Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania cenowego na wykonanie pod nadzorem osoby uprawnionej prac dotyczących zabezpieczenia, uzupełnienia , rekonstrukcji i konserwacji drzew w parku nad stawem, położonym między ulicami 3 Maja, Parkową i Trębickiego w Ostrowi Mazowieckiej, wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-510 (Drugie postępowanie).

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pod nadzorem osoby uprawnionej prac dotyczących zabezpieczenia, uzupełnienia, rekonstrukcji i konserwacji drzew w parku nad stawem, położonym między ulicami 3 Maja, Parkową i Trębickiego w Ostrowi Mazowieckiej, wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-510.
 2. Zakres prac obejmuje:
 • pielęgnację drzewostanu metodą alpinistyczną: usunięcie gniazd lęgowych, cięcie posuszu, korektę pokroju.
 • zabezpieczenie ubytków wgłębnych i powierzchniowych (wyrównanie brzegów, zabezpieczenie, drenaż),
 • montaż 4 wiązań elastycznych typu Cobra (koszty materiałów po stronie Wykonawcy),
 • montaż 1 wiązania sztywnego (koszty materiałów po stronie Wykonawcy),
 • ochronę kasztanowców: montaż dwóch pułapek feromonowych (polskich) na szrotówkę kasztanowiaczka (koszty materiałów ponosi Wykonawcy).
 1. Wykaz drzew do zabiegów pielęgnacyjnych zawiera załącznik nr 2 do zapytania.
 2. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty.
 3. Zaproponowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub jej części po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy:
  • w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a nie można było tego przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
  • w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.
 1. W przypadku nienależytego wykonania lub niewykonania prac, co do których zgłoszono Wykonawcy zastrzeżenia, uwagi i wyznaczono dodatkowy termin na ich usunięcie.
 2. Termin wykonania zamówienia: od 16 października 2016 do 15 grudnia 2016 roku.
 3. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca powinien dysponować:

 1. co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie pielęgnacji zieleni wysokiej (w tym metoda alpinistyczną: pilarz drzew ozdobnych NOT SITO III stopnia lub certyfikatem Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew: kwalifikowany pracownik w zakresie pielęgnacji drzew),
 2. doświadczeniem w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia: - należy wykazać wykonanie (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 2 prac o wartości 20.000,00zł brutto każda, polegających na pielęgnacji zieleni wysokiej na terenie zabytkowych obiektów oraz przedstawić dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac (np. referencje).
 3. atestowanym sprzętem: pilarka spalinowa, rębak, podnośnik koszowy.

III. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

IV. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę można złożyć na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania:

1) w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta).

W tym przypadku Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na wykonanie prac dotyczących zabezpieczenia, uzupełnienia, rekonstrukcji i konserwacji drzew w parku nad stawem w Ostrowi Mazowieckiej” lub

2) w formie elektronicznej (zeskanowany formularz wraz z załącznikami) na adres zzp@ostrowmaz.pl

Do formularza oferty należy dołączyć:

 1. Wykaz osób i Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień w zakresie pielęgnacji zieleni wysokiej (w tym metoda alpinistyczną: pilarz drzew ozdobnych NOT SITO III stopnia lub certyfikatem Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew: kwalifikowany pracownik w zakresie pielęgnacji drzew).
 2. Wykaz usług i Dokument/y poświadczające/y, że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie co najmniej 2 prac o wartości 20.000,00zł brutto każda, polegających na pielęgnacji zieleni wysokiej na terenie zabytkowych obiektów;
 3. Wykaz narzędzi potwierdzający, iż Wykonawca dysponuje pilarką spalinową, rębakiem, podnośnikiem koszowym.

V. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 07.10.2016r. do godz. 11.00.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2016r. o godz. 11.20 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 103,

VI. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Aleksandra Renik, tel. (29)679-54-38,
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym przesunięcia terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Zapytanie ofertowe PDF

2. Załącznik nr1: Formularz Ofertowy (DOC, PDF)

3. Załącznik nr2: Opis przedmiotu zamówienia (Wykaz drzew do zabiegów pielęgnacyjnych) PDF

4. Załącznik nr3-5: Wykaz Osób, Wykaz usług, Wykaz Narzędzi (DOC, PDF)

5. Załącznik nr6: Wzór Umowy PDF

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-09-29)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-09-29 15:07:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2016-09-29 15:17:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki