy z Wydziałami Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania dodatkowych funduszy na realizacje zadań Miasta;

7) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie tworzenia i realizacji projektów prospołecznych i informacyjnych;

8) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do funduszy zewnętrznych;

9) występowanie do Wydziałów o przekazanie potrzebnych materiałów i informacji;

10) odpowiednie opracowanie materiałów i informacji przekazanych przez Wydziały;

11) wypełnianie formularzy wniosków;

12) sporządzanie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;

13) sporządzanie budżetu przedsięwzięcia na podstawie kosztorysu inwestorskiego lub wykonawczego;

14) zlecanie i weryfikacja wykonania studiów wykonalności dla zgłoszonych przedsięwzięć;

15) składanie wniosków aplikacyjnych do instytucji pośredniczących, w tym dbanie o utrzymanie wyznaczonych terminów;

16) przekazywanie informacji potrzebnych do przygotowania umowy z wykonawcą i specyfikacji przetargowej;

17) monitorowanie utrzymania trwałości projektów zgodnie z wymogami umów o dofinansowanie;

18) współdziałanie przy opracowywaniu programów rozwojowych Miasta, a w szczególności dokumentów dotyczących strategii rozwoju Miasta;

19) współdziałanie z Zespołem do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz Zespołem do spraw gospodarki nieruchomościami i mieszkalnictwa przy pracach związanych z wprowadzaniem zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta;

20) współpraca z wydziałami Urzędu oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie opracowania i wykonania projektów będących elementami realizowanej strategii rozwoju Miasta;

21) opracowywanie sprawozdań na temat stanu realizacji strategii i rozwoju, przedstawianie zagrożeń w ich realizacji oraz ewentualnych propozycji modyfikacji;

22) inicjowanie i podejmowanie działań związanych z rozwojem lokalnym, a w szczególności pobudzanie rozwoju społeczno – gospodarczego Miasta;

23) opracowywanie aktualnej informacji o pozyskanych środkach pomocowych z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych i spółek Miasta;

24) przyjmowanie i udział w rozpatrywaniu wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej;

25) gromadzenie i analizowanie danych na temat gospodarczego i społecznego rozwoju miasta;

26) obsługa inwestorów zainteresowanych lokowaniem inwestycji na terenach należących do Miasta;

27) inicjowanie i podejmowanie współpracy z przedsiębiorcami w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi gospodarczemu Miasta i wzrostowi jego konkurencyjności;

28) prowadzenie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz organizacjami i instytucjami gospodarczymi;

29) monitorowanie i stałe informowanie przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek oświatowych, kultury i sportu oraz kościołów o funduszach pomocowych;

30) obsługa aplikacji Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie wprowadzania i przesyłania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej danych zawartych we wniosku CEIDG-1 o:

a) wpis,

b) zmianę wpisu,

c) wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej,

d) wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej,

e) wykreślenie działalności gospodarczej;

31) obsługa archiwalnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta;

32) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, wygaszania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

33) przyjmowanie oświadczeń o wartości uzyskanego dochodu ze sprzedaży napojów alkoholowych składanych corocznie przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia;

34) prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

35) prowadzenie współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

36) przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie: liczby oraz usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta; określania dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych;

37) udzielanie, odmowa udzielenia, cofanie, zmiana lub stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób na terenie Miasta;

38) prowadzenie ewidencji innych niż hotele obiektów hotelowych (poza obiektami kategoryzowanymi przez Wojewodę);

39) opiniowanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta;

II. Zespół do spraw inwestycji

realizuje zadania w zakresie:

1) przygotowywanie dokumentów i nadzór merytoryczny nad realizacją płatności za wykonywane zadanie inwestycyjne i remontowe;

2) prawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych realizowanych przy udziale mieszkańców w zakresie określonym przepisami prawa, bądź ustalonym w zawartych porozumieniach;

3) analiza i kontrola realizacji umów oraz porozumień dotyczących prowadzonych inwestycji;

4) organizowanie i uczestnictwo w odbiorach zadań inwestycyjnych;

5) końcowe rozliczanie inwestycji oraz przekazywanie dowodem OT lub PT na majątek użytkownika zrealizowanego zadania;

6) organizowanie i przeprowadzanie przeglądów inwestycji w okresie rękojmi i gwarancji oraz rozliczanie zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy;

7) prowadzenie zbioru dokumentów odnośnie realizowanych zadań;

8) współdziałanie z Zespołem ds. rozwoju gospodarczego i pozyskiwania funduszy zewnętrznych w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania ze środków pozabudżetowych w tym z Unii Europejskiej dla działań inwestycyjnych, w tym w przygotowywaniu projektów aplikacyjnych;

9) współpraca z Wydziałem Realizacji Budżetu w zakresie zaciągania kredytów na cele inwestycyjne;

10) opracowanie sprawozdań i informacji z realizacji inwestycji drogowych i kapitalnych remontów,

11) określanie danych wyjściowych do projektowania i kosztorysowania;

12) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z częścią kosztorysową oraz wymaganymi uzgodnieniami;

13) występowanie z wnioskami o udzielenie pozwolenia na budowę;

14) przygotowanie i przekazanie Zespołowi ds. zamówień publicznych wniosków i kompletnej dokumentacji do ogłoszenia i przeprowadzenia przetargów na wykonawstwo robót i usług w zakresie realizowanych inwestycji i remontów;

15) przygotowywanie umów dla planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych;

16) uzyskanie niezbędnych dokumentów do rozpoczęcia realizacji zadań inwestycyjnych;

17) przygotowanie do realizacji remontów dróg oraz obiektów kubaturowych,

18) udział w rozpatrywaniu wniosków o realizację zadań inwestycyjnych lub remontowych w ramach inicjatywy lokalnej realizowanych inwestycji miejskich;

19) opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadań realizowanych przez Wydział oraz pomoc merytoryczna w tym zakresie pracownikom innych komórek organizacyjnych Urzędu oraz dyrektorom miejskich jednostek organizacyjnych;

20) realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym realizacja remontów dróg, przyjętych w budżecie Miasta na dany rok;

21) przekazanie placu budowy wykonawcom robót budowlanych;

22) koordynowanie prac inspektorów nadzoru podczas realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;

23) koordynowanie wykonawstwa robót budowlanych;

24) zgłaszanie, zawiadamianie o rozpoczęciu i zakończeniu zadań inwestycyjnych właściwym organom i instytucjom;

25) przyjmowanie wniosków dotyczących realizowanych inwestycji od osób fizycznych, instytucji, radnych i innych podmiotów;

III. Zespół do spraw zamówień publicznych

realizuje zadania w zakresie:

1) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie wniosków poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu z wyłączeniem miejskich jednostek organizacyjnych;

2) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta ogłoszeń o zamówieniu publicznym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

3) prowadzenie całości spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych dla zadań finansowanych z budżetu miasta i zlecanych bezpośrednio przez Burmistrza;

4) opracowywanie regulaminu udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej;

5) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadań realizowanych przez Zespół do spraw inwestycji oraz pomoc merytoryczna w tym zakresie pracownikom innych komórek organizacyjnych urzędu oraz dyrektorom miejskich jednostek organizacyjnych;

6) przedkładanie burmistrzowi propozycji w zakresie wyboru trybu zamówienia publicznego;

7) ogłaszanie przetargów i wyników przetargów;

8) przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne;

9) organizowanie pracy komisji przetargowej oraz czuwanie nad jej prawidłowym przebiegiem;

10) przygotowywanie umów z wykonawcami/dostawcami wyłonionymi w toku postępowania o zamówienie publiczne;

11) opracowywanie sprawozdań oraz informacji z zakresu udzielonych zamówień;

12) prowadzenie rejestru zamówień publicznych i odwołań;

13) występowanie w imieniu miasta do urzędu zamówień publicznych;

14) udzielanie wyjaśnień miejskim jednostkom organizacyjnym w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV. Zespół do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego

realizuje zadania w zakresie:

1) przygotowywanie dokumentów do sporządzenia oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, z uwzględnieniem wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany studium;

2) prowadzenie postępowań w procesie sporządzania lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz planu miejscowego, w tym w szczególności:

a) zlecanie i monitorowanie opracowywania materiałów planistycznych takich jak: opracowanie ekofizjograficzne, prognoza oddziaływania na środowisko, prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego lub studium (bądź ich zmiany);

b) przeprowadzanie czynności zapewniających udział społeczeństwa w procesie planistycznym, poprzez podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń: o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego i studium oraz możliwości składania wniosków, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów tych dokumentów i możliwości wnoszenia uwag, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także organizowanie dyskusji publicznych dotyczących przyjętych rozwiązań;

c) przeprowadzanie procesu opiniowania i uzgadniania projektów planu miejscowego i studium przez ustawowo wyznaczone do tego organy i instytucje;

3) uwzględnianie w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, zgłaszanych przez właściwe organy wojskowe, ochrony granic i bezpieczeństwa państwa, potrzeb w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa;

4) zasięganie opinii właściwych organów wojskowych, ochrony granic i bezpieczeństwa państwa, dotyczących projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uzgadnianie z w/w organami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

5) prowadzenie postępowania w sprawie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w tym;

a) sprawdzanie zgodności planowanej inwestycji z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

b) uzgadnianie projektu decyzji z niezbędnymi organami oraz stronami postępowania administracyjnego;

6) udostępnianie do wglądu studium i planu miejscowego oraz wydawanie z nich wypisów i wyrysów;

7) prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzenie materiałów z nimi związanych, przechowywanie ich oryginałów, w tym uchylonych i nieobowiązujących;

8) ustalanie opłat i odszkodowań związanych ze zmianą wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego oraz opracowywanie co najmniej raz w roku informacji o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w tym zakresie;

9) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem, ustalaniem regulaminu komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz zapewnianie jej obsługi administracyjnej;

10) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa i sąsiednich gmin;

11) wykonywanie zadań z zakresu ochrony krajobrazu, w tym:

a) przeprowadzanie analiz z zakresu potrzeby ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,

b) przeprowadzanie procesów przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów i standardów jakościowych,

c) ustalanie kar pieniężnych za nieprzestrzeganie zasad i warunków ustalonych „uchwałą reklamową”;

12) wydawanie zaświadczeń:

a) o zgodności z ustaleniami planu miejscowego budowy obiektu będącego w budowie lub wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę (lub bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ),

b) o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego,

c) o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego miasta,

13) wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

14) przygotowywanie opinii o zgodności projektowanych podziałów nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego;

15) prowadzenie postępowań dotyczących zatwierdzania podziałów nieruchomości;

16) przeprowadzanie procesów scalenia gruntów oraz zatwierdzanie projektów scalenia i wnioskowanie o wprowadzenie zmian w księgach wieczystych;

17) opiniowanie uznawania lasów za ochronne lub pozbawianie ich tego charakteru;

18) prowadzenie postępowań dotyczących zatwierdzania podziałów nieruchomości;

19) przeprowadzanie procesów scalenia gruntów oraz zatwierdzanie projektów scalenia i wnioskowanie o wprowadzenie zmian w księgach wieczystych;

20) prowadzenie postępowań dotyczących rozgraniczeń nieruchomości;

21) przygotowanie materiałów projektowych i geodezyjnych niezbędnych do nabycia gruntów pod poszerzenie istniejących i projektowanych jezdni w celu nabycia gruntów,

22) prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz ustalanie numerów porządkowych budynków;

23) opiniowanie udzielenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż, a także bezzbiornikowego magazynowania substancji i składowania odpadów w górotworze.

V. Zespół do spraw gospodarki nieruchomościami i mieszkalnictwa

realizuje zadania w zakresie:

1) tworzenie gminnego zasobu gruntów na cele rozwojowe Miasta i zorganizowanej działalności inwestycyjnej;

2) prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości oraz sporządzanie planów wykorzystywania tego zasobu;

3) współdziałanie z biegłymi rzeczoznawcami w sprawach ustalania wartości gruntów, budynków i mieszkań przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste;

4) przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę oraz podawanie do publicznej wiadomości informacji o sporządzonych wykazach;

5) prowadzenie postępowań w zakresie sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem (w drodze przetargu lub w trybie bezprzetargowym) oraz w zakresie oddawania w trwały zarząd i użyczania nieruchomości miejskich;

6) udział w postępowaniach dotyczących nabywania nieruchomości na rzecz miasta, w tym w drodze zamiany, zasiedzenia i spadkobrania;

7) obciążanie nieruchomości miejskich koniecznymi służebnościami oraz wnioskowanie o ustanowienie takich służebności na rzecz miasta w ciężar nieruchomości innych osób;

8) podejmowanie czynności związanych z ujawnianiem prawa własności i innych praw rzeczowych miasta w księgach wieczystych oraz w katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków);

9) ustalanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania, trwałego zarządu i najmu nieruchomości miejskich;

10) prowadzenie spraw z zakresu rozwiązywania umów użytkowania wieczystego i użytkowania oraz wygaszania trwałego zarządu;

11) przeprowadzanie procesów ustalania i wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg miejskich;

12) przeprowadzanie procesów ustalania opłat adiacenckich;

13) zapewnianie gruntów na potrzeby rodzinnych ogrodów działkowych;

14) prowadzenie postępowań w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w tym także wnioskowanie do Rady Miasta o zastosowanie bonifikaty od opłat za przekształcenie oraz o wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonych bonifikat;

15) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej ustanawiania odrębnej własności lokali;

16) prowadzenie spraw pierwokupu nieruchomości;

17) współdziałanie z Zespołem ds. Inwestycji w zakresie zwiększania posiadanej bazy lokalowej w ramach budowy budynków mieszkalnych i socjalnych;

18) koordynacja zadań z zakresu bieżącej eksploatacji, remontów, modernizacji budynków i mieszkań oraz prowadzenie w tym zakresie rozliczeń;

19) koordynacja działań związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym miasta, w tym lokalami socjalnymi;

20) reprezentowanie miasta, jako właściciela zasobu mieszkaniowego miasta, na podstawie upoważnienia burmistrza, na zebraniach „Wspólnot Mieszkaniowych”;

21) rozpatrywanie wszystkich spraw dotyczących lokali użytkowych stanowiących własność miasta, w tym kierowanie do zawarcia umów najmu;

22) opracowywanie planów i programów dotyczących gospodarki mieszkaniowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

23) opracowywanie zasad tworzenia i gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności;

24) bieżący nadzór nad prawidłowością zasiedleń i ustaleniem czynszów za lokale mieszkalne i socjalne;

25) przydzielanie lokali mieszkalnych i socjalnych w zasobach komunalnych;

26) przedstawianie propozycji zróżnicowanych stawek czynszu z uwzględnieniem czynników zmieniających jego wysokość.

VI. Zespół do spraw gospodarki komunalnej i utrzymania czystości i porządku

realizuje zadania w zakresie:

1) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynieryjnych, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

2) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

3) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych;

4) koordynacja robót w zakresie remontów i budowy infrastruktury technicznej prowadzonych przez różne podmioty w pasie drogowym dróg urządzonych;

5) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z gospodarką lub obsługą ruchu drogowego oraz reklam, na zajęcie pasa drogowego, na umieszczanie urządzeń infrastruktury niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi, obiektu budowlanego niezwiązanego z zarządzaniem drogami lub potrzebami ruchu drogowego, na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg, na przejazdy pojazdów nienormatywnych oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych;

6) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych;

7) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;

8) koordynowanie wykonania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

9) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników;

10) wprowadzanie ograniczeń w ruchu drogowym, zamykanie dróg i obiektów mostowych, wyznaczanie objazdów;

11) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać w następstwie utrzymania dróg;

12) udział w opracowywaniu projektów planów rozwoju sieci drogowej;

13) opracowywanie projektów planów finansowania utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych;

14) przygotowanie propozycji do budżetu miasta w zakresie napraw i bieżącego utrzymania dróg;

15) kontrola remontów bieżących i utrzymania dróg pod kątem zgodności z zakresem rzeczowo – finansowym zawartych umów;

16) gospodarowanie nieruchomościami w pasach drogowych dróg publicznych w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;

17) współpraca z organami podległymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, organami Wojewody, Starosty oraz Policji w sprawach związanych z utrzymaniem dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych położonych w granicach miasta;

18) współpraca z podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi oraz instytucjami w sprawach koordynacji i wspólnego finansowania przedsięwzięć modernizacji, ochrony i utrzymania dróg miejskich;

19) pełnienie nadzoru właścicielskiego nad spółkami miasta realizującymi zadania z zakresu gospodarki komunalnej, a w szczególności:

a) w zakresie spraw należących do właściwości zgromadzenia wspólników, w roli którego występuje Burmistrz Miasta;

b) wyposażania spółek miasta w majątek;

c) powoływania członków rad nadzorczych;

d) rozpatrywania uwag i zastrzeżeń dotyczących realizacji zadań przez spółki miasta;

20) prowadzenie spraw dotyczących tworzenia i przystępowania do spółek realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej należące do zadań Wydziału oraz rozwiązania i występowania z nich;

21) przygotowywanie projektów uchwał rady w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym;

22) badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej;

23) współpraca z podmiotem prowadzącym przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym przy tworzeniu i aktualizacji rozkładów jazdy;

24) prowadzenie spraw związanych z podpisywaniem i realizacją porozumień międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

25) określanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto, udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;

26) określanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym nie jest miasto, udostępnionych wszystkim operatorom i przewoźnikom oraz informowanie o stawce opłat za korzystanie z tych obiektów;

27) wydawanie zgody na korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta;

28) przygotowywanie i prowadzenie postępowania zmierzającego do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

29) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i zmianą umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

30) monitorowanie realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

31) ocena i kontrola realizacji przez operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

32) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem usług publicznego transportu zbiorowego;

33) wykonywanie zadań związanych z ubezpieczeniem mienia Miasta oraz prowadzenie spraw w związku z powstałą szkodą lub zniszczeniem ubezpieczonego mienia;

34) dokonywanie okresowych pomiarów natężenia ruchu drogowego;

35) nadzór nad remontami i utrzymaniem wiat przystankowych zlokalizowanych na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto oraz położonych na jego obszarze przy drogach publicznych, niezależnie od kategorii tych dróg;

36) oznakowanie ulic i placów tablicami z ich nazwami;

37) gospodarowanie mieniem komunalnym w części dotyczącej dróg wewnętrznych wydzielonych geodezyjnie;

38) koordynacja ”Akcji zima” oraz sprawowanie nadzoru nad jej należytym przebiegiem,

39) nadzór nad utrzymaniem miejskiej sieci oświetlenia ulicznego;

40) prowadzenie spraw z zakresu zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;

41) opracowywanie decyzji w sprawach zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków;

42) współpraca z ZGK w zakresie opracowania sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;

43) nadzór nad utrzymaniem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej;

44) nadzór na utrzymaniem i eksploatacją urządzeń komunalnych;

45) nadzór nad utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzy miejskich;

46) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, utrzymaniem i konserwacją miejskich placów zabaw;

47) nadzór nad utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej oraz grobów wojennych;

48) wykonywanie należących do właściwości gminy zadań z zakresu ochrony zabytków;

49) współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Wydziałem Organizacji, Spraw Obywatelskich i Promocji, Zespołem Zarządzania Kryzysowego w zakresie konserwacji i restauracji zabytków oraz opracowaniem planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla miasta;

50) współdziałanie z Zespołem Zarządzania Kryzysowego w zakresie koordynacji działalności miejskich służb komunalnych w warunkach klęsk żywiołowych i współdziałanie z jednostkami w zakresie usuwania awarii technicznych;

51) nadzór nad funkcjonowaniem targowisk miejskich, w tym egzekwowanie przestrzegania warunków wynikających z regulaminu targowisk oraz zawartych umów w zakresie urządzania i funkcjonowania targowisk;

52) nadzorowanie realizacji zadań stanowiących przedmiot działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej;

53) prowadzenie spraw z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, w tym pozyskiwanie środków na ten cel;

54) przygotowywanie projektów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz innych aktów prawa dotyczących gospodarki odpadami i nadzór nad ich stosowaniem;

55) przygotowanie materiałów do przetargu na wybór przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych lub odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i przekazanie do Zespołu ds. zamówień publicznych;

56) prowadzenie spraw w procesie sporządzania projektu planu gospodarki odpadami i jego zmian oraz prowadzenie analiz i sprawozdań z realizacji planu;

57) organizowanie gospodarki odpadami w mieście uwzględniającej selektywne zbieranie odpadów;

58) tworzenie warunków do selektywnej zbiórki i segregacji odpadów oraz poddawania ich procesom odzysku i unieszkodliwiania;

59) opracowywanie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie:

a)opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

b)ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

c)prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

60) oraz przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności na świadczenie ww. usług;

61) prowadzenie ewidencji:

a)zbiorników bezodpływowych,

b)przydomowych oczyszczalni ścieków,

c)umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy;

62) przygotowywanie decyzji ustalającej obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy oraz sposoby i terminy udostępniania pojemników lub zbiorników w celu ich opróżnienia, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, a którzy nie zawarli umów w tym zakresie;

63) przedstawianie propozycji górnych stawek opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych;

64) prowadzenie postępowań i przygotowanie projektów decyzji nakazujących usunięcie odpadów z miejsc nieprzystosowanych do ich składowania lub magazynowania;

65) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

66) prowadzenie działań na rzecz utrzymania należytego stanu sanitarno-porządkowego miasta oraz nadzorowanie jednostek i instytucji odpowiedzialnych za ten stan;

67) przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi;

68) przyjmowanie i załatwianie interwencji oraz przeprowadzanie kontroli w zakresie nie- właściwego prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej, gospodarowania odpadami oraz podejmowania stosownych zobowiązań do przestrzegania zasad utrzymania czystości i porządku;

69) nadzorowanie akcji “Sprzątanie Świata".

VII.  Zespół do spraw środowiska i rolnictwa

realizuje zadania w zakresie:

1) przygotowywanie informacji o realizacji programów ochrony środowiska,

2) zbieranie oraz analizowanie informacji na temat stanu środowiska naturalnego w mieście;

3) przygotowywanie materiałów do projektów programów i planów dotyczących ochrony środowiska oraz prowadzenie analiz i sprawozdań z ich realizacji;

4) podejmowanie działań zapobiegających zagrożeniom środowiska naturalnego;

5) prowadzenie spraw dotyczących oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć oraz opracowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć;

6) współdziałanie z organizacjami działającymi w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody;

7) przygotowywanie projektów uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza, decyzji administracyjnych oraz prowadzenie kontroli wynikających z przepisów o ochronie środowiska, prawa wodnego i z przepisów określających zasady postępowania z odpadami w zakresie objętym właściwością organów miasta;

8) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów;

9) prowadzenie postępowań związanych z wymierzaniem kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów;

10) prowadzenie rejestrów pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych;

11) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie;

12) nadzór nad utrzymaniem i pielęgnacją istniejących terenów zieleni oraz tworzeniem nowych terenów zieleni miejskiej;

13) przyjmowanie i załatwianie interwencji oraz przeprowadzanie kontroli w zakresie zanieczyszczenia powietrza, ponadnormatywnej emisji hałasu, ochrony przyrody, geologii oraz podejmowania stosownych zobowiązań do przestrzegania zasad utrzymania czystości i porządku;

14) prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych;

15) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie hodowli oraz utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną;

16) przygotowywanie decyzji o odbieraniu zwierząt domowych rażąco zaniedbywanych lub okrutnie traktowanych;

17) opracowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;

18) współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom;

19) organizowanie i prowadzenie spisów rolnych i innych badań statystycznych w dziedzinie rolnictwa;

20) prowadzenie kontroli dotrzymywania zakazu uprawy maku i konopi, w tym także przygotowywanie decyzji nakazującej zniszczenie tych upraw;

21) informowanie organów Inspekcji Weterynaryjnej o otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt;

22) prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem biegłych do wyceny zwierząt ubijanych lub padłych oraz zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego, w związku z wystąpieniem chorób zakaźnych;

23) informowanie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmów kwarantannowych;

24) współpraca z Mazowiecką Izbą Rolniczą, w tym przeprowadzanie wyborów do izb rolniczych;

25) współpraca z innymi jednostkami w zakresie rolnictwa;

26) prowadzenie spraw w zakresie klęsk żywiołowych spowodowanych m.in. suszą, gradobiciem, powodzią, huraganem itp.;

27) prowadzenie spraw w zakresie łowiectwa;

28) realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach;

29) wydawanie zaświadczeń o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w związku z zaliczeniem okresu zatrudnienia w gospodarstwie rolnym.

Wytworzył:
Daniel Choinka
(2016-08-31)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2016-08-31 16:49:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2020-09-17 13:12:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1582200