Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko ds. kultury i sportu w Wydziale Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej

Zakres zadań na stanowisku:

 

 1. opracowywanie założeń programowych oraz inicjowanie działań zmierzających do upowszechniania kultury i sportu w Mieście,
 2. współdziałanie z placówkami upowszechniania kultury, stowarzyszeniami, środowiskami    twórczymi, fundacjami i innymi organizacjami w zakresie realizacji na terenie Miasta wspólnych przedsięwzięć kulturalnych,
 3. opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych odbywających się w Mieście oraz współorganizacja imprez realizowanych przy finansowym zaangażowaniu  Miasta,
 4. koordynowanie zadań instytucji kultury oraz monitorowanie ich działalności,
 5. wykonywanie zadań związanych z tworzeniem, łączeniem, przekształcaniem oraz likwidacją instytucji kultury, a także opracowywanie projektów statutów tych instytucji,
 6. stwarzanie odpowiednich warunków rozwoju sportu w Mieście i przygotowywanie spraw związanych z powoływaniem miejskich instytucji działających w zakresie organizacji sportu, wypoczynku i rekreacji,
 7. przygotowywanie projektów podziałów środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta na kulturę i sport,
 8. nadzorowanie miejskich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność z zakresu   kultury i sportu,
 9. współdziałanie z klubami i stowarzyszeniami sportowymi, w tym, w zakresie określania zasad wykorzystywania bazy miejskich obiektów sportowych i urządzeń rekreacyjnych,
 10. organizowanie i przeprowadzanie konkursów ofert na realizację przez kluby sportowe działające na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka zadań publicznych w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej,
 11. nadzorowanie realizacji umów z klubami sportowymi,
 12. merytoryczne rozliczanie zadań publicznych zleconych klubom sportowym,
 13. prowadzenie merytorycznych kontroli realizacji zleconych zadań i wykorzystania dotacji przez kluby sportowe,
 14. opracowywanie dokumentacji związanej z przyznawaniem stypendiów sportowych i nagród,
 15. prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury,
 16. opracowywanie i realizowanie uchwał Rady Miasta Ostrów Mazowiecka i zarządzeń Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział;
 17. przedstawianie Burmistrzowi wniosków w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień  za wybitne osiągnięcia twórcze, artystyczne i sportowe oraz upowszechnianie kultury i sportu,
 18. prowadzenie współpracy z innymi jednostkami w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych,
 19. współpraca z organizacjami pozarządowymi na zasadach określonych w przepisach prawa,
 20. współpraca z zespołem ds. integracji społecznej i zdrowia w zakresie zadań dotyczących współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.

 

Wymagania niezbędne (formalne):

 

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
 2. Trzyletni staż pracy.
 3. Obywatelstwo polskie.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.  
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie obowiązków.
 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.                                                               

 

Wymagania dodatkowe:   

 

 1. Preferowane wykształcenie w zakresie administracji publicznej.   
 2. Znajomość przepisów ustaw:

- o samorządzie gminnym,

- Kodeks Postępowania Administracyjnego,

- o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

- o sporcie,

- o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- o systemie oświaty,

- o finansach publicznych,

- o stowarzyszeniach,

- prawo zamówień publicznych,

          oraz przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych aktów prawnych.

 1. Obsługa urządzeń biurowych.

 

Warunki pracy na stanowisku:

 

 1. Miejsce świadczenia pracy: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka.    
 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.
 3. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 m-cy.
 4. Praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty

 

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (Curriculum Vitae), własnoręcznie podpisany.
 2. List motywacyjny, własnoręcznie podpisany.
 3. Kserokopia dowodu osobistego.
 4. Kwestionariusz osobowy.
 5. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 6. Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy).
 7. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 8. Oświadczenia kandydata o:
  1. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  2. braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,
  4. treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka
w kancelarii (parter, pokój nr 1) do dnia 15 listopada 2016 r. z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kultury i sportu” wraz z podaniem imienia i nazwiska.  W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu,
bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie.
 

Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (www.bip.ostrowmaz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

Wytworzył:
(2016-11-04)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2016-11-04 13:46:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2016-11-04 13:48:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki