☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 20.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy linii oświetlenia ulicznego w Ostrowi Mazowieckiej w pasach drogowych ulic: Cz. I Irysowa, Cz. II Orzechowa, Cz. III Strzelecka, Cz. IV Kawaleryjska, Cz. V Sezamkowa, Cz. VI Diamentowa, Cz. VII Traugutta - wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”.

I. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. W zakresie przedmiotu zamówienia należy „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy linii oświetlenia ulicznego w Ostrowi Mazowieckiej w pasach drogowych ulic: Cz. I Irysowa, Cz. II Orzechowa, Cz. III Strzelecka, Cz. IV Kawaleryjska, Cz. V Sezamkowa, Cz. VI Diamentowa, Cz. VII Traugutta -  wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”.

 2. Zakres opracowania: Cz. I ul. Irysowa dz. nr. 778/3 do końca obecnie istniejącego pasa drogowego, Cz. II ul. Orzechowa dz. nr. 1591/15, 1596/4, Cz. III ul. Strzelecka dz. nr. 278/1 do końca obecnie istniejącego pasa drogowego, Cz. IV ul. Kawaleryjska dz. nr. 669/5, 665/11, 669/25, Cz. V ul. Sezamkowa dz. nr.  916/14, 913/7, Cz. VI. ul. Diamentowa dz. nr. 805/12, Cz. VII. ul. Traugutta dz. nr. 2972, 3056/16 do końca obecnie istniejącego pasa drogowego.

3. Dokumentacja (dotyczy każdej części) powinna zawierać:

1) projekty budowlano – wykonawcze: branża energetyczna - 6 egz.,

2) przedmiar robót  - 2 egz.,

3) kosztorys inwestorski - 2 egz.,

4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.

5) informacja BiOZ – 2 egz

6) mapę do celów projektowych,

7) mapę ewidencyjną z oznaczeniem zakresu robót,

8) uwzględnienie ewentualnej wycinki drzew kolidujących z uzyskaniem wymaganych parametrów linii oświetleniowych lub ich zabezpieczenia,

9) wymagane opinie, ekspertyzy, uzgodnienia właściwych organów, pozwolenia i inne niezbędne do  uzyskania decyzji administracyjnych oraz warunki techniczne wymagane dla przedmiotu umowy wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,

10) inne opracowania niezbędne do uzyskania rezultatu umowy.

4. Zamawiający wymaga przy każdej części zamówienia, aby:

  • dokumentacja była sporządzona i przekazana w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD - część opisowa, rysunki w formacje PDF, kosztorysy w formie edytowalnej,
  • dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy była zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
  • Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowiły integralną część przedmiotu odbioru,

5. Obowiązki Wykonawcy są określone szczegółowo w projekcie umowy (Załącznik nr 3).

Uwaga!

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym proponowany przedmiot zamówienia w zakresie przebiegu każdej linii oświetlenia ulicznego.

Kosztorysy inwestorskie należy opracować w oparciu o:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Dokumentację projektową oraz kosztorysy nakładcze należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy opracować w oparciu o Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

II. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

Zamawiający wymaga dysponowania projektantami branży elektroenergetycznej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. z 2016, poz.290) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278) wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do projektowania w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzające spełnienie warunku dysponowania projektantami branży elektroenergetycznej wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

III. Termin wykonania zamówienia: do 20 grudnia 2016r. – dla wszystkich części

IV. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury – dla wszystkich części

V. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100% – dla wszystkich części

VI. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę na jedną, kilka wybranych lub wszystkie części zamówienia należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania. Do formularza oferty należy dołączyć:

  1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2) – w szczególności   dysponowaniu projektantami branży elektroenergetycznej  zgodnie z ustawą  Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z opłaconymi składkami  ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego. 

Oferta powinna opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na zamawiającego i opatrzonej napisem: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy linii oświetlenia ulicznego w pasach drogowych ulic: Cz. I Irysowa, Cz. II Orzechowa, Cz. III Strzelecka, Cz. IV Kawaleryjska, Cz. V Sezamkowa, Cz. VI Diamentowa, Cz. VII Traugutta w Ostrowi Mazowieckiej - wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”.

Oferty należy składać do dnia 14.11.2016r. do godz. 11.00.

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2016r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

VIII. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

  1. w zakresie merytorycznym: Pan Daniel Choinka tel. (29) 679-54-61, Pan Grzegorz Czyronis tel. (29) 679-54-44
  2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejsza stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem  i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym PDF

2. Formularz ofertowy (DOC, PDF)

3. Oświadczenie (DOC, PDF)

4. Wzór Umowy PDF

5. Szkice z lokalizacjami proponowanej budowy ZIP

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-11-04)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-11-04 09:08:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-12-27 15:56:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814220