OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

OGŁASZA

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku

Sportu i Rekreacji  Ostrów Mazowiecka

ul. Trębickiego 10

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

KSIĘGOWY - KASJER

 

Wymagania niezbędne (formalne)

- wykształcenie wyższe ekonomiczne,

- co najmniej 2-letnie doświadczenie z zakresu ekonomii lub rachunkowości,

- co najmniej 6-miesięczne doświadczenie w księgowości budżetowej,

- znajomość zasad rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej,

-  posiadanie obywatelstwa polskiego,

-  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

-  posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na w/w

   stanowisku i pracy na stanowisku księgowy -  kasjer,

-  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  

   przestępstwo skarbowe,

-  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku pracy,

-  nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe

- znajomość przepisów ustawy: o finansach publicznych, o rachunkowości, o    

  samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń    

  wykonawczych,

- obsługa kas fiskalnych,

- znajomość obsługi komputera ( w tym programów finansowo –  księgowych tj: 

  elektroniczny system obsługi klientów, Eurobudżet, Home Banking oraz Windows 

   XP, pakiet Microsoft Office),

- rozliczanie VAT strukturą,

- znajomość klasyfikacji środków trwałych.

 

Zakres wykonywanych zadań:

- wystawianie faktur,

- dekretacja faktur,

- księgowanie faktur techniką komputerową,

- księgowanie raportów kasowych dochodowych,

- księgowanie wyciągów bankowych,

      - sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,

      - sprawdzanie poprawności dokonanych zapisów księgowych, analiza zgodności obrotów
        i sald poszczególnych kont analitycznych z obrotami i saldami odpowiednich kont 

        syntetycznych,

- sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,

      - wystawianie faktur i rozliczanie podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,

      - przygotowywanie odpowiednich danych w zakresie dochodów do sporządzania      

        sprawozdań finansowych,

- rozliczanie należności wzajemnych,

- prowadzenie kasy głównej MOSiR,

- prowadzenie ewidencji i wydawanie druków ścisłego zarachowania,

- terminowe regulowanie płatności,

- prowadzenie rejestru VAT,

- zawieranie umów z zakresu dochodów.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- praca wykonywana będzie w MOSiR przy ul. Trębickiego 10 w Ostrowi Mazowieckiej,

- praca o charakterze biurowym,

- praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała,

- zatrudniona osoba, która po raz pierwszy zostanie zatrudniona na stanowisku   

  urzędniczym zostanie skierowana do odbycia służby przygotowawczej w MOSiR,

  która kończy się egzaminem,

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

     

      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnika osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: był wyższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty:

- życiorys z opisem,

- list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i

  kwalifikacje (poświadczenie za zgodność z oryginałem),

- kopie dokumentów potwierdzających  doświadczenie zawodowe kandydata,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz

  korzysta z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo umyślne oraz,

  że nie był karany za przestępstwo gospodarcze lub wykroczenia przeciwko mieniu,

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych do

  celów rekrutacji.

 

Oferty należy składać lub przesłać w terminie do 3 października 2016 r, w sekretariacie MOSiR przy ul. Trębickiego 10 , 07-300 Ostrów Mazowiecka,  w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze księgowy-kasjer”

z podaniem imienia i nazwiska.

 

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

 

 /-/ Bartłomiej Pieńkowski

 

Wytworzył:
(2016-09-26)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2016-09-26 08:40:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2016-09-26 08:42:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki