☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 20.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

RGŚ.604.4.2016

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz  zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanych

 

Zgodnie z art. 10 § 1, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2016 r, poz. 353)

zawiadamiam strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa i rozbudowa ciągu ulic: Lubiejewska-Bolesława Prusa oraz budowa ronda w rejonie skrzyżowania ulic Pocztowa – Lubiejewska –Sikorskiego - Prusa i budowa ronda w rejonie ulic Jagiellońska-Zwycięstwa obręb 001 w Ostrowi Mazowieckiej” oraz możliwości zapoznania się i wypowiedzenia przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie.

Powyższe przedsięwzięcia zostało zakwalifikowane do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust.1  pkt 60 oraz § 3 ust.1 pkt.79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 roku, poz. 71).

Jednocześnie zawiadamia się, że Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka postanowieniem RGŚ.604.4.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia. Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Postanowienie to kończy postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 110 w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 66 w terminie 7 od daty doręczenia zawiadomienia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej widomości przez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. 3 Maja 66 w Ostrowi Mazowieckiej.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

z up. BURMISTRZA

/-/ Zbigniew Chrupek

Zastępca Burmistrza

Wytworzył:
Zbigniew Chrupek
(2016-12-19)
Udostępnił:
Duda Michał
(2016-12-19 13:52:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2016-12-27 15:56:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814220