☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 21.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postepowania  nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na odbiór przeterminowanych leków z terenu miasta wraz z ich transportem i unieszkodliwieniem w 2017 roku.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór przeterminowanych leków z terenu miasta Ostrów Mazowiecka wraz z ich transportem i unieszkodliwieniem.(Przewidywana ilość odebranych przeterminowanych leków w ciągu roku – około 500 kg).

 1. Wykonawca wyposaży w specjalistyczne pojemniki do gromadzenia przeterminowanych leków w ilości 15 sztuk w następujących aptekach:

- Apteka przy ulicy 3 Maja 70,

- Apteka przy ulicy 3 Maja 48,

- Apteka przy ulicy Sikorskiego 46,

- Apteka przy ulicy Okrzei 3,

- Apteka przy ulicy Armii Krajowej 4,

- Apteka przy ulicy Jagiellońskiej 7,

- Apteka przy ulicy Partyzantów 15,

- Apteka przy ulicy Taczanowskiego 6,

- Apteka przy ulicy Małkińskiej 112,

- Apteka przy ulicy K. Piłata 20 a,

- Apteka przy ulicy Mieczkowskiego 23,

- Apteka przy ulicy Różańskiej 10,

- Apteka przy ulicy Kościuszki 24,

- Apteka przy ulicy 3 Maja 38,

- Apteka przy ulicy Lubiejewskiej 65.

 1. Wykonawca będzie dokonywać odbioru odpadów w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, co najmniej dwa razy w roku lub na prośbę apteki. Zamawiający przekaże Wykonawcy Kartę Przekazania Odpadów. Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół odbioru przeterminowanych leków potwierdzony przez upoważnionego pracownika każdej z aptek.
 2. Z chwilą przekazania odpadów odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami przechodzi na Wykonawcę.
 3. Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka.
 4. Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów.
 5. Termin wykonywania zamówienia: od daty zawarcia umowy (styczeń 2017r.)  do 31 grudnia 2017 roku.
 6. Zaoferowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia (m.in. koszt pojemników, koszty związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów).
 7. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena za 1 kg odpadów =100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:

 1. Kserokopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka (poświadczona za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy),
 2. Kserokopia aktualnego zezwolenia wydanego przez właściwy organ na odbiór oraz transport odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach - Dz.U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm. (poświadczona za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy),
 3. Kserokopia umowy zawartej w zakładem utylizacyjnym (poświadczona za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy).

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na odbiór przeterminowanych leków z terenu miasta Ostrów Mazowiecka”.

Oferty należy składać do dnia 09.12.2016r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2016r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Jan Pskiet, tel. (29) 679-54-38,
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie do składania ofert (PDF)

Zał. nr1: Formularz Ofertowy (DOC, PDF)

Zał. nr2: Wzór Umowy (PDF)

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-12-01)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-12-01 14:44:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-12-27 15:56:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814220