ZARZĄDZENIE NR 20/2017
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2017 roku przez organizacje pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka.


Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs na zadania realizowane w 2017 roku przez organizacje pozarządowe.

§ 2.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miasta Ostrów Mazowiecka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

ZARZĄDZENIE NR 20/2017 - Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikiem

Wzór oferty

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2017-02-07)
Udostępnił:
Duda Michał
(2017-02-07 15:21:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2017-02-07 15:35:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki