☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 20.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych( t. j. Dz.U. z 2015 r. , poz. 2164 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę i nasadzenie na terenach miasta Ostrów Mazowiecka sadzonek drzew i krzewów ozdobnych.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i nasadzenie na terenach miasta Ostrów Mazowiecka 85 sadzonek drzew ozdobnych i 169 szt. 178 szt  krzewów ozdobnych, według wymienionego asortymentu:
  • 10 sadzonek platana klonolistnego (Platanus x hybrida), 5 sadzonek surmii  wielkokwiatowej (Catalpa speciosa), 5 klonów czerwonych (Acer platanoides odm. Fascens Black), 5 klonów zwyczajnych (Acer platanoides odm. Dromedi), 5 klonów jesionolistnych  odm, Flamingo); 5  lip srebrzystch Tilia tomentosa odm. Varsaviensisa, 15 krzewów Spirea japonika odm. Anthony Waterer”– nasadzenie na terenie Parku nad Stawem: ul. 3 Maja, Parkowa, Trębickiego,
  • 5 krzewów Thuja occidentalis odm. ,,Hoseri”, 6 krzewów Thuja orientalis odm ,,Auirea Nana”, 3 krzewy Thuja occidenatlias odm. Rheingold”, 5 krzewów Taxus media odm ,,Wojtek”- nasadzenia: -  skwer zieleni u zbiegu ulic 3 Maja/Mieczkowskiego;
  • 40 sadzonek drzew grab  pospolity  Carpinus betulus odm. ,,Fastigiata”, 25 krzewów Spirea cinera odm. „Grefsheim”, 25 szt. krzewów Spirea japonica odm. „Goldflame”, 30 krzewów Spirea vanhouttei, 25 krzewów Potentilla fruticosa odm. Goldteppich”, 20 krzewów Forsyte odm. ,,Maluch” – nasadzenia: pas drogowy ul. Bursztynowej,
  • 10 sadzonek drzew buka pospolitego Fagus sylvatica odm ,,Dauyck Purple’ – pokrój kolumnowy  - nasadzenia: - pas drogowy ul. Sportowej;
  • 19 krzewów: 2 krzewy Thuja occidentalis odm. Aurescens,3 krzewy Thuja occidentalis odm “Wareane Lutescens”, 3 krzewy Thuja occidenatlis odm. “Danica”, 4 krzewy Thuja occidenatlis odm. Golden Globe, 7 krzewów Thuja occidenatlis odm. Szmaragd   – tylko dostarczenie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji nasadzeń.
 3. Sadzonki drzew muszą spełniać następujące wymagania:
  • materiał roślinny zdrowy, przystosowany do nasadzeń miejskich, pień prosty o obwodzie 10-12 cm (pomiar na wysokości 100 cm), wysokość sadzonki na wysokości pnia co najmniej 170 cm, korona prawidłowo uformowana, charakterystyczna dla gatunku, system korzeniowy prawidłowo wykształcony. Materiał ma pochodzić ze szkółki, w której był regularnie szkółkowany w gruncie co 2-4 lata lub w pojemniku co 1-2 lata.
  •  każda sadzonka drzewa ma być umieszczona w oddzielnym pojemniku lub donicy, zabezpieczona na czas transportu przed uszkodzeniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
 4. Sadzonki krzewów musza spełniać następujące warunki:
  • materiał roślinny zdrowy, krzewy wysokie, wysokość sadzonki  min 80 cm, powierzchnia krzewu płożącego (niskiego) 60-60 cm, wiek min. 5 lat. Materiał ma pochodzić ze szkółki, w której był regularnie szkółkowany w gruncie co 2-4 lata lub w pojemniku co 1-2 lata.
  • Każda sadzonka krzewu ma być umieszczona w oddzielnym pojemniku lub donicy, zabezpieczona na czas transportu przed uszkodzeniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
 5. W zakres prac będących przedmiotem zamówienia wchodzą następujące czynności:
  • zakup i dostawa sadzonek,
  • wykopanie dołków o wym. 70 x 70cm z zaprawieniem do połowy ziemią żyzną,
  • posadzenie drzew z ustawieniami i opalikowaniem 3 kołkami o wymiarach 170/7cm,
  • posadzenie krzewów w przygotowane i zaprawione ziemią żyzną dołki, 
  • wykonanie miski wokół posadzonych drzew i krzewów, zasilenie i podlanie,
  • zabezpieczenie drzew i krzewów przed zniszczeniem przez zwierzęta, uszkodzeniem przez kosiarki (osłony z siatki, palików).
 6. Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2016 roku.
 7. Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia (w tym koszty dostawy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego).
 8. Warunki płatności: przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:

 • oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego doświadczenia i sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia (załącznik nr 2).

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na dostawę i nasadzenie na terenach miasta Ostrów Mazowiecka sadzonek drzew i krzewów ozdobnych”.

Oferty należy składać do dnia 20.09.2016 r. 22.09.2016 r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2016 r.  22.09.2016 r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Aleksandra Renik, tel. (29)679-54-38,
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem  i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert PDF

Formularz Oferty (DOC, PDF)

Oświadczenie (DOC, PDF)

Wzór Umowy PDF


INFORMACJA O SPROSTOWANIU I ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA

1. Informujemy, iż Zamawiajacy dokonał sprostowania omyłki dot. zakresu zamówienia:

Było: "Przedmiotem zamówienia jest dostawa i nasadzenie na terenach miasta Ostrów Mazowiecka 85 sadzonek drzew ozdobnych i 169 szt.  krzewów ozdobnych"

a powinno być "Przedmiotem zamówienia jest dostawa i nasadzenie na terenach miasta Ostrów Mazowiecka 85 sadzonek drzew ozdobnych i 178 szt.  krzewów ozdobnych".

W związku z powyższym zmianie uległa treść załaczników do zaproszenia do składania ofert.

2. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 22.09.2016r.

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-09-12)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-09-12 10:41:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-12-27 15:56:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814220