Zespół Szkół Publicznych Nr 3

w Ostrowi Mazowieckiej ul. Widnichowska 4

07-300 Ostrów Mazowiecka

Tel. 29 745 24 47

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i dostawę dwuosobowych stolików uczniowskich i krzesełek uczniowskich do Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa dwuosobowych stolików uczniowskich i krzesełek uczniowskich do Zespołu Szkół Publicznych Nr 3  w Ostrowi Mazowieckiej. (Opis przedmiotu zamówienia w formularzu oferty Zał. Nr 1).
  2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca może zaproponować taki produkt, który będzie spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co produkt określony w załączniku Nr 1 do Zapytania Ofertowego. W ofertach równoważnych należy wskazać producenta i nazwę oferowanych produktów oraz ich parametry.
  3. Termin wykonania zamówienia: 20.12.2016 r.
  4. Cena ma uwzględniać koszty transportu i wniesienia do siedziby Zamawiającego.
  5.  Warunki płatności: przelew, w ciągu 7 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pok. nr 1 - Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty– załącznik nr 1 do zapytania.

Do formularza należy dołączyć:

1) Karty katalogowe umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, opatrzonej napisem:„Zakup i dostawę stolików i krzesełek uczniowskich do Zespołu Szkół Publicznych Nr 3”.

Oferty należy składać do dnia 13-12-2016r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, (pok. nr 103) w dniu

 13-12-2016r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

1. w zakresie merytorycznym: Pani Elżbieta Mariańska - Dyrektor Szkoły: tel. (29) 745-24-47,

2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

1) Zaproszenie do składania ofert PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

3) Wzór umowy PDF

Wytworzył:
Elżbieta S. Mariańska
(2016-12-05)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-12-05 15:16:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2016-12-05 15:19:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki