☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 21.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

RGŚ.604.4.2016

 

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie  art. 63 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  2016 poz.71) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 listopada 2016 r. po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej

stwierdzam brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie i  rozbudowie ciągu ulic: Lubiejewska – Bolesława Prusa oraz budowie ronda w rejonie skrzyżowania ulic Pocztowa – Lubiejewska – Sikorskiego – Prusa i budowie ronda w rejonie ulic Jagiellońska – Zwycięstwa w obrębie 0001 w Ostrowi Mazowieckiej.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 17.11.2016 r wnioskodawca: Gmina Miejska Ostrów Mazowiecka, ul 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, reprezentowana przez pełnomocnika Joannę Raszkiewicz, Bartąg ul. Tęczowy Las 2b/77, 10-687 Olsztyn  wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie ciągu ulic: Lubiejewska – Bolesław Prusa oraz budowie ronda w rejonie skrzyżowania ulic Pocztowa – Lubiejewska Sikorskiego – Prusa i budowie ronda w rejonie ulic  Jagiellońska - Zwycięstwa w obrębie nr 0001 w Ostrowi Mazowieckiej.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r, poz. 71) planowane przedsięwzięcie zaliczono do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko tj.: ,,drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust.1 o pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-5, 8 i9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

W postępowaniu wzięto pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Przeanalizowano:  skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje, usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska  przy istniejącym użytkowaniu terenu oraz uwarunkowań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

W dniu 24.11.2016 r. Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka wystąpił z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,  pismem z dnia 7 grudnia 2016 r wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej pismem z dnia 1 grudnia 2016 r stwierdził potrzebę przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, uzasadniając w szczególności  konieczność sporządzenia raportu oddziaływaniem przedsięwzięcia w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu.

 

Po przeprowadzonej analizie posiadanej dokumentacji, biorąc pod uwagę poszczególne uwarunkowania planowanej inwestycji, Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka postanowił odstąpić od przeprowadzenia procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

W ramach inwestycji przewiduje się: budowę nawierzchni jezdni, budowę nawierzchni chodników, budowę nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych, budowę/przebudowę nawierzchni zjazdów indywidulanych i publicznych, przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, budowę zatok autobusowych, budowę miejsc postojowych, budowę kanalizacji deszczowej wraz z budową z urządzeniami podczyszczającymi, budowę przyłączy wodociągowych i sanitarnych, budowę oświetlenia drogowego, budowę kanału technologicznego, usuniecie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, urządzenie terenów zielonych w granicach pasa drogowego i pozostałe prac niezbędne do realizacji inwestycji.

Łączna długość projektowanych dróg wynosi około 2 km. Ulica Bolesław Prusa o długości 1,6 km to droga gminna klasy L, a ulica Lubiejewska o długości 0,3 km  to droga gminna zbiorcza klasy Z. Ulice Lubiejewska i Prusa posiadają obecnie nawierzchnię bitumiczną.

Tereny, na których planowana jest inwestycja to tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, jednorodzinnej, jednorodzinnej z usługami, teren usług oraz dróg publicznych.

 

Do realizacji inwestycji wykorzystane będą materiały i urządzenia posiadające certyfikaty dostępności do stosowania na polskim rynku: mieszkanka betonowa, kruszywo łamane, masy mineralno-bitumiczne, woda i inne materiały stosowane w budownictwie drogowym.

W trakcie eksploatacji surowce i materiały wykorzystywane będą do celów konserwacji i utrzymania wybudowanej infrastruktury.

 

W fazie realizacji inwestycji uciążliwości związane będą przede wszystkim z emisją hałasu, substancji pyłowych i gazowych do powietrza, powodowanych przez ciężki sprzęt budowlany oraz ruch pojazdów transportujących materiały budowlane oraz składowanie substancji pylnych. Uciążliwości te będą  krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowanych.

Powstające odpady będą selektywnie magazynowe i przekazywane uprawnionym podmiotom do zagospodarowania.

Ścieki bytowe  z sanitariatów gromadzone będą w przenośnych toaletach i wywożone do oczyszczalni ścieków.

W fazie eksploatacji wody opadowe z powierzchni utwardzonych i terenów przyległych odprowadzane będą do istniejącej i projektowanej szczelnej sieci kanalizacji deszczowej i w razie potrzeby lokalnie do ewentualnych studni chłonnych. Kanalizacja deszczowa wyposażona zostanie w urządzenia ochrony środowiska, przed wylotami do wód powierzchniowych zostaną wykonane urządzenia podczyszczające.

Na etapie eksplantacji źródłem zanieczyszczeń gazowych i pyłów emitowanych do środowiska będą poruszające się pojazdy.

Wpływ na wielkość emisji i rozkład stężeń zanieczyszczeń będzie miała wielkość i struktura ruchu, stan techniczny pojazdów  oraz rodzaj stosowanego paliwa.

 

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę drogi, co poprawi parametry techniczne i użytkowe drogi, oraz komfort jazdy.

Realizacja planowanej inwestycji poprawi bezpieczeństwo ruchu kołowego, ruchu pieszego, rozwiąże problem odwodnienia dróg, ureguluje gospodarkę wodami opadowymi, ograniczy emisję spalin, hałasu i drgań poprzez wykonanie równych, utwardzonych nawierzchni.

 

W miejscu realizacji i w pobliżu inwestycji nie występują obszary wodno-błotne i o płytkim zaleganiu wody.

Inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i poza obszarami górskimi i leśnymi. Realizowana poza obszarami objętymi ochroną, poza strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Najbliżej położony obszar Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Biała PLB140007 znajduję się w odległości ok. 190 m od terenu inwestycji.

Realizacja inwestycji będzie wymagała usunięcia 23 drzew kolidujących z projektowaną infrastrukturą. Usunięcie drzew zostanie przeprowadzone poza sezonem lęgowym ptaków.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie przekształconym antropogenicznie, w związku z czym nie zostało zidentyfikowane jako przedsięwzięcie mogące znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż w miejscu realizowanej inwestycji i w pobliżu nie występują obszary  na których standardy środowiska zostały przekroczone.

Inwestycja jest realizowana poza obszarem mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

W zasięgu odziaływania inwestycji nie występują jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony środowiskowej.

 

Zasięg przestrzenny odziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsc realizacji. Nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

 

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia  potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji.

Ze względu na skalę i charakter przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego terenu jego lokalizacji.

Oddziaływania na etapie realizacji inwestycji będą krótkotrwale i odwracalne. Oddziaływania na etapie eksploatacji będą miały charakter ciągły, skorelowany z czasem trwania i  natężeniem ruchu samochodowego na drodze.

Realizacja planowanej inwestycji poprawi bezpieczeństwo ruchu kołowego, ruchu pieszego, rozwiąże problem odwodnienia dróg, ureguluje gospodarkę wodami opadowymi, ograniczy emisję spalin, hałasu i drgań poprzez wykonanie równych, utwardzonych nawierzchni.

                                                       

P O U C Z E N I E

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Zgodnie z art.142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

 

z up. BURMISTRZA

/-/ Zbigniew Chrupek

Zastępca Burmistrza

Wytworzył:
Zbigniew Chrupek
(2016-12-19)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-12-01 14:44:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-12-27 15:56:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814220