BURMISTRZ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

DYREKTORA

MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

UL. 3-GO MAJA 50

 

 Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. 2012.406 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej.

 

I. Opis stanowiska:

 

 Do głównych zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało:

1. kierowanie całokształtem pracy Miejskiego Domu Kultury i ponoszenia odpowiedzialności za jego wyniki,

2. współpraca w kreowaniu polityki w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej w mieście,

3. prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury,

4. zarządzanie majątkiem instytucji i dbanie o jego stan techniczny,

5. współpraca ze stowarzyszeniami zawodowymi i twórczymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi w celu realizacji ich programów,

6. współpraca ze szkołami, organizacjami, w tym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

7. organizacja własnych oraz zleconych imprez w zakresie kultury,

8. pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych,

9. opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych (regulaminów organizacyjnych i innych),

10. składanie Radzie Miasta sprawozdań z działalności jednostki.

 

II. Wymagania niezbędne (formalne):

  1. wykształcenie wyższe magisterskie,
  2. co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, lub prowadzenie przez co najmniej taki okres działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
  3. obywatelstwo polskie,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. nieposzlakowana opinia,
  7. stan zdrowia umożliwiający wykonywanie obowiązków.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 

1. znajomość zagadnień z zakresu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej,

2. posiadanie umiejętności organizacyjno-menadżerskim oraz doświadczenia w kierowaniu zespołem,

3. doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji  projektów z dziedziny kultury,

4. posiadanie doświadczenia pracy z grupami dziecięcymi, młodzieżowymi i artystycznymi,

5. znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych,

6. znajomość regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, gminnych jednostek organizacyjnych, przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przepisów prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy,  kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych, kodeksu postępowania  administracyjnego oraz ustawy o imprezach masowych,

7. umiejętność prowadzenia negocjacji,

8. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,

9.  mile widziane referencje z poprzednich miejsc pracy,

10. kreatywność, dyspozycyjność, samodzielność, sumienność, odpowiedzialność.

 

Kandydat powinien przedstawić pisemny program działania Miejskiego Domu Kultury zawierający wizję działania instytucji z uwzględnieniem wszystkich zadań wynikających ze Statutu i Regulaminu,

 

IV. Warunki pracy na stanowisku:

1. z wybranym kandydatem zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie powołania,
2. miejsce świadczenia pracy: Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 50,  07-300 Ostrów Mazowiecka, możliwa praca w terenie poza siedzibą Miejskiego Domu Kultury,
3. praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie,
4. praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.

 

V. Wymagane dokumenty:

 

1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (Curriculum Vitae), własnoręcznie podpisany.

2. list motywacyjny, własnoręcznie podpisany.

3. kserokopia dowodu osobistego.

4. kwestionariusz osobowy.

5. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.

6. kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy)

7. kserokopie zaświadczeń potwierdzających ukończone kursy i szkolenia

8. pisemny program działania Miejskiego Domu Kultury,

9. oświadczenia kandydata o:

a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c) stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,

d) treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 2016.922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2016.902).

 

 

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w kancelarii (parter, pokój nr 1) do dnia 20 stycznia 2017 roku (do godz. 16.00) z dopiskiem  na kopercie: „Nabór na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej” wraz z podaniem imienia i nazwiska.

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne, w terminie 23 stycznia 2017 roku, zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie. W przypadku dużej ilości kandydatów może zostać wskazany dodatkowy termin rozmów.

Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (www.bip.ostrowmaz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

 

Ostrów Mazowiecka, dnia 30.12.2016 r.

Wytworzył:
Zbigniew Chrupek
(2016-12-30)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2016-12-30 15:26:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2016-12-30 15:37:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki