Zespół Szkół Publicznych Nr 1 im. Papieża Jana Pawła II

ul. Stefana Grota Roweckiego 6,

07-300 Ostrów Mazowiecka,

reprezentowany przez Panią Dorotę Brzostek – Dyrektora Szkoły, działającego również w imieniu i na rzecz:

1) Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1;

2) Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Widnichowska 4.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do złożenia oferty na „Transport uczniów Szkół i Gimnazjów w Ostrowi Mazowieckiej na zajęcia odbywające się w MOSiR Ostrów Mazowiecka”.

I. Tryb postępowania:

Łączna wartość zamówienia została oszacowana na kwotę poniżej 30.000 euro (w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) i realizowane są w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest transport uczniów:

a) Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Stefana Grota Roweckiego 6 tel. (29) 745-33-32,

b) Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1 tel. (29) 745-44-12,

c) Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Widnichowska 4, tel. (29) 745-34-56,

-polegający na: dowiezieniu i odwiezieniu uczniów pojazdem na basen lub/i halę sportową MOSIR w Ostrowi Mazowieckiej (ul. Trębickiego), zapewniając bezpieczeństwo, bezawaryjność, punktualność  oraz odpowiedni standard przewozów  według  harmonogramu:

 

a) Zespół Szkół Publicznych Nr1:

Środa:

I kurs – godzina dowożenia 800 - godzina odwożenia 925

II kurs – godzina dowożenia 800 - godzina odwożenia 925

III kurs – godzina dowożenia 945 - godzina odwożenia 1125

IV kurs – godzina dowożenia 1140 - godzina odwożenia 1315

V kurs – godzina dowożenia 1140 - godzina odwożenia 1315

b) Zespół Szkół Publicznych Nr 2:

Środa:

godzina dowożenia 1520, godzina odwożenia 1700,

Czwartek:

I kurs - godzina  dowożenia 750. godzina odwożenia 930,

II kurs - godzina  dowożenia 940. godzina odwożenia 1120.

c) Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych nr 3;

     Piątek

I kurs - godzina dowożenia 8ºº,  - godzina odwożenia 930

II kurs - godzina dowożenia 950, - godzina odwożenia 1120

III kurs - godzina dowożenia 1140, - godzina odwożenia 1315

d) Gimnazjum Publiczne w Zespole Szkół Publicznych nr 3:

Wtorek

I kurs - godzina dowożenia 8ºº,  - godzina odwożenia 930

II kurs - godzina dowożenia 855, - godzina odwożenia 1025

III kurs - godzina dowożenia 950, - godzina odwożenia 1120

     IV kurs - godzina dowożenia 1045, - godzina odwożenia 1215

2. W przypadku zmian harmonogramu w trakcie semestru Dyrektorzy placówek telefonicznie powiadomią Wykonawcę najpóźniej na jeden dzień przed planowanym przejazdem.

3. Warunki realizacji zamówienia:

 1. przestrzeganie regularności i punktualności przewozu zgodnie z harmonogramem,
 2. utrzymanie czystości pojazdu, sprawności oraz oznakowania zgodnie z obowiązującymi normami.
 3. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z ruchu pojazdów i przewozu pasażerów, przy uwzględnieniu zasad wynikających z obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
 4. spełnienie stosownych warunków dopuszczających Wykonawcę do realizacji usługi - przewozu osób,
 5. zapewnienie rezerwowego pojazdu w przypadku awarii używanego pojazdu. Pojazd rezerwowy nie może odbiegać funkcjonalnością i liczbą miejsc od pojazdu użytkowanego do przewozu uczniów.
 6. zapewnienie stałego kontaktu telefonicznego kierowcy pojazdu z przedstawicielami placówek.
 7. Podstawą zapłaty za usługi przewozu uczniów będą prawidłowo wystawione przez Wykonawcę faktury (odrębnie dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1, Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 oraz Zespołu Szkół Publicznych Nr 3) wraz z wykazami zrealizowanych przejazdów, potwierdzonymi przez opiekunów uczniów.
 8. Należności za wykonane usługi będą płatne w terminie 14 dni od daty złożenia faktur (odrębnie dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1, Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 oraz Zespołu Szkół Publicznych Nr 3),
 9. Wykonawca z chwilą rozpoczęcia przewozu przejmuje na siebie odpowiedzialność za wynikłe szkody związane z przewozem uczniów i ich opiekunów.

III. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia:

1) Szkoła Podstawowa w ZSP Nr 3 – 16 września 2016r. - 23 czerwca 2017r.

2) Gimnazjum Publiczne w ZSP Nr 3 13 września 2015r. - 20 czerwca 2017r.

3) Zespół Szkół Publicznych Nr1 - 16 września 2016r.  – 25 maja 2017r.

4) Zespół Szkół Publicznych Nr 2 -  07 września 2016r. – 20 czerwca 2017r.

 

IV. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka  - Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta) lub elektronicznej na adres zzp@ostrowmaz.pl na Formularzu Oferty - załącznik nr 1.

Oferta składana pisemnie powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na transport uczniów Zespołów Szkól Publicznych w Ostrowi Mazowieckiej na zajęcia odbywające się w MOSiR Ostrów Mazowiecka”.

V. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 06.09.2016r. do godz. 10.00

VI. Termin zapoznania się z treścią ofert:

Zapoznanie z treścią ofert odbędzie się dnia 06.09.2016r. o godz. 10.20  w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, w pokoju nr 103.

VII. Kryteria oceny oferty:

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną .

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny:

W formularzu ofertowym należy podać cenę brutto za realizację kursu pojedynczego/za cały dzień/ szkoła - MOSiR- szkoła / i podwójnego /szkoła – MOSiR – szkoła – MOSiR- szkoła/ .

W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu istotnych oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

IX. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy:

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

X. Osoby upoważniona do kontaktów:

 1. Pani Dorota Brzostek: Dyrektor ZSP1 tel. (29) 745-33-32,
 2. Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski: tel. (29) 679-54-33 (kontakt w zakresie formalnym).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem  i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

Zaporszenie do składania ofert PDF

Formularz ofertowy (DOC, PDF)

Wzór Umowy PDF

Wytworzył:
Dorota Brzostek
(2016-09-01)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-09-01 15:59:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2016-09-01 16:03:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki