Miejskie Przedszkole Nr 2

w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Zwycięstwa 2,

07-300 Ostrów Mazowiecka,

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2  w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup, dostawę i montaż podłogi interaktywnej dla Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej”.

I. Opis i zakres zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup, dostawa i montaż podłogi interaktywnej dla Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Zwycięstwa 2”. Opis przedmiotu zamówienia:

 • Jasność projektora 3200 ANSI,
 • Położenie projektora (z boku obrazu),
 • Pozycja projektora (poziomo z lusterkiem),
 • Wielkość obrazu z wysokości 300cm: 200 cm x 270 cm,
 • Gotowość do połączenia z Internetem w celu zdalnego serwisowania i aktualizacji,
 • Możliwość dodania gier przez Internet,
 • Moduł Wi-Fi
 • Możliwość zdalnej aktualizacji,
 • Obsługa za pomocą pilota (w zestawie),
 • Ilość gier: min. 40,
 • Podział gier na grupy,
 • Tryb automatycznego przełączania gier.
 • Menu i instrukcja obsługi w języku polskim.

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego (Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Zwycięstwa 2) na własny koszt i ryzyko.

3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony i zamontowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00.

4. Wykonawca dołączy do oferty specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń.

5. Na przedmiot umowy Wykonawca udzieli  gwarancji: 24 miesiące (12 miesięcy na lampy).

6. Cena ma uwzględniać koszty transportu, wniesienia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, koszty montażu oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzeń.

7. Termin realizacji zamówienia: do 20.11.2016r.

8. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1. Do formularza należy dołączyć:

1) Karty katalogowe/Specyfikacje techniczne umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zakup, dostawa i montaż podłogi interaktywnej dla Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej”.

Oferty należy składać do dnia 04.11.2016r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2016r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

1. w zakresie merytorycznym: Pani Wanda Zaręba – Dyrektor MP2, tel. (29) 746-20-56, e-mail: mp2ostrow@op.pl;

2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Zaproszenie do składania ofert PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

3) Wzór Umowy PDF

 

 

 

Wytworzył:
Wanda Zaręba
(2016-10-26)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-10-26 15:48:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2016-10-26 15:53:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki