Zespół Szkół Publicznych Nr 1

im. Papieża Jana Pawła II

ul. Stefana Grota Roweckiego 6

07-300 Ostrów Mazowiecka

tel. (29) 74-533-32

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i dostawę
32 stolików uczniowskich dwuosobowych z regulacją wysokości 3-6 i 67 krzesełek uczniowskich z regulacją wysokości 5-6 do Zespołu Szkół Publicznych Nr 1
w Ostrowi Mazowieckiej.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:
    1. 32 stolików uczniowskich dwuosobowych typu WIKTOR z regulacją wysokości 3-6; rura okrągła 35mm i 25mm, stelaż zielony, blat płyta laminowana 18mm w kolorze olcha, blat 1300x500;
    2.   67 krzesełek typu WIKTOR z regulacją wysokości 5-6; rura okrągła 35mm i 25mm, stelaż żółty, siedzisko i oparcie wykonane jest z lakierowanej sklejki liściastej.
  2. Termin wykonania zamówienia: 4 tygodnie od daty podpisania umowy.
  3. Cena ma uwzględniać koszty transportu i wniesienia do siedziby Zamawiającego.
  4.  Warunki płatności: przelew, w ciągu 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pok. nr 1 - Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty– załącznik nr 1 do zapytania.

Do formularza należy dołączyć:

1) Karty katalogowe umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, opatrzonej napisem:„Zakup i dostawę stolików i krzesełek uczniowskich do Zespołu Szkół Publicznych Nr 1”.

Oferty należy składać do dnia 10-10-2016r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, (pok. nr 103) w dniu  10-10-2016r. o godz. 11.20,

V. Kontakt z Zamawiającym:

1. w zakresie merytorycznym: Pani Dorota Brzostek- Dyrektor Szkoły: tel. (29) 745-33-32,

2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Do pobrania

Zaproszenie do składania ofert PDF

Załaczniki nr 1-2 (DOC, PDF)

 

Wytworzył:
Dorota Brzostek
(2016-09-29)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-09-29 16:41:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2016-09-29 18:55:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki