SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

07-300 Ostrów Mazowiecka

ul. Partyzantów 39

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postepowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Zakup, dostawę i montaż nowego sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z usługą konserwacji w okresie gwarancji.

I. Opis i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup, dostawę i montaż nowego sprzętu komputerowego do  Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z usługą konserwacji w okresie gwarancji.
 2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego (Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Partyzantów 39, 07-300 Ostrów Mazowiecka) na własny koszt i ryzyko.
 3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
 4. Wykonawca dołączy do oferty specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń.
 5. Cena ma uwzględniać koszty transportu i wniesienia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz  koszty montażu i dodatkowych usług wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia –Załącznik nr 2.
 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez usterek. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany w terminie do 7 dni.
 7. Zespoły komputerowe przeznaczone będą do celów dydaktycznych. W przypadku gdy Wykonawca uzna, iż istnieją przesłanki do wystawienie faktury z zerową stawką podatku VAT (na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), Wykonawca może zaoferować cenę uwzględniając zerową stawkę podatku VAT. W tym przypadku otrzyma potwierdzenie od organu prowadzącego, iż Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej jest placówką oświatową podlegającą pod Miasto Ostrów Mazowiecka.
 8. Termin realizacji zamówienia: W ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.
 9. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1. Do formularza należy dołączyć:

1) Karty katalogowe/Specyfikacje techniczne umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż nowego sprzętu komputerowego do  Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z usługą konserwacji w okresie gwarancji.

Oferty należy składać do dnia 07.12.2016r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2016r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Dorota Ziemczyk – Dyrektor SP1, tel. (29) 745-38-41,  e-mail: sp1@ostrowmaz.pl;
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Zaproszenie do składania ofert PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

3) Opis przedmiotu zamówienia PDF

4) Wzór Umowy PDF

Wytworzył:
Dorota Ziemczyk
(2016-11-29)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-11-29 15:27:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2016-11-29 15:41:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki