Gimnazjum Publiczne Nr 1

w Ostrowi Mazowieckiej ul. Partyzantów 39

07-300 Ostrów Mazowiecka

Tel. 29 745 28 34

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Dyrektor Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Zakup, dostawę i montaż 15 segmentów szafek szatniowych szkolnych (po 10 szafek w segmencie) do Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup, dostawa i montaż 15 segmentów szafek szatniowych szkolnych (po 10 szafek w segmencie) do Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Wymiary segmentu: wysokość 1800mm, głębokość 480mm, szerokość 1480mm; cokół o wysokości 100mm; drzwi z profilem wzmacniającym, na drzwiach otwory wentylacyjne, osadzone na ukrytych zawiasach; kolor: korpus popielaty, drzwiczki niebieskie; w każdej komorze drążek z przesuwanymi wieszakami; zamki cylindryczne – do każdego zamka dwa klucze w komplecie, zamek w systemie klucza master.Szafki muszą posiadać certyfikaty zgodności z Polskimi Normami PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06009:2001, PN-F-06010-05:1990.
  2. Termin wykonania zamówienia: 30.12.2016 r.
  3. Cena ma uwzględniać koszty transportu, wniesienia do siedziby Zamawiającego i zamontowania.
  4.  Warunki płatności: przelew, w ciągu 7 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pok. nr 1 - Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty– załącznik nr 1 do zapytania.

Do formularza należy dołączyć:

1) Karty katalogowe umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, opatrzonej napisem: „Zakup, dostawa i montaż 15 segmentów szafek szatniowych szkolnych do Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej”.

Oferty należy składać do dnia 16-12-2016r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, (pok. nr 103) w dniu 16-12-2016r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

1. w zakresie merytorycznym: Pani Ewa Subda - Dyrektor Szkoły: tel. (29) 745-28-34,

2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

1) Zaproszenie do składania ofert PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

3) Wzór umowy PDF

Wytworzył:
Ewa Subda
(2016-12-08)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-12-08 12:11:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2016-12-08 12:15:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki