☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Środa 31.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej

Dyrektor Wydziału: Dorota Ambroziak
tel: 29 679 54 53, pok. nr 2b

Zespół do spraw oświaty, kultury i sportu

tel: 29 679 54 63, pok. nr 2

Stanowisko do spraw oświaty: Renata Subda

Stanowisko do spraw kultury i sportu: Patrycja Zadroga

Zespół do spraw integracji społecznej i zdrowia

tel: 29 679 54 59, pok. nr 2

Stanowisko do spraw integracji społecznej i zdrowia: Dorota Goca

Stanowisko do spraw profilaktyki uzależnień: Sylwia Śladewska

Wydział  Oświaty,  Kultury i Integracji Społecznej 

realizuje  powierzone  zadania w ramach funkcjonujących w jego strukturze Zespołów zadaniowych.

Zespół do spraw oświaty, kultury i sportu

realizuje zadania w zakresie:

 1. prowadzenie analizy funkcjonowania sieci placówek oświatowych na terenie Miasta oraz podejmowanie działań związanych z utrzymaniem, powoływaniem, przekształcaniem i likwidowaniem szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli miejskich;
 2. opracowywanie propozycji sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli miejskich oraz granic obwodów szkół;
 3. opracowywanie projektów pierwszych statutów tworzonych szkół i przedszkoli;
 4. nadzorowanie i dbałość o rozwój organizacyjny szkół i przedszkoli, przygotowywanie raportu z realizacji zadań oświatowych;
 5. współdziałanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia nowatorskich rozwiązań pedagogicznych;
 6. dokonywanie analizy i przedkładanie do zatwierdzenia rocznych arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół na nowy rok szkolny;
 7. współdziałanie z Wydziałem Inwestycji w zakresie spraw związanych z prowadzeniem remontów w przedszkolach i szkołach;
 8. przygotowywanie i realizowanie uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w zakresie spraw związanych z oświatą;
 9. realizowanie zadań związanych z rozpatrywaniem wniosków osób prawnych i fizycznych w sprawie założenia szkół i przedszkoli niepublicznych;
 10. prowadzenie ewidencji szkół i przedszkoli niepublicznych;
 11. wydawanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej;
 12. naliczanie dotacji, kontrola prawidłowości pobierania dotacji w zakresie liczby uczniów, na których przysługuje dotacja;
 13. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem udzielanym pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego;
 14. prowadzenie baz danych oświatowych wymaganych przepisami prawa oświatowego;
 15. monitorowanie funkcjonowania Biuletynów Informacji Publicznej prowadzonych przez szkoły i przedszkola;
 16. współdziałanie z Mazowieckim Kuratorium Oświaty, ponadgminnymi organami oświatowymi, organizacjami i instytucjami, których celem statutowym jest działalność w zakresie oświaty;
 17. kontrolowanie realizacji obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zamieszkującą na terenie Miasta;
 18. podejmowanie działań związanych z egzekucją obowiązku szkolnego, obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki w przypadku wystąpienia zaniedbań w tym zakresie;
 19. zapewnienie bezpłatnego przewozu dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów;
 20. realizowanie procedur związanych z wykonywaniem zadań organu prowadzącego w zakresie stosunku pracy nauczycieli miejskich szkół i przedszkoli, a w szczególności:
  1. powierzanie nauczycielom stanowisk kierowniczych i odwoływania z tych stanowisk,
  2.  przedstawianie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli,
  3. wyrażanie stanowiska dotyczącego obniżenia nauczycielowi tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,
  4. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
  5. przyznawanie dyrektorom i nauczycielom nagród,
  6. występowanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie przyznawania nagród i odznaczeń,
  7. dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół i przedszkoli,
  8. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i przedszkoli,
 21. realizowanie nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego zadań związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz z programem rządowym „Wyprawka szkolna”;
 22. opracowywanie założeń programowych oraz inicjowanie działań zmierzających   do upowszechnienia kultury i sportu w Mieście;
 23. współdziałanie z placówkami upowszechniania kultury, stowarzyszeniami, środowiskami twórczymi, fundacjami i innymi organizacjami w zakresie realizacji na terenie Miasta wspólnych przedsięwzięć kulturalnych;
 24. opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych odbywających się w Mieście oraz organizacja lub współorganizacja imprez realizowanych przy finansowym zaangażowaniu Miasta;
 25. koordynowanie zadań instytucji kultury oraz monitorowanie ich działalności;
 26. organizowanie i współorganizowanie obchodów świąt państwowych i uroczystości miejskich;
 27. wykonywanie zadań związanych z tworzeniem, łączeniem, przekształcaniem oraz likwidacją instytucji kultury, a także opracowywanie projektów statutów tych instytucji;
 28. stwarzanie odpowiednich warunków rozwoju sportu w Mieście i przygotowywanie spraw związanych z powoływaniem miejskich instytucji działających w zakresie organizacji sportu, wypoczynku i rekreacji;
 29. przygotowywanie projektów podziałów środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta na kulturę i sport;
 30. współdziałanie z klubami i stowarzyszeniami sportowymi w tym w zakresie określania zasad wykorzystywania bazy miejskich obiektów sportowych i urządzeń rekreacyjnych;
 31. prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury;
 32. opracowywanie i realizowanie uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział;
 33. przedstawienie Burmistrzowi wniosków w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za  wybitne osiągnięcia twórcze, artystyczne i sportowe oraz upowszechnianie kultury i sportu;
 34. prowadzenie współpracy z innymi jednostkami w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych.

Zespół do spraw integracji społecznej i zdrowia

realizuje zadania w zakresie:

 1. opracowywanie projektów programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 2. przygotowywanie projektów rocznych wykazów zadań publicznych Miasta zlecanych do realizacji przez organizacje pozarządowe;
 3. organizowanie i przeprowadzanie konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań Miasta przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy;
 4. nadzorowanie realizacji umów z organizacjami pozarządowymi;
 5. merytoryczne rozliczanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym;
 6. prowadzenie kontroli realizacji zleconych zadań i wykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe;
 7. nadzorowanie miejskich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność z zakresu kultury i sportu;
 8. przygotowanie i przedkładanie Burmistrzowi Miasta projektu preliminarza na wykonanie Projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 9. przygotowanie i przedkładanie Burmistrzowi Miasta projektu preliminarza na wykonanie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
 10. organizacja działalności profilaktycznej realizowanej na terenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów;
 11. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii;
 12. opracowywanie treści umów, zleceń i innych dokumentów związanych z realizacją MPPiRPA oraz MPPN;
 13. kontrola realizacji umów zleceń i innych zadań wynikających z MPP i RPA oraz MPPN;
 14.  prowadzenie w ramach MPPiRPA zajęć profilaktycznych, edukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 15. wypracowanie procedury konsultowania projektów aktów normatywnych podejmowanych przez Miasto w dziedzinach statutowych organizacji pozarządowych;
 16. wypracowanie procedury współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi przy tworzeniu Rocznych Programów Współpracy;
 17. wypracowanie sposobu monitorowania współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi;
 18. wypracowanie wieloletniego modelu współpracy pomiędzy Miastem a organizacjami pozarządowymi;
 19. koordynowanie działań wynikających z Rocznych Programów Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
 20. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych ze wspieraniem zatrudnienia socjalnego;
 21. koordynacja działań prowadzonych w Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej i Centrum Integracji Społecznej;
 22. koordynacja działań prowadzonych w Centrum Dialogu Społecznego, w tym Lokalnego Centrum Kompetencji;
 23. prowadzenie spraw z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej należących do zadań własnych Miasta lub zleconych miastu z zakresu administracji rządowej.
Wytworzył:
Dorota Ambroziak
(2016-08-31)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2016-08-31 17:02:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2022-12-19 12:59:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1582200