Zespół Szkół Publicznych Nr 3

ul. Widnichowska 4

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawę i montaż systemu monitoringu wizyjnego dla budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Widnichowska 4.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego dla budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Widnichowska 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr  4 oraz w wzorze umowy.
 2. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, weryfikacji załączonego wykazu urządzeń do montażu w formularzu oferty oraz prawidłowego obliczenia ceny ofertowej.
 3. Przewidzianą formą wynagrodzenia jest ryczałt. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego, obejmuje ono wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy (m.in. koszty zakupu, dojazdu, rozmieszczenia i instalacji oraz wszelkie obciążenia kosztowe niezbędne do wykonania zamówienia) i nie będzie podlegało podwyższeniu.
 4. Termin realizacji zamówienia:  do 02.12.2016r.
 5. Warunki płatności: przelew 21 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Wykonawca powinien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował należycie przynajmniej trzy zamówienia, z których każde polegało na dostawie i montażu systemu monitoringu wizyjnego.
 2. Dokumenty potwierdzające spełnianie powyższego warunku Wykonawca załączy do oferty.

III. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

IV. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1. Do formularza należy dołączyć:

 1. Wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – załącznik nr 2.
 2. Kserokopie dokumentów np. referencji (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzających należyte wykonanie prac, o których mowa w sekcji II.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Miasto Ostrów Mazowiecka i opatrzonej napisem: „Oferta na dostawę i montaż systemu monitoringu wizyjnego dla budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Widnichowska 4”.

Oferty należy składać do dnia 16.11.2016 r. do godz. 11.00.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w dniu 16.11.2016 r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

VI. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 1. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl
 2. w zakresie  merytorycznym: Pani Elżbieta Mariańska, tel. (29) 745 24 47, gp3@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Formularz Oferty (DOC, PDF)

2) Wykaz Prac (DOC, PDF)

3) Opis przedmiotu zamówienia PDF

4) Wzór Umowy PDF


Ostrów Mazowiecka, 15.11.2016 r.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Zapytanie Wykonawcy: Proszę o informacje czy oferta ma byc przygotowana na wyszczególnionych urzadzeniach producenta z tabelki czy może byc inny producent o nie gorszych parametrach

Odpowiedź Zamawiającego: Dyrektor Zespołu Szkól Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że oferta powinna być przygotowana na urządzeniach producenta wyszczególnionych w tabelce.

 

 

 

Wytworzył:
Elżbieta S. Mariańska
(2016-11-07)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-11-07 15:30:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2016-11-15 09:44:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki