☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 20.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.  Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na Świadczenie usługi ochrony polegającej na zapewnieniu bezpieczeństwa podczas imprezy pn.: „Sylwester pod Ratuszem 2017”.

I. Zakres i warunki zamówienia:

 1. Świadczenie usługi ochrony polegającej na zapewnieniu bezpieczeństwa podczas imprezy pn.: „Sylwester pod Ratuszem 2017”. Wymagana liczba pracowników ochrony – 4 osoby.
 2. Termin wykonania zamówienia: od 31.12.2016r. godz. 23.00 do 01.01.2017r. godz. 1.30.
 3. Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, niezbędne do świadczenia usługi oraz doświadczenie w wykonywaniu podobnych zamówień.
 4. Zaoferowane wynagrodzenie musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
 5. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:  Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

 1. Ofertę prosimy przesłać poczta elektroniczną na adres zzp@ostrowmaz.pl podając w treści nazwę i dane firmy, cenę brutto za wykonanie zamówienia oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania ofert w imieniu Wykonawcy.
 2. Do oferty należy dołączyć (w formie cyfrowej):
  • Aktualną Koncesję na wykonywanie usług ochrony osób i mienia
  • Wykaz usług (wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie). Zamawiający wymaga wykazaniem się co najmniej trzema usługami polegających na ochronie imprez na min. 250 uczestników każda;
  • Dowody, że prace te zostały wykonane należycie. (Wymóg nie dotyczy usług wykonywanych na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka).

Oferty należy przesłać do dnia 21.12.2016r. do godz. 13:00

IV. Kontakt:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Wydanie niniejszego rozeznania cenowego nie zobowiązuje Miasta Ostrów Mazowiecka do akceptacji oferty w całości lub w części, bez względu na jej zawartość cenową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Prosimy Wykonawców o regularne sprawdzanie strony BIP lub skrzynki e-mail). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Zaproszenie do składania ofert PDF

Wykaz Usług DOC, PDF

Istotne postanowienia umowy PDF

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-12-16)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2016-12-16 14:55:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-12-27 15:56:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814220