ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1

im. Papieża Jana Pawła II

07-300 Ostrów Mazowiecka

ul. Stefana Grota Roweckiego 6

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na
Zakup i dostawę 1 szafy mobilnej na 20 komputerów przenośnych oraz zakup i dostawę 13 komputerów przenośnych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Grota Roweckiego 6".

I. Opis i zakres zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa 1 szafy mobilnej na 20 komputerów przenośnych oraz zakup i dostawa 13 komputerów przenośnych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Grota Roweckiego 6”- dokładny opis przedmiotu zamówienia w Zał. Nr 4.

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego (Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Stefana Grota Roweckiego 6, 07-300 Ostrów Mazowiecka) na własny koszt i ryzyko.

3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00.

4. Wykonawca dołączy do oferty specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń.

5. Cena ma uwzględniać koszty transportu i wniesienia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz koszty montażu.

6. Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2016r.

7. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena = 100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na Formularzu Oferty - załącznik nr 2. Do formularza należy dołączyć:

1) Karty katalogowe/Specyfikacje techniczne umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zakup i dostawa 1 szafy mobilnej na 20 komputerów przenośnych oraz zakup i dostawa 13 komputerów przenośnych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej”.

Oferty należy składać do dnia 10.10.2016r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2016r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

1. w zakresie merytorycznym: Pani Dorota Brzostek – Dyrektor ZSP1, tel. (29) 745-33-32,
e-mail: zsp1ostrow@gmail.com;

2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Zaproszenie do składania ofert PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

3) Wzór Umowy PDF

4) Opis przedmiotu zamówienia PDF

 

 

 

Wytworzył:
Dorota Brzostek
(2016-09-29)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-09-29 16:32:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2016-09-29 16:39:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki