☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 18.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ostrów Mazowiecka, dn. 20.10.2016 r.

ŚGL.6341.1.2016

I N F O R M A C J A

            Na podstawie art.127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.),

i n f o r m u j ę ,

 

że w dniu 10.10.2016 r. na wniosek Pełnomocnika Pana Marka Piaścińskiego – Usługi Projektowe:Drogownictwo”, Czernie 33, 07-440 Goworowo – działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka (znak: OPH.0052.15.2016 z dnia 10.10.2016 r.), wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni chłonnej betonowej o średnicy Ø 2000 mm, przykrytej płytą żelbetową nadstudzienną z włazem żeliwnym zastrzykowym typ ciężki D400 o średnicy Ø 600 mm, na działce o nr ew. 4701 obręb Ostrów Mazowiecka, gmina miejska, powiat ostrowski, województwo mazowieckie,
  2. szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z jezdni, chodnika i zjazdów z kostki betonowej o łącznej powierzchni odwadniania  F = 0,052 ha  do  gruntu przez projektowaną studnię chłonną w łącznej ilości Qśr.d = 4,23 m³/d,

w związku z budową drogi miejskiej, tj. ulicy Pogodnej w Ostrowi Mazowieckiej, gmina miejska, powiat ostrowski, województwo mazowieckie.

            W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) informuję, że w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, można zapoznać się z aktami sprawy, wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Środowiska, Geologii i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 51 (pokój nr 14 w godz. Od 8.00 – 16.00 we wszystkie dni robocze).

 

            Uwagi i wnioski wniesione po ww. terminie, nie będą podlegać rozpatrzeniu.

 

z up. Starosty

mgr inż. Adam Brzózka

Naczelnik Wydziału

Środowiska, Geologii i Leśnictwa

Wytworzył:
Adam Brzózka
(2016-10-20)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-11-04 15:14:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Rosińska Małgorzata
(2021-01-21 15:06:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814218