Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

Wydział Rozwoju Gospodarczego

Stanowisko               ds. geodezyjnych

Wymiar etatu ½
 

Zakres zadań na stanowisku

 

 1. Wydawanie zaświadczeń:

  1. o zgodności z ustaleniami planu miejscowego budowy obiektu będącego w budowie lub wybudowanego bez wymaganego  pozwolenia na budowę (lub bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ),
  2. o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego;
  3. o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

2. Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań  i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3. Przygotowywanie opinii o zgodności projektowanych podziałów nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego.

4. Prowadzenie postępowań dotyczących zatwierdzania podziałów nieruchomości.

5. Przeprowadzanie procesów scalenia gruntów oraz zatwierdzanie projektów scalenia i wnioskowanie o wprowadzenie zmian w księgach wieczystych.

6. Prowadzenie postępowań dotyczących rozgraniczeń nieruchomości.

7. Opiniowanie uznawania lasów za ochronne lub pozbawianie ich tego charakteru.

8. Prowadzenie postępowań dotyczących zatwierdzania podziałów nieruchomości.

9. Przeprowadzanie procesów scalenia gruntów oraz zatwierdzanie projektów scalenia i wnioskowanie o wprowadzenie zmian w księgach wieczystych.

10. Prowadzenie postępowań dotyczących rozgraniczeń nieruchomości.

11. Przygotowanie materiałów projektowych i geodezyjnych niezbędnych do nabycia gruntów pod poszerzenie istniejących i projektowanych jezdni w celu nabycia gruntów.

12. Prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz ustalanie  numerów porządkowych budynków.

13. Prowadzenie postępowania w sprawie nadania nazw ulicom.

14. Opiniowanie udzielenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż, a także bezzbiornikowego magazynowania substancji i składowania odpadów w górotworze.

 

Wymagania niezbędne (formalne)

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
 2. Co najmniej trzyletni staż pracy.
 3. Obywatelstwo polskie.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie obowiązków.
 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe

1. Preferowane wykształcenie w zakresie: geodezji, gospodarki  nieruchomościami.

2. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, finansów publicznych, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych aktów prawnych.

 3. Umiejętność:
 - analizy i syntezy informacji oraz samodzielnego rozwiązywania problemów,
 - obsługi komputera – pakietu MS Office,

 - analizy i interpretacji przepisów aktów prawnych.

 

Warunki pracy na stanowisku

 1. Miejsce świadczenia pracy: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 20 godzin tygodniowo,
 4 godziny dziennie.

 3. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 m-cy.

 4. Praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej
 (Curriculum Vitae), własnoręcznie podpisany.

 2. List motywacyjny, własnoręcznie podpisany.

 3. Kserokopia dowodu osobistego.

 4. Kwestionariusz osobowy.

 5. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.

 6. Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy).

 7. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

 8. Oświadczenia kandydata o:

 a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
 korzystania z pełni praw publicznych,

 b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
 przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c) stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,

d) treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016.922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2016.902).

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka
w kancelarii (parter, pokój nr 1) do dnia 24 stycznia 2017 r. z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezyjnych” wraz z podaniem imienia i nazwiska.

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu,
bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie.

Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (www.bip.ostrowmaz.pl) oraz na tablicy informacyjnej
w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

 

Ostrów Mazowiecka, dnia 11 stycznia 2017 r.

Wytworzył:
(2017-01-11)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2017-01-11 15:36:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2017-01-11 15:50:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki