Ostrów Mazowiecka, dn. 19.12.2016 r.

ŚGL. 6341.11.2016

 

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy  z  dnia  18  lipca  2001 r. - Prawo  wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.),

informuję,

że w dniu 15.12.2016 r. na wniosek Pełnomocnika Pana Mariusza Raszkiewicza – właściciela firmy BPT Sp. z o.o., Bartąg, ul. Tęczowy Las 2B/77, 10-687 Olsztyn - działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka (znak: OPH.0052.42.2016 z dnia 02.12.2016 r.), wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. wykonanie urządzeń wodnych, tj. siedmiu studni chłonnych z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy Ø 1500 mm i Ø 2000 mm bez dna z włazami żeliwno – betonowymi na działce o nr. ew. 168/14 w pasie drogowym ul. Miszewskiego, obręb Ostrów Mazowiecka,
  2. szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni dachowych oraz asfaltowych o łącznej powierzchni zlewni F = 0,21 ha, do gruntu przez projektowane studnie chłonne w łącznej ilości Qśr.d = 3,4 m3/d,

w związku z budową ulicy Majora Antoniego Miszewskiego w km 0+000 do km 0+228 Ostrowi Mazowieckiej, gmina miejska, powiat ostrowski, województwo mazowieckie.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) informuję, że w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, można zapoznać się z aktami sprawy, wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Środowiska, Geologii i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 51 (pokój nr 14 w godz. od 8.00 – 16.00 we wszystkie dni robocze).

Uwagi i wnioski wniesione po ww. terminie, nie będą podlegać rozpatrzeniu.

 

z up. STAROSTY

 

mgr inż. Adam Brzózka

Naczelnik Wydziału

Środowiska, Geologii i Leśnictwa

Wytworzył:
Adam Brzózka
(2016-12-19)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-12-22 14:48:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-12-22 14:52:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki